2017-06-23

Bestyrelsesmøde 23. juni 2017 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 26. juni 2017

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud:


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. april 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2016
Sagsnr.: 6827


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 12.032.
 
Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 1.376, mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 7.701.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse, hvilke beløb er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 1,1 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget, hvilken afvigelse primært kan henføres til energisalget.
 
I perioden er der ikke modtaget affaldsimport. I stedet for er tilbageført flere mængder end budgetteret, hvilket kan ses af den positive budgetafvigelse på refusion af statsafgifter. Der er samlet set ikke tale om budgetafvigelse i Energiafdelingen, men afdelingen har dog større indtægter på stort og småt brændbart som alternativ til den manglende affaldsimport.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I Næstved konstateres ydermere større varmesalg (i enheder ca. 10 %) end budgetteret, hvilket sammen med periodens reducerede omkostninger medfører en varmepris på niveau med varmeprisen i Slagelse. For Næstved andrager varmeprisen ca. 55 kr./GJ og i Slagelse ca. 56 kr./GJ, idet det skal bemærkes, at disse varmepriser dog vil stige i løbet af året.
 
Af merindtægten for genbrugspladserne på ca. 2,1 mio. kr., kan ca. 1,4 mio. kr. henføres til forøgede indtægter for salg af jern og metal.
 
Blandt diverse indtægter indgår viderefakturering af omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø. I perioden har været afholdt væsentlig flere omkostninger end budgetteret, hvorfor indtægten ligeledes overstiger det budgetterede.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 12,8 mio. kr. mindre end budgetteret, og med undtagelse af affaldsbehandlingsomkostninger, er samtlige omkostningsgrupper mindre end budgetteret.
 
Af budgetbesparelsen for maskiner og materiel på ca. 6,0 mio. kr. kan ca. 3,3 mio. kr. henføres til energiområdet, hvor der er brugt mindre på vedligeholdelse af ovnlinjerne i både Slagelse og Næstved. For genbrugspladserne er der tilsvarende tale om en budgetmæssig besparelse på ca. 1,8 mio. kr., primært grundet reduceret indkøb og vedligehold af containere og komprimatorer. For kubeordningerne er i perioden ikke afholdt omkostninger til indkøb og vedligehold. Der var budgetteret med ca. 0,6 mio. kr.
 
For affaldsbehandlingsomkostningerne med en budgetoverskridelse på ca. 5,1 mio. kr., kan ca. 2,8 mio. kr. henføres til genbrugspladserne, hvor afvigelsen vedrører forøgede omkostninger til affaldsbortskaffelse. Genbrugspladserne har dog en budgetmæssig besparelse på transportomkostninger med ca. 0,8 mio. kr.
 
Der er ligeledes tale om meromkostninger i forhold til budgettet vedrørende dagrenovation Sorø med ca. 3,7 mio. kr.
 
I omkostningsgruppen indgår ligeledes en besparelse for Energiafdelingen med ca. 0,5 mio. kr. vedrørende bortskaffelse af flyveaske og slagger.
 
Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 10,6 mio. kr. mindre end budgetteret, idet den budgetmæssige afvigelse primært henføres til energiafdelingen med ca. 10,3 mio. kr. Budgetafvigelsen kan i al væsentlighed henføres til afgiftsområdet, hvor ændret sammensætning af affaldet har medført reducerede afgifter. På nuværende tidspunkt har vi således allerede bortskaffet den mængde bioaffald, som var budgetteret for hele året. Afgiftsændringen vedrører tillægsafgift med ca. 4,6 mio. kr., som er en omkostning/indtægt der udelukkende kan henføres til affaldsområdet. Desuden konstateres budgetmæssige besparelser for affaldsvarmeafgiften og CO2-afgiften samt spildevandsafgift med samlet ca. 2,0 mio. kr. Ligeledes er der på afgiftsområdet en tilbagebetaling vedrørende tidligere år på ca. 3,2 mio. kr., hvor betalinen delvist er modtaget fra Næstved Varmeværk.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 1,2 mio. kr. under periodens budget.
 
Den væsentligste afvigelse vedrører personaleomkostningerne med ca. 0,6 mio. kr., hvoraf lønningerne andrager ca. 0,5 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til kommuneservice og fællesadministrationen.
 
Finansielle poster:
I perioden er modtaget forventet afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede dog modregnes forventet kurstab.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 30. april 2017.

Præsentation: Økonomirapport pr. 30. april 2017.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Afsætning af pulp fra forbehandlingsanlæg for madaffald - Udbud (B)

J.nr.: 07.58.00Ø54-0001/2017
Sagsnr.: 6864


Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 19. maj 2017, at der skulle gennemføres et udbud om afsætning af den samlede mængde pulp, der vil blive produceret på AffaldPlus’ forbehandlingsanlæg for madaffald.

Bestyrelsen fastlagde samtidig følgende rammer for udbuddet:
  • Kontraktperiode 10 år
  • Kontrakt baseres på, at køber står for transport fra AffaldPlus’ forbehandlingsanlæg til de(t) benyttede biogasanlæg
  • Køber overtager hele den producerede mængde, dog skal køber give tilbud på en variant heraf, hvor køber skal tåle, at ca. 15 % videreformidles til lokale økologiske landmænd efter nærmere beskrevne vilkår.
Administrationen har udarbejdet udbudsmateriale på baggrund af ovennævnte rammer samt de erfaringer, som tidligere drøftelser med forskellige mulige aftagere (biogasfællesanlæg, gårdbiogasanlæg og rensningsanlæg) har givet. I varianten med videreformidling af pulp til lokal anvendelse er hele opgaven med at stå for videreformidlingen overdraget til tilbudsgiver, således at AffaldPlus i begge tilfælde kun har kontrakt med 1 aftager. 

Indledningsvis skal det bemærkes, at udbuddet af pulpen ikke er et udbud i udbudslovens forstand, da der er tale om salg af en vare med en forventet positiv værdi. Retsgrundlaget er således købeloven. Dette gør processen mere smidig, idet man ikke er underlagt de samme tidskrav og andre formelle krav, som ved (EU)udbud af tjenesteydelser og varekøb. For at sikre, at der kan tiltrækkes flere seriøse tilbudsgivere, skal opgaven, vilkårene herfor samt de fremtidige kontraktforhold være tilstrækkeligt beskrevne. I praksis er udbudsmaterialet derfor udformet meget lig det udbudsmateriale AffaldPlus normalt anvender ved udbud af varekøb og tjenesteydelser.

Flere af aktørerne i branchen har tilkendegivet, at de gerne ser en lang kontraktperiode. Den eneste ulempe ved lange kontraktperioder er den usikkerhed, der kan opstå om en given tilbudsgivers fortsatte eksistens på markedet. Risikoen for, at der ikke kan findes anden afsætning for pulpen, vurderes dog som lille, idet der fortsat vil være et marked for afsætning af pulp qua det store antal biogasanlæg, der er etableret og vil blive etableret de næste år.

Udgangspunktet for valg af tilbudsgiver vil være den pris, som tilbudsgiver vil betale for en normalkubikmeter metan (Nm3) produceret på pulp fra AffaldPlus. Tilbudsgiver skal angive denne som en procentdel af henholdsvis den til enhver tid gældende naturgaspris og den til enhver tid gældende støtte til biogassen. Herved undgås, at der ved prisændringer og ændringer i biogasstøtte skal forhandles om ændring af prisen for pulp. Mængden af metan, der kan produceres på pulpen bestemmes ud fra en formel, hvori indgår tørstofindhold, andel af biologisk omsætteligt materiale i tørstoffet og så gaspotentialet i det organiske tørstof.

Som udgangspunkt kan tilbudsgiver ikke komme med alternative tilbud eller tage forbehold (normalt vilkår i AffaldPlus’ udbud). På enkelte punkter er der dog givet mulighed for, at tilbudsgiverne kan fravige udbudsmaterialet og angive det alternativ, tilbudsgiver ønsker at anvende. Konkret drejer det sig om hvordan evt. tvister skal afgøres (kan vælge mellem voldgift eller domstol) samt om en anden måde at opgøre den gasmængde, som man vil betale for (f.eks. anvendelse af korrektionsfaktorer for at belønne/straffe AffaldPlus for pulp med særlig højt/lavt tørstofindhold).
 
Administrationen lægger op til, at udbuddet sker umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse med frist for spørgsmål den 7. august og tilbudsgivning den 28. august 2017. Udbuddet vil resultere i, at en tilbudsgiver giver den bedste pris, som er tildelingskriteriet. Bestyrelsen kan således ikke vælge mellem tilbudsgiverne.

Bestyrelsen vil derimod efterfølgende på mødet i september skulle tage stilling til, om optionen for den lokale videreformidling skal udnyttes på baggrund af de tilbudte vilkår for denne option (højere, lavere eller samme pris).

Bilag: Udbud af pulp produceret af forbehandlet madaffald - Indhentning af købstilbud. Dateret juni 2017.

Præsentation: Udbud biopulp.

Indstilling:
Udbudsmaterialet godkendes og udbudsproceduren gennemføres som beskrevet i udbudsmaterialet og sagsfremstillingen.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 5. Garantiprovision af kommunegarantier (B)

J.nr.: 00.01.00Ø59-0001/2017
Sagsnr.: 6878


På bestyrelsesmødet den 19. maj 2017 blev drøftet grundlaget for mulig opkrævning af kommunal garantiprovision for lån i Kommunekredit.
 
Bestyrelsen anmodede om et beslutningspunkt på førstkommende bestyrelsesmøde.
 
AffaldPlus har i dag en restgæld på t.kr. 240.975 vedrørende lån oprindeligt hjemtaget i 2006, samt et lån nedbragt til t.kr. 8.590, mens et mindre lån på oprindeligt 35 mio. kr. er optaget i 2014 med en nuværende restgæld på t.kr. 28.583. Den samlede restgæld andrager således t.kr. 278.148.
 
Spørgsmålet om garantiprovision bliver aktuel som følge af EUF Traktaten artikel 107 stk. 1 (konkurrenceforvridende statsstøtte) samt Vestre Landsrets dom 25. januar 2015 (Sønderborg Kommune).
 
Juraen på området er dog trods EUF Traktaten og Landsrettes dom ikke helt afklaret, blandt andet at AffaldPlus er et I/S. I vores situation er der desuden tale om et ældre lån, som har eksisteret i mere end 10 år, og måske derfor omfattet af eksisterende statsstøtteregler, hvor der ikke nødvendigvis kan opkræves garantiprovision.
 
Konkurrenceforvridende statsstøtte kan undgås ved betaling af garantiprovision. Landsretten siger således, at kommunen fremadrettet kan opkræve garantiprovisionen.
 
Vedrørende fastsættelse af størrelsen på eventuel fremadrettet garantiprovision har EY i materiale af 16. februar 2016 opgjort den gennemsnitlige garantiprovision for 33 kommuner til 0,65 %.
 
Vores sædvanlige bankforbindelse har derudover fremsendt tilbud på alternativ finansiering, hvilket er baseret på Cibor6 obligationen, mens vores nuværende lån er baseret på Cibor3. Forskellen medfører mindre stigninger i renterne, men ligeledes kursgevinster ved låneoptagelsen og mulighed for yderligere kursgevinster ved efterfølgende låneomlægninger. Samlet vil provisionen og forskellen i renterne netto medføre en forøgelse af omkostningerne i forhold til i dag med 0,175 %.
 
Indstilling:
Administrationen anbefaler, at kommunerne godtgøres en garantiprovision på 0,2 % på eventuelle nye lån i Kommunekredit.

Beslutning:
Bestyrelsen opfordrer i brev ejerkommunerne til, at garantiprovisionen i forhold til AffaldPlus behandles ens i kommunerne og sættes til 0,2 % for fremtidige lån.

 

Pkt. 6. Overtagelse af Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0002/2017
Sagsnr.: 6883


AffaldPlus er blevet kontaktet af formand for Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk, Lene Nielsen. Hun orienterede om, at Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk ønskede at afhænde den el producerende del af kraftvarmeværket, som følge af, at varmeleverancen er overtaget af Næstved Kraftvarmeværk.

AffaldPlus har besøgt anlægget og efterfølgende den 7. juni 2017 afgivet tilbud på kr. 0,- på overtagelse af anlægget.

AffaldPlus har den 8. juni 2017 modtaget tilbagemelding fra Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk om, at de vil behandle tilbuddet fra AffaldPlus på førstkommende bestyrelsesmøde.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Kontrakt - Næstved Varmeværk (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om sagens stade.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Kontrakt med SEAS/NVE om værk i Sorø (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6817


Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om de igangværende forhandlinger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Orientering om sager vedr. Ragn-Sells, ReTec og Siemens (E)

J.nr.: 07.03.52Ø22-0001/2015 - Sagsnr.: 6714
J.nr.: 82.06.02G00-0001/2014 - Sagsnr.: 6695
J.nr.: 82.07.00G01-0001/2016 - Sagsnr.: 6833


Ragn-Sells Danmark A/S
Administrationen har på tidligere bestyrelsesmøder orienteret om udestående med Ragn-Sells. Kravet er opgjort til ca. 16,1 mio. kr.
 
Sagen verserer i Voldgiftsinstituttet, hvor seneste indlæg er replik af 2. juni 2017 fra vores advokat, mens modpartens duplik med svar på opfordringerne i replikken skal fremsendes senest 30. juni.
 
Vores bemærkninger til duplikken skal fremsendes senest 21. juli.
 
Som det kan noteres af ovennævnte tidsfrister arbejder Voldgiftsinstituttet så hurtigt, at hovedforhandlingerne i sagen er fastsat til 2. og 3. oktober 2017.
 
Modparten har på det seneste begæret syn og skøn på baggrund af påståede fotos af træ fra vores anlæg, idet det umiddelbart virker som om modparten i høj grad baserer egne argumenter på, at træet ikke var af A2-kvalitet. Modparten påstår således, at det var et krav fra deres side, at træet havde denne kvalitet, hvilket dog ikke er en forudsætning i udbudsmaterialet. A2-kvalitet er i udbudsmaterialet udelukkende et udtryk for størrelse af det neddelte træ.
 
Modparten har ligeledes ensidigt indhentet laboratorieundersøgelser af påstået træ fra AffaldPlus, hvor man nu gør gældende, at træet ikke var af kontraktmæssig kvalitet.
Synspunktet bestrides.
 
Formentlig i konsekvens af kravets størrelse har modparten fremsat andre synspunkter, som dog alle afvises fra vores side.
 
ReTec Miljø ApS
Ovennævnte selskab har deltaget i udbud på opførelsen af anlæg til forbehandling af kildesorteret bioaffald. Nævnte udbud er gennemført med bistand af COWI A/S.
 
Firmaet har anlagt sag i Klagenævnet for Udbud.
 
Firmaet fik ikke andel af kontrakten, og gør nu gældende, at AffaldPlus ved vurdering af de indkomne bud har forskelsbehandlet de økonomiske aktører.
 
Firmaet påstår således, at AffaldPlus på forhånd, og inden at have modtaget de øvrige tilbudsgiveres bud, har truffet afgørelse om, at et andet firma skulle tildeles kontrakten.
 
Da firmaet angiveligt er uforstående over ikke at have vundet udbuddet, har vi tilbudt at fremlægge de meget detaljerede evalueringsskemaer, men forinden de fremlægges, må vi have samtlige tilbudsgiveres accept heraf. De første tilbagemeldinger fra tilbudsgiverne er, at det samlede materiale ikke ønskes udleveret, idet det lige skal bemærkes, at vi endnu ikke har modtaget svar fra ReTec.
 
Firmaet har ligeledes klaget over manglende indsigt i de øvrige tilbudsgiveres samlede materiale.
 
For denne del har vi forespurgt de øvrige tilbudsgivere, hvilket materiale de ikke ønsker udleveret med henvisning til pris og tekniske forhold. Vi kan naturligvis ikke udlevere materiale, som potentielt kan skade tilbudsgiverne.
 
For begge synspunkter er krævet erstatning, hvilket i øvrigt fortsat er udokumenteret.
 
Siemens A/S
Ovennævnte firma har anlagt sag i Voldgiftsinstituttet med henvisning til at ”Siemens A/S Generelle Betingelser” foreskriver, at tvist afgøres af Voldgiftsnævnet. Tvisten vedrører manglende el- og affaldsindtægter og andrager ca. 3,9 mio. kr. inklusiv moms, og er - uden held - forsøgt forligt med betaling af 50 %.
 
På nuværende tidspunkt er der udelukkende fremsendt klageskrift.
 
Grunden til uenigheden er, at det aftalte ekstraarbejde netop ikke udføres i henhold til de generelle betingelser, hvorfor sagen slet ikke kan gennemføres i Voldgiftsinstituttet, men skal anlægges ved de civile domstole.
 
Det er i tilbuddet/aftalen (Major Overhaul) – konciperet af Siemens – specifikt anført, hvilke ydelser der lå henholdsvis indenfor og udenfor aftalen (unforeseen findings – som vedrører tvisten) lå entydigt udenfor aftalen, hvorfor de generelle betingelser ikke er gældende.
 
Parterne har ubestridt aftalt en afleveringsdato. Denne dato er ikke overholdt, hvorfor AffaldPlus er påført et tab.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Mellemværende med SKAT - Status (E)

J.nr.: 25.00.00G12-0001/2013
Sagsnr.: 6557


Administrationen har på tidligere bestyrelsesmøder informeret om vores fortsatte udfordringer med SKAT, men nu nærmer vi os trods alt afgørelse på de (indtil videre) sidste udeståender.
 
For indeværende år har vi modtaget afgørelse og afregning for tidligere år for flere afgifter; 

   CO2-afgift     t.kr.       995
   El-afgift         t.kr.       884
   Renter            t.kr.       473
   I alt                t.kr.    2.352

Der resterer fortsat et udestående på t.kr. 316 vedrørende CO2-afgift for årene 2010 – 2012.
 
I forbindelse med anden sag omhandlende affaldsvarmeafgift og tillægsafgift for årene 2010 - 2012 traf Landsskatteretten afgørelse om, at AffaldPlus skulle have tilbagebetalt næsten 10 mio. kr. + renter. Til trods for, at CO2-afgiften ikke var en del af sagen og dermed afgørelsen i Landsskatteretten, valgte SKAT alligevel at modregne en negativ CO2-afgift på t.kr. 316.
 
Den foretagne modregning er nu påklaget Landsskatteretten.
 
Det skal ydermere bemærkes, at SKAT den 6. juni 2017 har udsendt et såkaldt ”styresignal” som vil medføre ændret opgørelse af CO2-afgiften for den samme periode, som nu er anket til Landsskatteretten.
 
Det forventes derfor, at det ændrede styresignal vil reducere kravet i Landsskatteretten, men for at undgå diverse frister arbejdes for nærværende med begge muligheder.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Afgørelse om affaldsvarmeprisen for 2016 (E)

J.nr.: 86.00.00S29-0001/2012
Sagsnr.: 6518


Energitilsynet har den 6. juni truffet afgørelse i vores ansøgning om dispensation for det udmeldte affaldsvarmeprisloft for 2016. Der er givet afslag på vores ansøgning.
 
På tidspunktet for indsendelse af ansøgningen viste vores budgetter en varmepris i Næstved på 88,49 kr./GJ, hvilket væsentligt oversteg prisloftet på 75,00 kr./GJ.

Den endelige varmepris blev 75,68 kr./GJ, hvorfor behovet for dispensation ikke længere har samme vægt.
 
De ikke indregnede omkostninger andrager således t.kr. 562.
 
Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet senest den 4. juli 2017, men set i relation til tabet forventes dette ikke at ske.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 12. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.10.

Sign.: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen