2017-10-27

Bestyrelsesmøde 27. oktober 2017 kl. 9.00, Ved Fjorden 20 "Nederste etage"
Opdateret: 30. oktober 2017

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Villum Christensen


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Pkt. 4 og 5 byttes om - ellers godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. august 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2016
Sagsnr.: 6827


Økonomirapporten indeholder ikke resultatandele af ejerandele for associerede virksomheder og det 100% ejede datterselskab.
 
Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 19.210.
 
Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 2.418, medens den tilsvarende periode sidste år viser et underskud på t.kr. 4.329.
 
Resultatet for juli og august viser isoleret set et overskud, som er væsentligt bedre end sidste år, men dog knap som det budgetterede overskud.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 10,1 mio. kr. bedre end det fordelte årsbudget. Afvigelsen dækker over både positive og negative afvigelser.
 
Af budgetafvigelsen for affaldsgebyrerne vedrører ca. 2,9 mio. kr. deponiområdet og ca. 2,0 mio. kr. energiafdelingen.
 
Budgetafvigelsen på deponiområdet vedrører merindtægt for træ til genanvendelse samt tilsvarende for biobrændsel. Der er tale om intern omsætning, hvor den tilsvarende omkostning registreres hos genbrugspladserne og energiafdelingen.
 
For energiafdelingen er affaldsimport påbegyndt i løbet af juli måned. Affaldsimporten erstatter tilbageførte mængder fra egne anlæg, og derfor er refusionen af statsafgifter (på tilbageførte mængder) mindre end budgetteret.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger eller stigende varmesalg (i enheder) umiddelbart medfører reducerede enhedspriser på den solgte varme. I Næstved konstateres således større varmesalg (i enheder ca. 10 %) end budgetteret, hvilket medfører en varmepris på ca. 86 kr./GJ, mod ca. 91 kr./GJ sidste år og budgetteret ca. 90 kr./GJ. Der er udelukkende indregnet varmeindtægt i henhold til prisloftet for 2017 på 85 kr./GJ.
 
I Slagelse andrager varmeprisen ca. 59 kr./GJ, mod ca. 62 kr./GJ sidste år.
 
Af merindtægten for genbrugspladserne på ca. 2,4 mio. kr., kan ca. 2,2 mio. kr. henføres til forøgede indtægter for salg af jern og metal.
 
Blandt diverse indtægter indgår viderefakturering af omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø. I budgetmæssig henseende var udelukkende budgetteret med personaleomkostninger og refusion heraf, men efterfølgende har kommunen ønsket, at øvrige omkostninger ligeledes fremgår som både omkostning og viderefaktureret indtægt. Som følge heraf, er der tale om en budgetmæssig afvigelse i perioderegnskabet på ca. 6,1 mio. kr.
 
For kubeordninger er der ikke afholdt de budgetterede omkostninger, hvorfor der er viderefaktureret ca. 1,3 mio. kr. mindre end budgetteret.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 2,8 mio. kr. mindre end budgetteret, og med undtagelse af affaldsbehandlingsomkostninger, er samtlige omkostningsgrupper mindre end budgetteret.
 
Af budgetbesparelsen for personaleomkostningerne på ca. 1,7 mio. kr., kan ca. 1,5 mio. kr. henføres til energiafdelingen, hvor den største budgetafvigelse vedrører Slagelse Affaldsenergi.
 
Vedrørende budgetbesparelsen for maskiner og materiel på netto ca. 1,2 mio. kr., kan ca. 2,6 mio. kr. henføres til genbrugspladserne, hvor der er brugt mindre på vedligeholdelse og anskaffelser af containere og komprimatorer. I perioden har energiafdelingen dog – primært på forbrændingslinjerne i Næstved – afholdt omkostninger udover det budgetterede på ca. 2,5 mio. kr. For kubeordningerne er i perioden ikke afholdt omkostninger til indkøb og vedligehold, medens der var budgetteret med ca. 1,2 mio. kr. 

For affaldsbehandlingsomkostningerne er der tale om en budgetoverskridelse på ca. 5,3 mio. kr. For viderefakturerede omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø, konstateres budgetoverskridelse med ca. 6,1 mio. kr.
 
For genbrugspladserne konstateres modsætningsvis budgetmæssige besparelse for affaldsbortskaffelse på ca. 2,0 mio. kr.
 
Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret, hvoraf energiafdelingen bidrager med ca. 1,3 mio. kr.
 
Budgetafvigelsen kan i al væsentlighed henføres til afgiftsområdet, hvor ændret sammensætning af affaldet har medført reducerede afgifter. På nuværende tidspunkt har vi således bortskaffet den mængde bioaffald, som var budgetteret for hele året. Afgiftsændringen vedrører tillægsafgift med ca. 0,6 mio. kr., og CO2-afgift med ca. 0,6 mio. kr. Begge afgifter er en omkostning/indtægt der udelukkende kan henføres til affaldsområdet. Ligeledes er der på afgiftsområdet tilbagebetalinger vedrørende tidligere år på ca. 3,2 mio. kr., hvor beløbene ligeledes ikke indgår i beregningen af varmepriserne.
 
Som følge af stigende varmesalg overstiger affaldsvarmeafgiften det budgetterede med ca. 2,8 mio. kr.
 
Afdelingen konstaterer derudover stigende omkostninger til biobrændsel, denne omkostning opvejes dog af reducerede omkostninger til el.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 2,4 mio. kr. under periodens budget.
 
Den væsentligste afvigelse vedrører personaleomkostningerne med ca. 2,8 mio. kr., hvoraf lønningerne andrager ca. 1,4 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til kommuneservice og fællesadministrationen.
 
Blandt øvrige administrative fællesomkostninger, er den største budgetmæssige besparelse på it-området med ca. 0,4 mio. kr., samt udviklingsprojekter og pr-omkostninger med ca. 0,4 mio. kr.
 
Finansielle poster:
I perioden er modtaget forventet afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede dog modregnes forventet kurstab.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Økonomirapport pr. 31. august 2017.

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. august 2017.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Borgmestermøde 2017 (E)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


Dagsorden til borgmestermødet gennemgås og drøftes.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Status Sorø Fjernvarme (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6817


Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om de igangværende forhandlinger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

Pkt. 6. Næstved Varmeværks klage til Folketingets Ombudsmand (E)

J.nr.: 86.00.S08/2010-170
Sagsnr.: 4575


Næstved Varmeværk har den 19. december 2016 ved firmaets advokat indsendt klage til Folketingets Ombudsmand over Energiklagenævnets afgørelse af 31. august 2016.
 
Energiklagenævnets afgørelse er en stadfæstelse af afgørelse af 20. november 2015 i Energitilsynet.
 
Folketingets Ombudsmand har den 11. juli 2017 afvist at indlede undersøgelse af sagen.
 
Først den 17. oktober 2017 bliver vi via Energitilsynet opmærksom på afgørelsen fra Folketingets Ombudsmand, idet hverken Næstved Varmeværk eller firmaets advokat har informeret AffaldPlus om klagen eller afgørelsen.
 
Sagen drejer sig om, hvorvidt Næstved Varmeværk – 5 måneder efter klagefristens udløb – kan kræve behandling af nye klagepunkter.
 
Næstved Varmeværks klage er således afvist.
 
Sagen vil blive yderligere belyst på bestyrelsesmødet.

Bilag: Afgørelse fra Folketingets Ombudsmand.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 13.00

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen