2017-09-22

Bestyrelsesmøde 22. september 2017 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 22. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Klaus Hansen


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Borgmestermøde 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


På bestyrelsesmødet den 25. august blev det besluttet, at dagsordenen for borgmestermødet den 27. oktober skal have fokus på AffaldPlus' opgaveløsning for ejerkommunerne og rammerne for denne. Forslag til dagsorden er vedhæftet.

Bilag: Forslag til dagsorden - Borgmestermøde 2017.

Præsentation: Borgmestermøde 2017.

Indstilling:
Dagsorden godkendes og udsendes til borgmestrene.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 4. Afsætning af pulp - Resultat af indkomne tilbud (B)

J.nr.: 07.58.00Ø54-0001/2017
Sagsnr.: 6864


Bestyrelsen tiltrådte på bestyrelsesmødet den 23. juni 2017, at der skulle gennemføres et udbud om afsætning af den samlede mængde pulp, der vil blive produceret på AffaldPlus’ forbehandlingsanlæg for madaffald med udgangspunkt i det på bestyrelsesmødet forelagte udbudsmateriale.
 
Udbuddet er efterfølgende gennemført som beskrevet med frist for spørgsmål den 7. august og tilbudsgivning den 28. august 2017.
 
Der er afgivet 2 tilbud på køb af AffaldPlus’ pulp. Bioman ApS har afgivet det bedste tilbud, og der skal derfor indgås aftale med dette selskab om køb af pulpen. Bioman ApS er datterselskab af Bigadan Holding A/S, som ejer flere selskaber, der leverer, ejer eller driver biogasanlæg.
 
Som ønsket af bestyrelsen, har tilbudsgiverne skulle give tilbud på 2 afsætningssituationer. I begge situationer forudsættes det, at pulpen udnyttes til genanvendelse, hvilket p.t. betyder, at pulpen skal anvendes til biogasproduktion, og at næringsstofferne i pulpen efterfølgende nyttiggøres på landbrugsjord. Bestyrelsen skal på baggrund af de indkomne tilbud træffe beslutning om hvorvidt AffaldPlus skal benytte tilbuddet for den ene eller den anden afsætningssituation.
 
De 2 afsætningssituationer er: 
  1. Tilbudsgiver overtager hele den producerede mængde pulp og kan frit anvende denne.
  2. Tilbudsgiver overtager hele den producerede mængde pulp, men skal tilbyde lokale aftagere, f.eks. økologer og andre gårdbiogasanlæg op til 5.000 ton pulp/år, når de nye affaldsordninger og forbehandlingsanlægget er fuldt indkørte.
I begge tilfælde står tilbudsgiver for hele disponeringen af pulpen. Afhentning fra AffaldPlus’ lagertank ved anlægget i Næstved, samt indgåelse af aftaler og administration heraf med evt. lokale aftagere i situation 2 (inkl. afregning). Som lokal aftager regnes aftagere i AffaldPlus’ opland.
 
Tilbudsgiverne kunne afgive forskellige tilbud i forhold til de 2 afsætningssituationer. Bioman ApS har valgt at tilbyde samme afregning i de 2 situationer.
 
For AffaldPlus vil der således ikke være økonomiske fordele eller ulemper ved at vælge den ene eller den anden afsætningssituation.
 
Administrationen skal bemærke, at der ikke er sikkerhed for, at der vil være eller bliver en lokal afsætning. Dette fordrer, at der dels er et lokalt (gård)biogasanlæg, der efterspørger pulp, dels at det lokale anlæg vil betale for den værdi, som pulpen repræsenterer for Bioman ApS.
 
Indstilling:
 
Enten:
 
AffaldPlus indgår aftale med Bioman ApS uden forpligtelse til at afsætte pulp til lokale aftagere i AffaldPlus’ opland.
 
Eller:
 
AffaldPlus indgår aftale med Bioman ApS med forpligtelse til at tilbyde op til 5.000 ton pulp om året til lokale aftagere i AffaldPlus’ opland.

Beslutning:
Bestyrelsen valgte option 2.

 

Pkt. 6. Varmeforsyning Sorø (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6817


Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om de igangværende forhandlinger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 13.00.

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen