2017-05-19

Bestyrelsesmøde 19. maj 2017 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 30. maj 2017

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Martin Hillerup

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2016
Sagsnr.: 6827

Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 7.950.
 
Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 386, mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 6.411.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode, samt at vi i øvrigt kvartalsvis registrerer adskillige interne fordelinger.
 
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 3,2 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget. Afvigelse kan primært henføres til energisalget.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I Næstved konstateres ydermere større varmesalg (i enheder) end budgetteret, hvilket sammen med periodens reducerede omkostninger medfører en varmepris på niveau med varmeprisen i Slagelse. For Næstved andrager varmeprisen ca. 58 kr./GJ og i Slagelse ca. 57 kr./GJ, idet det skal bemærkes, at disse varmepriser dog vil stige i løbet af året.
 
Sammenlignes energisalget med sidste år skyldes det vigende energisalg vigende omkostninger (for perioden).
 
De reducerede affaldsgebyrer kan henføres til haveaffald, hvor afdelingen trods budgetafvigelsen alligevel har større omsætning end sidste år. For den korte regnskabsperiode kan/vil vejret have forholdsvis stor effekt på gebyrindtægterne.
 
Af merindtægten for genbrugspladserne på ca. 1,6 mio. kr. kan ca. 1,0 mio. kr. henføres til øgede indtægter for salg af jern og metal.
 
Blandt diverse indtægter indgår viderefakturering af omkostninger for kubeordninger. I perioden har været afholdt væsentligt flere omkostninger end budgetteret, hvorfor indtægten ligeledes overstiger det budgetterede.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 9,8 mio. kr. mindre end budgetteret og med undtagelse af affaldsbehandlingsomkostninger, er samtlige omkostningsgrupper mindre end budgetteret. Igen er det vigtigt at påpege, at der blot er tale om 3 måneders drift.
Af budgetbesparelsen for maskiner og materiel på ca. 4,7 mio. kr. kan ca. 2,7 mio. kr. henføres til energiområdet, hvor der er brugt mindre på vedligeholdelse af ovnlinjerne i både Slagelse og Næstved. For genbrugspladserne er der tilsvarende tale om en budgetmæssig besparelse på ca. 1,4 mio. kr. primært grundet reduceret indkøb og vedligehold af containere og komprimatorer.
 
For affaldsbehandlingsomkostningerne, med en budgetoverskridelse på ca. 3,3 mio. kr., kan ca. 2,3 mio. kr. henføres til genbrugspladserne, hvor afvigelsen vedrører forøgede omkostninger til affaldsbortskaffelse.
Der er ligeledes tale om meromkostninger i forhold til budgettet for omkostninger til kubeordninger.
 
Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 6,4 mio. kr. mindre end budgetteret, idet den budgetmæssige afvigelse primært henføres til energiafdelingen med ca. 5,1 mio. kr. Budgetafvigelsen kan i al væsentlighed henføres til afgiftsområdet, hvor ændret sammensætning af affaldet har medført reducerede afgifter. På nuværende tidspunkt har vi således allerede bortskaffet den mængde bioaffald, som var budgetteret for hele året. Afgiftsændringen vedrører tillægsafgift med ca. 4,4 mio. kr., som er en omkostning/indtægt der udelukkende kan henføres til affaldsområdet. Ligeledes er der på afgiftsområdet en tilbagebetaling vedrørende tidligere år på ca. 1,4 mio. kr.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 1,1 mio. kr. under periodens budget.
 
Den væsentligste afvigelse vedrører personaleomkostningerne med ca. 0,7 mio. kr., hvoraf lønningerne andrager ca. 0,6 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til kommuneservice og fællesadministrationen.
 
Finansielle poster:
I perioden er medtaget forventet afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede dog modregnes forventet kurstab.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Økonomirapport pr. 31. marts 2017.

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. marts 2017.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Afsætning af pulp (B)

J.nr.: 07.58.00Ø54-0001/2017
Sagsnr.: 6864


Bestyrelsen godkendte den 16. december 2016, at der blev indgået kontrakt om etablering af et forbehandlingsanlæg for bioaffald (dagsordenens punkt 7). Anlægget er nu under etablering og planlægges taget i prøvedrift omkring 1. april 2018 og afleveret af leverandøren til kommerciel drift senest 30. juni 2018.
 
Forbehandlingsanlægget vil fra ca. 1. april 2018 begynde at producere pulp, som skal afsættes til et eller flere biogasanlæg, med henblik på at nyttiggøre både energi- og næringsstofindhold i det forbehandlede organiske affald. Når de nye ordninger er fuldt indfasede, og sorteringen indarbejdet hos husstandene, vil der blive indsamlet ca. 20.000 tons madaffald om året (plus i mindre omfang nedfaldsfrugt, hækafklip samt græs), hvilket vil resultere i en produktion af pulp på 32.-36.000 tons om året.
 
Administrationen orienterede på bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 (dagsordenens punkt 9) om de 4 forskellige afsætningskanaler, som administrationen vurderede var relevante:
  1. Udnyttelse af overskydende kapacitet på rådnetanke på renseanlæg
  2. Levering til biogasfællesanlæg
  3. Levering til biogasgårdanlæg, herunder levering til økologiske landbrug
  4. Etablering af eget biogasanlæg.
I løbet af 2015-16 har SK Forsyning med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført et kommunepuljeprojekt, ”Håndbog i behandling af KOD biopulp på rådnetanke” omkring udnyttelse af overskydende rådnetankskapacitet på rådnetankene http://genanvend.mst.dk/media/182105/haandbog-i-behandling-af-kod-biopulp-paa-raadnetanke.pdf.
 
SK Forsyning har efterfølgende vurderet, at det ikke vil være relevant at modtage pulp på sine renseanlæg af både regulatoriske og økonomiske årsager – uanset en betragtelig ledig rådnetankskapacitet. NK Forsyning har ligeledes vurderet, at der ikke er økonomisk grundlag for at modtage pulp fra AffaldPlus, ligesom den nuværende overskudskapacitet er direkte knyttet til en slambehandlingsmetode, der måske vil blive ændret.
 
Det er derfor administrationens opfattelse, at udnyttelse af overskydende kapacitet på rådnetanke nok generelt vil være udelukket, med mindre AffaldPlus vil betale for at få behandlet pulpen. Som tidligere nævnt er der ikke i AffaldPlus’ opland andre anlæg med ledig rådnetankskapacitet – hvilket ligeledes vurderes ikke at være tilfældet generelt i region Sjælland.
 
Lokalt vil der i mindre omfang være mulighed for at afsætte pulp til biogasgårdanlæg, herunder et godkendt anlæg i det økologiske landbrug. Samlet forventes de lokale aftagere at kunne aftage 10.-15.000 tons om året. De eksisterende biogasfællesanlæg på Sjælland (og det som er under etablering i Kalundborg) har hidtil kun i mindre omfang tilkendegivet at have ledig behandlingskapacitet (maks. 50 tons om ugen – og ikke i lokalområdet). Bl.a. har Hashøj Biogas oplyst, at de ikke har nogen ledig kapacitet overhovedet til ekstern biomasse.
 
Det må derfor konstateres, at det ikke vil være muligt at indgå – sikre og tilstrækkelige – afsætningsaftaler med flere mindre eller lokale aktører. Det kan i denne sammenhæng også diskuteres, hvor sikker afsætningen ville være i en længerevarende aftale med et gårdbiogasanlæg, samt om prisdannelsen vil være optimal, da gassen på disse anlæg udnyttes lokalt til primært elproduktion. En del af energien, spildvarmen, vil derfor ikke kunne udnyttes (og dermed indgå i værdiansættelsen).
 
Pulpen har en værdi grundet den gas, der kan produceres af pulpen. Gaspotentialet i pulp er ikke en konstant og afhænger af, hvilket affald pulpen produceres af samt af tørstofindholdet. Sidstnævnte kan AffaldPlus selv styre, og vi forventer at levere et produkt med et tørstofindhold på 16-17 %.
 
Affaldssammensætningen vil derimod variere henover året. Det forventes på baggrund af forsøg udført på bioaffald fra Slagelse Kommune, at der kan produceres ca. 50 Nm3 metan pr. ton pulp. Gasværdien er dog ikke den eneste faktor for prisdannelsen. For biogasanlæggene – både gårdanlæg og fællesanlæg – er det udbuddet af og prisen for anden biomasse og andre produkter (der kan øge gasproduktionen), der bestemmer værdien af pulpen.
 
Administrationen har derfor undersøgt muligheden for at indgå aftale med een virksomhed, der har tilstrækkelig biogaskapacitet på sine anlæg.
 
Det har vist sig, at det vil være muligt at indgå en aftale om afsætning af hele mængden, og hvor pulpens pris fastsættes ud fra det faktiske gaspotentiale og gassens værdi (den til enhver tid gældende naturgaspris samt støttebeløbet). Afsætningen kan i dele af aftaleperioden skulle ske til forskellige biogasanlæg (efter aftalepartnerens afsætningsmuligheder og behov for biomasse). Afregningsprisen vil ligge indenfor det tidligere skitserede niveau.
 
Administrationen anbefaler derfor, at der indgås aftale med en virksomhed om afsætningen af pulpen med en varighed svarende til den 10 års afskrivningsperiode, der er valgt for forbehandlingsanlægget.
 
På bestyrelsesmødet orienteres nærmere om afsætningsmulighederne.

Præsentation: Afsætning af pulp.
 
Indstilling:
Der indgås aftale med en virksomhed om afsætning af hele produktionen af pulp med en aftaleperiode svarende til forbehandlingsanlæggets afskrivningsperiode.
 
Beslutning: 
Bestyrelsen ønsker gennemført et udbud af den samlede mængde pulp, på en 10 årig aftale, hvor pulpen afhentes hos AffaldPlus.
Der udbydes 2 scenarier:
A. Den samlede mængde pulp i én aftale.
B. Den samlede mængde pulp i én aftale, men hvor aftageren skal tåle, at en delmængde - svarende til ca. 15 % - kan videreformidles til lokale økologiske landmænd, efter nærmere beskrevne vilkår.

 

Pkt. 5. Løsning af specialopgaver for kommunerne (E)

J.nr.: 00.02.G01/2010-154
Sagsnr.: 4560


Til orientering fremlægges en oversigt over de opgaver, AffaldPlus løser for ejerkommunerne. Hovedparten af opgaverne løses i fællesskab for alle ejerne, men AffaldPlus’ ejerstrategi hjemler også mulighed for, at selskabet kan løse specialopgaver for en eller flere ejere:
 
”Selskabet varetager specialopgaver for en eller enkelte ejere inden for rammerne af vedtægten og med respekt for, at aftalen ikke belaster selskabet eller de øvrige ejere, hverken økonomisk eller på anden måde".
 
En eller flere ejere kan bede AffaldPlus om at afgive tilbud på løsningen af en konkret og på forhånd defineret opgave. Eller AffaldPlus kan indgå i et samarbejde om at definere, udvikle og herefter prissætte løsningen af en opgave.
 
I vedhæftede oversigt indgår også en oversigt over, hvilke specialopgaver AffaldPlus pr. 1. maj 2017 løser for ejerne.

Bilag: Oversigt over ydelser og services.

Præsentation: Løsning af specialopgaver.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Husstandsindsamling i Sorø Kommune - Evaluering af 2016 (E)

J.nr.: 00.02.G01-0001/2015
Sagsnr.: 6809


Sorø Kommune overdrog pr. 1. januar 2016 administrationen af sine indsamlingsordninger til AffaldPlus. Der er nu gennemført en evaluering af opgaveoverdragelsen og driften i 2016.
 
Konklusionen på evalueringen af 2016 er, at overdragelsen af driftsopgaverne fra Sorø Kommune er lykkedes. I forhold til borgerbetjeningen har AffaldPlus leveret en udvidet service i form af øget åbningstid, og statistikken viser flere håndterede sager samt kortere responstider sammenlignet med 2015. I Sorø Kommunes administration har overdragelsen af driftsopgaven givet ro og plads til løsning af kommunens myndighedsopgaver.

Det tættere samarbejde mellem Sorø Kommune og AffaldPlus har fungeret godt og har givet affaldsselskabet større indsigt i kommunernes ønsker og vilkår, hvilket vurderes at være til fordel for alle ejerkommunerne.
 
Ved overdragelsen blev Sorø Kommunes normering på affaldsområdet fordelt med 1,4 årsværk til Sorø Kommune og 1,6 årsværk til AffaldPlus. På baggrund af AffaldPlus’ tidsforbrug på opgaven er 100.000 kroner tilbageført til Sorø Kommune i forbindelse med årsopgørelsen for 2016. Udover den daglige drift har AffaldPlus i 2017 fået opgaven med planlægning og udrulning af nye indsamlingsordninger i 2018. Der forventes derfor ikke at blive tilbageført midler i 2017.
 
Bilag: Evalueringsrapport 2017.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Drøftelse med SEAS-NVE om Sorø Fjernvarme - Status (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6817


Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om de igangværende forhandlinger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Orientering om "hvile i sig selv kapital" (E)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2016
Sagsnr.: 6827


På bestyrelsesmødet i april blev der forespurgt om størrelsen af ”hvile i sig selv kapitalen” - tidligere kaldet ”egenkapitalen”.
 
Da årsrapporten for 2016 som følge af ekstraordinære indtægter viste et uventet flot resultat, bliver den samlede ”hvile-i-sig-selv-kapital” med udgangen af året opgjort til t.kr. 191.604, og kan på segmenter specificeres således:

 
Energi 53.821
Deponi og kompostering 96.993
Genanvendelige materialer 8.881
Kubeordning -33
Farligt affald 1.249
Genbrugspladser 28.292
Kommunespecifikke ydelser 2.399
Fællesadministration. 0
I alt 191.604
 
”Hvile i sig selv kapitalen” vil fremadrettet blive påvirket af de årlige driftsresultater samt regulering af markedsværdien for de finansielle instrumenter (indgåede swap-aftaler). Af budgettet for 2018 fremgår det af bilag 12 hvorledes udviklingen i ”hvile i sig selv kapitalen” på de enkelte segmenter påvirkes af de budgetterede resultater for 2017 og 2018.
 
I bilagene 13 og 14 er vist udviklingen i driften for overslagsårene af energiafdelingen og genbrugspladsområdet.
 
Fremtidige investeringer kan udelukkende finansieres via egenkapital (altså opsparet driftsoverskud) eller låneoptagelse. Med udgangen af 2016 andrager de samlede anlægsinvesteringer t.kr. 439.892, og de samlede lån uden markedsværdi af de finansielle instrumenter t.kr. 293.550. Andelen af anlægsinvesteringer som ikke er lånefinansieret andrager således t.kr. 146.342. Den opsparede ”hvile i sig selv kapital” overstiger således umiddelbart behovet for opsparing til finansiering af anlægsinvesteringer.
 
Baseret på budgettet for 2018 med tilhørende overslagsår 2019 – 2021 vil de samlede anlægsinvesteringer ultimo 2021 andrage t.kr. 392.842, samtidig med at restgælden på de optagne lån samtidig forventes nedbragt til t.kr. 161.800. Andel af anlægsinvesteringerne, som ikke er lånefinansieret, men derimod egenfinansieret, andrager således t.kr. 231.042.
 
Da ”hvile i sig selv kapital” ultimo 2021 budgetteres til t.kr. 204.436 (uden regulering af markedsværdien på de finansielle instrumenter), vil anlægsinvesteringerne således delvist blive finansieret med kortfristet gæld.
 
I det omfang driften fremadrettet ikke kreerer tilstrækkelig kapital/likviditet til fremtidige investeringer, skal disse nødvendigvis lånefinansieres. For årene 2018 – 2021 budgetteres samlet med et mindre overskud, hvorfor det bliver nødvendigt delvist at lånefinansiere anlægsinvesteringerne.
 
Såfremt resultaterne ikke ”lever op til” budgetterne, vil det blive nødvendigt at optage yderligere lån, såfremt de budgetterede investeringer bibeholdes.
 
For den segmentopdelte ”hvile i sig selv kapital” er det udelukkende for deponiområdet kapitalen kan virke uforholdsmæssig stor i relation til drift og investeringer, men for denne afdeling er det i stedet for opgørelsen af forpligtelserne for de allerede nedlukkende celler (deponiområder) som skal indgå i betragtningerne af ”hvile i sig selv kapitalen”. Der er i dag ikke lovkrav om hensættelser for de dele af deponierne som var lukkede med udgangen af 2009, men AffaldPlus har alligevel valgt at hensætte beregnede omkostninger hertil, hvorfor der med udgangen af 2016 er hensat t.kr. 32.542. Hensættelsen er beregnet ud fra skønnede omkostninger for en efterbehandlingsperiode på 30 år til udgangen af 2039.

I foråret 2016 foretog vi en fornyet beregning af hensættelserne baseret på de seneste års afholdte omkostninger, i hvilken forbindelse de samlede omkostninger inklusiv pristalsregulering af omkostningerne for de kommende år, totalt skønnes at kunne andrage t.kr. 28.576 mere end allerede hensat. Dette beløb skal i givet fald reducere segmentets ”hvile i sig selv kapital”.
 
Såfremt efterbehandlingsperioden ændres fra 30 til 50 år – til udgangen af 2059 – skønnes den samlede omkostning at kunne ”løbe op til” t.kr. 111.717 udover det allerede afsatte beløb.
 
Den samlede hensættelse er i høj grad præget af usikkerhed, men hensættelsen vil i givet fald blive modregnet i segmentets ”hvile i sig selv kapital”.
 
Det vurderes derfor i dag, at der er rimelig sammenhæng mellem segmentets nuværende ”hvile i sig selv kapital” på t.kr. 96.993 og eventuelle yderligere efterbehandlingsomkostninger i indtil 50 år på t.kr. 111.717.
 
På genbrugspladsområdet budgetteres anlægsinvesteringerne med udgangen af 2021 til t.kr. 177.705 og ”hvile i sig selv kapitalen” til t.kr. 17.080. På nuværende tidspunkt er ikke optaget lån til finansiering af anlægsinvesteringer på genbrugspladsområdet, om end det budgetterede lån i 2020 på t.kr. 25.000 angiveligt kan henføres til segmentet.
 
Der er således et åbenbart "misforhold" for segmentets anlægsinvesteringer, ”hvile i sig selv kapital” samt lånefinansieringen.
 
Det finansielle "misforhold" for genbrugspladsområdet opvejes af Energiafdelingen, som med udgangen af 2021 budgetterer med anlæg for totalt t.kr. 161.603, ”hvile i sig selv kapital” på t.kr. 82.168 samt restgæld på nuværende hjemtagne lån med t.kr. 139.300.
 
Det er således dette segments ”hvile i sig selv kapital” og hjemtagne lån, som benyttes til anlægsinvesteringer på genbrugspladsområdet.
 
Samlet set vurderes ”hvile i sig selv kapitalen” og de hjemtagne lån som optimale for AffaldPlus, hvilket giver den bedste mulighed for at undgå mere eller mindre tilfældige udsving i taksterne på samtlige områder.

Præsentation: "Hvile i sig selv kapital".

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Orientering om garantiprovision (E)

J.nr.: 00.01.00Ø59-0001/2017
Sagsnr.: 6878


Slagelse Kommune har den 21. april 2017 varslet opkrævning af garantiprovision for andel af selskabets gæld til Kommunekredit.
 
Kommunens varsling sker med henvisning til EUF Traktaten artikel 107 stk. 1 (konkurrenceforvridende statsstøtte) samt Vestre Landsrets dom 25. januar 2015 (Sønderborg Kommune).
 
Bestyrelsen for AffaldPlus drøftede punktet på bestyrelsesmødet den 28. april, og anmodede om yderligere oplysninger på førstkommende bestyrelsesmøde.
 
Det oprindelige lån er hjemtaget i 2006, mens et mindre lån på oprindeligt 35 mio. kr. er optaget i 2014.
 
Der er næppe tvivl om, at der i vores situation er tale om konkurrenceforvridende statsstøtte, hvilket kan undgås ved betaling af garantiprovision. Landsretten siger således, at kommunen fremadrettet kan opkræve garantiprovisionen.
 
Juraen på området er dog trods EUF Traktaten og Landsrettes dom ikke helt afklaret. AffaldPlus er et I/S. I vores situation er der tale om et ældre lån, som har eksisteret i mere end 10 år og måske derfor er omfattet af eksisterende statsstøtteregler, hvor der ikke nødvendigvis kan opkræves garantiprovision.
 
EY har i materiale af 16. februar 2016 i kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber beskrevet udviklingen i praksis for kommunerne i perioden 2013 til 2016. EY har modtaget svar fra 39 kommuner, hvoraf 33 kommuner opkræver en løbende fast garantiprovision i intervallet 0,25 % (2 kommuner) til 1,5 % (1 kommune).
 
Den gennemsnitlige garantiprovision for de 33 kommuner andrager 0,65 %.
 
AffaldPlus har rettet henvendelse til vores sædvanlige bankforbindelse, for at forespørge om alternativ finansiering. Banken har tilbudt lån svarende til restgælden på vores nuværende lån med en garantiprovision på 0,275 %. Lånet er baseret på en Cibor6 obligation, mens vores nuværende lån er baseret på Cibor3. Cibor6 har umiddelbart en højere rente på ca. 0,15 %. Kommunekredit har dog et variabelt tillæg på p.t. 0,05 %, hvorfor den reelle renteforskel mellem Cibor3 (i Kommunekredit) og Cibor6 (i banken) er 0,1 %. Det skal ydermere bemærkes, at vi i henhold til vores bankaftale kan handle uden kursfradrag på obligationen (kursskæring).
 
Et nyt banklån har engangsomkostninger på ca. t.kr. 275.
 
Et nyt banklån vil have udløb 31. december 2025.
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at Cibor6 obligationen for nærværende handles til kurs 101,65, og Cibor3 obligationen til kurs 100. Kursgevinsten kan alternativt omregnes til en reduktion i renten indtil næste refinansiering 1. juli 2020 på 0,2 %.
 
Ved refinansieringen af Cibor6 obligationen vil kursen være omkring eller over kurs 100, og påvirker derfor ikke den fremtidige rente. Såfremt de i dag kendte kurser fortsat vil være gældende ved refinansieringen i 2020, kan lånet indfries til kurs 100 og et nyt optages til kurs 101,65.
 
Renten påvirkes dog af den variabelt fastsatte rente, hvilket sker hver 6. måned.
 
Det er på nuværende tidspunkt i øvrigt uklart hvorvidt Slagelse Kommune ønsker garantiprovision allerede for 2017, men med henvisning til allerede vedtagne budgetter og takster synes dette ikke rimeligt. Kommunen foreslår selv en varsling på 6 måneder.
 
Sammenfatning:  
Slagelse Kommune 1,0 %
Gennemsnit ifølge EY 0,65 %
   
Vores sædvanlige bankforbindelse:  
Garantiprovision 0,275 %
Forøgede renter 0,10 %
Omregnet kursavance 0,20 %
Nette, samlet 0,175 %
Samt engangsomkostninger på t.kr. 275.
 
 
Præsentation: Garantiprovision.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Forrentning af indskudskapital (E)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2016
Sagsnr.: 6827


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har den 3. maj 2017 fremsendt forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning mv.
 
Forslaget vedrører forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud.
 
Ifølge forslaget ændres modregningsprocenten til 100 %, såfremt der sker udlodning af opkrævet beløb hidrørende fra forrentning af indskudskapitalen.
 
Lovforslaget er fremsat i konsekvens af Energitilsynets afgørelse af 31. januar 2017 i en konkret sag om tilladelse til indregning af renter for EnergiGruppen Jylland Varme A/S (EGJ-gruppen).
 
57 andre selskaber har ansøgt om tilladelse til indregning af renter, hvorfor lovforslaget søger at begrænse incitamentet til at indregne renterne. Ministeriet vil ligeledes udstede bekendtgørelser med det formål at begrænse nye ansøgninger.
 
Lovforslaget vil ikke umiddelbart have konsekvenser for AffaldPlus, da forventet tilladelse til indregning af renterne ikke efterfølgende vil medføre udlodning til kommunerne.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.15.

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen.