2017-08-25

Bestyrelsesmøde 25. august 2017 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 3. januar 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Poul A. Larsen og Martin Hillerup


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. juni 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2016
Sagsnr.: 6827


Økonomirapporten indeholder ikke resultatandele af ejerandele for associerede virksomheder.
 
Perioderegnskabet medtager det 100 % AffaldPlus-ejede AffaldPlus Service ApS, idet grundlaget for de koncerninterne afregninger endnu ikke er fuldstændigt.
 
Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 17.773.
 
Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 985 medens den tilsvarende periode sidste år viste et overskud på t.kr. 2.533.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse, beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt for affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 5,8 mio. kr. bedre end det fordelte årsbudget, denne afvigelse dækker over både positive og negative afvigelser.
 
I perioden er der ikke modtaget udenlandsk affald. I stedet for er tilført større mængder fra andre anlæg, hvilket har medført en indtægt på ca. 1,0 mio. kr. Som følge af denne tilførsel er tilbageført færre mængder fra mellemdeponi, hvorfor refusionen af statsafgifter (på tilbageførte mængder) er mindre end budgetteret.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I Næstved konstateres ydermere større varmesalg (i enheder ca. 11 %) end budgetteret, hvilket – med stort set omkostninger i varmeregnskabet som budgetteret – medfører en varmepris på ca. 70 kr./GJ, mod ca. 83 kr./GJ sidste år. I Slagelse andrager varmeprisen ca. 57 kr./GJ, hvilket er på niveau med sidste år.
 
Af merindtægten for genbrugspladserne på ca. 2,0 mio. kr. kan ca. 1,6 mio. kr. henføres til forøgede indtægter for salg af jern og metal.
 
Blandt diverse indtægter indgår viderefakturering af omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø. I budgetmæssig henseende var udelukkende budgetteret med personaleomkostninger og refusion heraf, men efterfølgende har kommunen ønsket, at øvrige omkostninger ligeledes fremgår som både omkostning og viderefaktureret indtægt. Som følge heraf er der tale om en budgetmæssig afvigelse i perioderegnskabet på ca. 5,6 mio. kr.
 
For kubeordninger er der ikke afholdt de budgetterede omkostninger, hvorfor der er viderefaktureret ca. 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 9,6 mio. kr. mindre end budgetteret og med undtagelse af affaldsbehandlingsomkostninger, er samtlige omkostningsgrupper mindre end budgetteret.
 
Af budgetbesparelsen for maskiner og materiel på ca. 3,7 mio. kr. kan ca. 2,1 mio. kr. henføres til genbrugspladserne, hvor der er brugt mindre på vedligeholdelse og anskaffelser af containere og komprimatorer. For kubeordningerne er i perioden ikke afholdt omkostninger til indkøb og vedligehold, medens der var budgetteret med ca. 1,0 mio. kr.
 
For affaldsbehandlingsomkostningerne er der tale om en budgetoverskridelse på ca. 4,1 mio. kr. For viderefakturerede omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø og kuber konstateres budgetoverskridelse med ca. 5,2 mio. kr.
 
For genbrugspladserne konstateres modsætningsvis budgetmæssige besparelse på ca. 1,2 mio. kr.
 
Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 6,5 mio. kr. mindre end budgetteret, idet den budgetmæssige afvigelse primært henføres til energiafdelingen med ca. 5,9 mio. kr. Budgetafvigelsen kan i al væsentlighed henføres til afgiftsområdet, hvor ændret sammensætning af affaldet har medført reducerede afgifter. På nuværende tidspunkt har vi således allerede bortskaffet den mængde bioaffald, som var budgetteret for hele året. Afgiftsændringen vedrører tillægsafgift med ca. 3,2 mio. kr., og CO2-afgift med ca. 0,8 mio. kr. Begge afgifter er en omkostning/indtægt der udelukkende kan henføres til affaldsområdet. Ligeledes er der på afgiftsområdet tilbagebetalinger vedrørende tidligere år på ca. 2,3 mio. kr. hvor beløbene ligeledes ikke indgår i beregningen af varmepriserne.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 2,4 mio. kr. under periodens budget.
 
Den væsentligste afvigelse vedrører personaleomkostningerne med ca. 1,6 mio. kr., hvoraf lønningerne andrager ca. 1,1 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til kommuneservice og fællesadministrationen.
 
Blandt øvrige administrative fællesomkostninger er den største budgetmæssige besparelse på it-området med ca. 0,3 mio. kr.
 
Finansielle poster:
I perioden er modtaget forventet afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede dog modregnes forventet kurstab.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 30. juni 2017.

Præsentation: Økonomirapport pr. 30. juni 2017.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Økonomirapporten blev godkendt.

 

Pkt. 4. Dagsorden for borgmestermødet oktober 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


Det foreslås, at dagsordenen for borgmestermødet den 27. oktober 2017 får fokus på AffaldPlus' opgaveløsning for ejerkommunerne og rammerne for denne, og at der lægges op til drøftelse af følgende punkter:
 • Status for de forskellige forslag til ny forsyningsstrategi fra henholdsvis den tidligere regering i sommeren 2016 og fra branchen selv i foråret 2017.
   
 • AffaldPlus' håndtering af de nye indsamlingsordninger og affaldsfraktioner, som kommunerne implementerer i løbet af 2018. Herunder særligt håndteringen af madaffald på AffaldPlus' eget anlæg til dette og afsætningen af metal/glas/plast fraktionen. I forlængelse af dette, det videre fælles arbejde med affaldsplanerne.
   
 • Status på fællesskabet og samarbejdet. Herunder orientering om, hvilke nye specialopgaver som AffaldPlus jvf. ejerstrategien har påtaget sig for enkelte ejere.
Præsentation: Borgmestermøde 2017.

Indstilling:
Der udarbejdes en dagsorden med ovenstående indhold til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 22. september.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 5. Varmeforsyning Sorø (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6817


Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om de igangværende forhandlinger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Lovligheden af kommunale genbrugsbutikker (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0002/2014
Sagsnr.: 6663


AffaldPlus etablerede den første genbrugsbutik – PlusButik – i september 2012. I juni 2014 besluttede bestyrelsen en udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter, som blev justeret to år senere i juni 2016.
 
Status for udviklingsplanen er pt.:
 • 2 PlusButikker – en i Næstved og en i Rønnede.
 • 3 PlusMarkeder (lejlighedsarrangementer) i Vordingborg, Slagelse og Ringsted.
 • Netbutik med mulighed for fragt.
 • Byttemarkeder i alle 6 ejerkommuner.
 • Øvrige aktiviteter: tøjsortering, mentorassistance, sorteringsopgaver og en lang række samfundsansvarlige aktiviteter (CSR) mv. 
Dansk Industri (DI) klagede i januar 2015 over kommunernes genbrugsbutikker herunder tre konkrete genbrugsbutikker (bl.a. AffaldPlus). Det har medført en lang række af aktiviteter bl.a. følgende:
 • Foretræde for, samt spørgsmål til og svar fra forskellige ministre.
 • Supplerende indlæg, med diverse redegørelser fra parterne: AffaldPlus, DI, ISOBRO, Dansk Affaldsforening og Dansk Erhverv. 
Afgørelser
 • Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen fastslog i februar 2017, at ”i affaldsreglerne er der ikke noget til hinder for, at kommuner selv sælger det klargjorte affald i egne butikker”.
 • Ankestyrelsen (tidl. Statsforvaltningen) har i juni 2017 afgjort, at
  • kommunerne, med hjemmel i kommunefuldmagtsreglerne, kan reparere og rengøre affald til salg i egne butikker
  • kommunerne kan afgøre hvilket affald, som kan genbruges
  • salg kan ske til private eller virksomheder til markedspris
  • genstande, som er afleveret til direkte genbrug – herunder elektronikaffald – ikke er affald.
Ovennævnte afgørelser støtter således driften af kommunale genbrugsbutikker samt beslutningen fra maj 2013, hvor AffaldPlus betragter alle genstande, som afleveres på genbrugspladserne som mulige varer. Dog mener Ankestyrelsen, at elektronikaffald kun kan sælges i kommunale genbrugsbutikker, hvis det er indleveret til direkte genbrug.
 
Det sidste er AffaldPlus ikke enig i. EU-direktivet på området for elektronikaffald fastlægger en ret til at forberede til genbrug før bortskaffelse til genanvendelse (omsmeltning mv.). AffaldPlus fortsætter således med at forfølge den ret.
 
Efter ministerens og Ankestyrelsens blåstempling af kommunale genbrugsbutikker, vil AffaldPlus fortsætte med at følge udviklingsplanen, herunder etablering af en PlusButik i Slagelse, bedre rammer for PlusMarked i Ringsted, udvikle de associerede aktiviteter med værksteder til reparation af tøj og cykler samt fortsætte med byttemarkeder og CSR-aktiviteter mv.

Præsentation: Lovligheden af kommunale genbrugsbutikker 2017.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Orientering om renteudviklingen på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E)

J.nr.: 00.01.00A21-0001/2014
Sagsnr.: 6682


I forbindelse med udarbejdelsen af det reviderede budget for 2017 blev for ”det store lån” med tilhørende swap-aftaler anvendt den gennemsnitlige forrentning på det samlede engagement ultimo 2015 på 3,51 %, dog med en budgetteret rentestigning på 0,50 %.
Andelen af fast rente var 62 %.
 
Medio august 2017 andrager renter 3,65 %, hvilket umiddelbart medfører en besparelse på renteomkostninger, således som det i øvrigt fremgår af perioderegnskabet pr. 30. juni 2017.
 
Det er vores bankrådgivers forventning, at engagementets samlede rente vil være stigende gennem restløbetiden, for ved lånets udløb at udgøre 5,34 %.
 
Den stigende rente skyldes stigning i den underliggende rente på de variabelt forrentede swap-aftaler.
 
Swap-aftalerne er baseret på en ”Cibor 3 – rente”, hvor renteudviklingen grafisk er vist i nedennævnte rentekurve. 
  
Trods ovennævnte forventede renteudvikling bibeholdes den variabelt forrentede andel, idet omlægning til fast rente, samlet over lånets restløbetid, vil medføre stigende renteomkostning.
 
Det er næppe ”Cibor 3 – renten” som viser den hurtigste reaktion på renteudviklingen, men nok snarere statspapirerne og obligationsmarkedet.
 
Det er fortsat forventningerne, at ECB vil forlænge obligationsopkøbene, men dog reducere dem til 40 mia. euro i løbet af 2018. Dette vil sammen med forventninger om stigende renter i USA medføre stigende obligationsrenter i løbet af 2018, og tilmed måske allerede i starten af året.
 
Scenariet forstærkes af det forhold, at udbuddet af statsobligationer kan blive reduceret i løbet af 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Tilbud til Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk - Status (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0002/2017
Sagsnr.: 6883


Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om tilbagemeldingen fra Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Næstved Varmeværks klage over prisloft 2016 (E)

J.nr.: 86.00.00S29-0001/2012
Sagsnr.: 6518


Næstved Varmeværk har ved mail af 18. april 2017 anmodet Energitilsynet om at genoptage prisloftsudmeldingen for 2016. Varmeværket mener således, at prisloftet skal reduceres fra 75 kr./GJ til 73 kr./GJ.

Energitilsynet har den 6. juni truffet afgørelse og meddelt afslag.

Efterfølgende har Næstved Varmeværk ved mail af 27. juni 2017 påklaget afgørelsen fra Energitilsynet til Energiklagenævnet.

Som det fremgår af klagen, skal AffaldPlus forpligtes til at tilbagebetale 2 kr./GJ for den leverede varme i 2016, hvilket vil andrage ca. 1.651.000 kr.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Køb af areal i tilknytning til Slagelse Genbrugsplads på Skovsøvej (E)

J.nr.: 82.00.00G00-0001/2017
Sagsnr.: 6886


AffaldPlus har igennem de sidste par år arbejdet med at overtage et større erhvervsareal i tilknytning til Slagelse Genbrugsplads.
 
Sagen har været kompliceret på grund af en gældende lokalplan samt arbejdet med en ny lokalplan. Problematikken vedrører bl.a. spørgsmål om tidligere forurening på dele af arealet, samt spørgsmålet om mulighed for genbrugsbutiksaktiviteter samt pris mv.
 
Slagelse Kommune og AffaldPlus har pr. august underskrevet en købsaftale for ca. 24.000 m² til en omkostning på kr. ca. 960.000,- ekskl. moms. Den endelige pris kendes først efter fastlæggelse af delområdernes præcise størrelse, efter opmåling. Overtagelsen er 1. januar 2018, dog med den forudsætning, at lokalplanen for området godkendes (mulighed for PlusButik).
 
Oversigtskort er vedlagt som bilag. Af det samlede areal, udgør det forurenede areal (V1-kortlagt) ca. 8.000 m² svarende til ca. 1/3 af arealet.
 
Det kommende arbejde er inddelt i følgende faser: 
 1.  Ombygning af den nuværende genbrugsplads bl.a. med en rampe og ny belægning.
 2.  Etablering af en ny haveaffaldsplads – Slagelse Haveaffaldsplads.
 3.  Etablering af en PlusButik.
 4.  Ansøgning til Regionen om at fylde hullet op i område 1 samt forsyne området med en membran et passende sted.
 5.  Sælge arealerne som tidligere udgjorde genbrugspladsen på Assensvej. Vi har allerede interesserede købere herunder SK Forsyning, som i dag lejer hovedparten af arealet.
 Punkterne 1 til 4 kan gennemføres uafhængigt af hinanden.
 
Det overvejes pt. om Slagelse Genbrugsplads skal lukkes i forbindelse med ombygningen (fase 1) og genbrugspladsen på Assensvej genåbnes i denne periode.
 
Indledende drøftelser med myndigheden indledes i september.
 
Bilag: Oversigtskort, dat. 8. juni 2017.
 
Indstilling:
Til efterretning.
              
Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Åbning af Karise Haveaffaldsplads (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0002/2017
Sagsnr.: 6879


I forlængelse af den samlede plan for udviklingen af genbrugspladser og haveaffaldspladser åbnes Karise Haveaffaldsplads den 2. september 2017 kl. 10.
 
Der afholdes et mindre åbningsarrangement i samarbejde med Karise Håndværker og Borgerforening.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 12. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.10.

Sign.: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Thor Temte og Elmer Jacobsen