2017-04-28

Bestyrelsesmøde 28. april 2017 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 30. maj 2017

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Poul A. Larsen

Revisor Svend Sand, Deloitte, deltog i den del af bestyrelsesmødet der vedrørte regnskabsmateriale

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Årsrapport 2016 (B)

J.nr.: 00.01.00S08-0001/2017
Sagsnr.: 6873


AffaldPlus kommer ud af 2016 med et større overskud end forventet
AffaldPlus’ resultat for året med et overskud på 36,5 mio. kr. overstiger markant det budgetterede underskud på 5,2 mio. kr., og er samtidigt bedre end sidste års resultat på 9,5 mio. kr.

Udvikling i aktiviteterne og økonomiske forhold
 
Det økonomisk største område – Energiafdelingen - viser et overskud på 35,6 mio. kr., hvilket er den altovervejende forklaring på årets flotte resultat.
 
Det forbedrede resultat skyldes modtaget forligsbeløb fra det tidligere Odense Kraftvarmeværk på 23,9 mio. kr. samt tilbagebetalte afgifter på ca. 4,0 mio. kr.
 
Afdelingens energiindtægter vedrører dels varmeindtægter for energiproduktion på de to forbrændingsanlæg og dels el-indtægter fra anlægget i Næstved. El-indtægterne er højere end budgettet, hvilket både forbedrer afdelingens resultat og giver mulighed for at reducere varmepriserne, idet indtægterne deles med varmekunderne.
 
Varmepriserne er direkte relateret til energiafdelingens indtægter og omkostninger i øvrigt, og det noteres med tilfredshed, at varmeprisen for forbrændingsanlægget i Næstved er væsentligt lavere end sidste år. Varmeprisen er reduceret fra ca. 92 kr./GJ til ca. 75 kr./GJ. I Slagelse er varmeprisen steget fra ca. 59 kr./GJ til ca. 64 kr./ GJ. Begge varmepriser er lavere end de budgetterede, og desuden under de for året  gældende prislofter.
 
For genbrugspladserne er der tale om en forventet reduktion i resultatet, hvilket skyldes, at behandlingsomkostningerne for transport og genanvendelse af træ, er steget væsentligt.
Som følge af fortsat mange indbrud og indbrudsforsøg har det desuden været nødvendigt at fortsætte udbygningen af overvågningen af pladserne, hvorfor der konstateres en budgetoverskridelse for ejendomsdrift.
 
Genbrugsterminalen har, med salg af pap, papir og plast til oparbejdning, vendt sidste års negative resultat til et overskud på ca. 2,2 mio. kr. Dette skyldes forbedrede salgspriser.
 
Miljøanlæggene (deponi- og komposteringsområdet) viser et underskud på ca. 1,6 mio. kr. Der var budgetteret med underskud, men som følge af forøgede omkostninger - primært til spildevand - er underskuddet blevet større end forventet. 
 
Den samlede omsætning er øget væsentligt i forhold til sidste år, hvilket kan henføres til tidligere omtalte forligsbeløb fra Odense Kraftvarmeværk samt tilbagebetalte afgifter. Derudover konstateres øgede elindtægter og varmeindtægter. Varmeprisen opgjort som kr./GJ er som budgetteret, hvorfor merindtægten kan henføres til stigende salg opgjort i enheder. De reducerede indtægter fra refunderede statsafgifter ved tilbageførsel af mængder fra mellemdeponi, skyldes mindre behov for tilbageførsel.
 
De samlede produktionsomkostninger inkl. afskrivninger øges i forhold til sidste år, idet de væsentligste afvigelser vedrører omkostninger til affaldsbehandling med ca. 8,8 mio. kr., samt øvrige produktionsomkostninger på ca. 14,6 mio. kr. Den overvejende stigning i øvrige produktionsomkostninger skyldes stigende afgifter med ca. 11,6 mio. kr., blandt andet som følge af indregnede refusioner i 2015-regnskabet på ca. 7,4 mio. kr.
 
Ud over disse stigende omkostninger er der tale om reducerede omkostninger til afskrivninger som følge af udskudte investeringer samt vedligeholdelsesomkostninger som følge af revision af ovnlinjer forrige år.
 
De samlede fællesomkostninger er stort set på niveau med sidste år.
 
For de finansielle poster konstateres en væsentligt større indtægt i de finansielle indtægter som følge af rentegodtgørelse i forlængelse af tilbagebetalte afgifter. For året har kursregulering af værdipapirbeholdningen stort set været nul.
 
De finansielle omkostninger reduceres med ca. 1,7 mio. kr. som følge af et fortsat vigende renteniveau.
 
Ud over årets overskud på 36.526 t.kr. påvirkes ”egenkapitalen” positivt af kursreguleringen på indgåede renteswap med 6.913 t.kr.
 
Samlet forbedres ”egenkapitalen” med 43.439  t.kr.
 
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets  finansielle stilling væsentligt.
 
Der er ingen usædvanlige forhold eller væsentlig usikkerhed i forbindelse med indregning og måling, end hvad der er normalt for branchen.
 
Der afholdes ikke omkostninger til forskning og udvikling.
 
På bestyrelsesmødet vil revisor være til stede og gennemgå uddrag af det samlede regnskabsmateriale, idet revisor primært vil fokusere på gennemgang af revisionsprotokollen. Revisionsprotokollen for 2016 fremsendes særskilt til bestyrelsen.
 
Bilag 1: Årsrapport 2016.
Bilag 2: Oversigt over afsluttede anlægsarbejder.

Præsentation: Årsrapport 2016.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Årsrapporten blev godkendt.


 
 

Pkt. 4. Budget 2018 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2017
Sagsnr.: 6877

 
Budgettet for 2018 viser et overskud på 10.236 t.kr., idet budgetmaterialet i øvrigt er tilstræbt med høj grad af nøjagtighed for såvel drifts- som anlægskonti.
 
Til budgettet kan knyttes følgende væsentlige budgetforudsætninger:
 • Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. 
 • Lønudviklingen for 2018 er baseret på lønningerne for december 2016, tillagt regulering januar og oktober 2017 samt regulering for året 2018. 
 • Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. 
 • Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse Affaldsenergi er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg. 
 • Næstved Varmeværk har opsagt aftalen om levering af varme fra 1. januar 2016. Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet. 
 • Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til 385.200 GJ.
  For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på 792.000 GJ. 
 • De beregnede varmepriser er for Slagelse under varmeprisloftet, men for Næstved over varmeprisloftet. I Næstved budgetteres varmeprisen til 85,00 kr./GJ og i Slagelse til 73,28 kr./GJ. 
 • Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler, tillagt forventet rentestigning. 
 • Affaldsmængderne er budgetteret til:
  • Affaldsenergianlæggene inkl. biobrændsel, 141.500 tons
  • Affaldsenergianlæggene, importeret affald, 31.000 tons
  • Deponeringsmængderne, 14.950 tons
  • Træ til genanvendelse, 12.000 tons
  • For haveaffald, kompostering og biobrændsel anslås mængderne til 55.450 tons
  • Afsat kompostmængde, 9.000 tons
  • Behandlede mængder i Genbrugsterminalen, 15.326 tons.
 • Taksterne for budget 2018 er uændrede i forhold til revideret budget 2017. 
 • Miljøgebyret på deponi er stigende.
  Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på energianlæg samt miljø- og komposteringsanlæg/biobrændsel.
  I forhold til 2017 er taksterne ændret således:
  • Affaldsenergi – uændret
  • Deponi – miljøgebyr stigende med 25 kr.
  • Komposteringsanlæg/biobrændsel – uændret
  • Genbrugspladserne – uændret
  • Kommunespecifikke ydelser – uændret
  • For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende.
 • Driftsbudgetterne for overslagsårene 2019–2021 er medtaget og fremskrevet med fremskrivningsprocent på 2,0 % i forhold til budget 2018, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt.
  På nuværende tidspunkt er der ikke budgetteret med takstændringer i øvrigt, hvorfor der forventes låneoptagelse i år 2020, for at finansiere de planlagte anlægsinvesteringer.
 • Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene.
 • På Slagelse Affaldsenergi er der medtaget nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år 2030. Der indledes drøftelser med SK Forsyning herom.
 • Der budgetteres med investeringer på Slagelse Affaldsenergi, hvor investeringerne ikke vil være fuldt ud afskrevet med udgangen af år 2020, hvor den nuværende aftale ophører.
 • Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.
 • Der er i forhold til revideret budget 2017 brugt uændrede satser på afgifter, idet nye satser endnu ikke er kendt.
 • Der er medtaget budget for hele år 2018 vedrørende kubeordning, da vi ikke er bekendt med tidspunktet for ændring af ordningen.
Budgettet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Budget 2018.

Præsentation: Budget 2018.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Budgettet blev godkendt.

 

Pkt. 5. Økonomirapport pr. 28. februar 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2016
Sagsnr.: 6827

 
Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 6.044.
 
Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 2.174, medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 4.465.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbet er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder, baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Budgetafvigelserne skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode, samt at vi i øvrigt kvartalsvis registrerer adskillige interne fordelinger.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 3,5 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget. Afvigelsen kan primært henføres til energisalget samt reducerede affaldsgebyrer. Af den samlede gebyrnedgang på 1,2 mio. kr. kan ca. 1,0 mio. kr. henføres til haveaffald, hvor afdelingen trods budgetafvigelsen alligevel har større omsætning end sidste år. For den korte regnskabsperiode kan/vil vejret have forholdsvis stor effekt på gebyrindtægterne.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I perioden har den milde vinter og den implementerede røggaskondensering fuldstændig fjernet brugen af gas og dermed reduceret varmeprisen yderligere.
 
Sammenlignes energisalget med sidste år, skyldes det vigende energisalg vigende omkostninger (for perioden)
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 10,7 mio. kr. mindre end budgetteret, og samtidig ca. 1,2 mio. kr. højere end sidste år. Igen er det vigtigt at påpege, at der blot er tale om 2 måneders drift.
 
Af budgetbesparelsen for maskiner og materiel på ca. 3,2 mio. kr. kan ca. 1,8 mio. kr. henføres til energiområdet, hvor der er brugt mindre på vedligeholdelse af ovnlinjerne. For genbrugspladserne er der tilsvarende tale om en budgetmæssig besparelse på ca. 1,1 mio. kr. primært grundet reduceret indkøb af containere og komprimatorer.
 
Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 5,6 mio. kr. mindre end budgetteret, idet den budgetmæssige afvigelse primært henføres til energiafdelingen med ca. 5,1 mio. kr. Budgetafvigelsen kan i al væsentlighed henføres til afgiftsområdet, hvor ændret sammensætning af affaldet har medført reducerede afgifter.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 0,7 mio. kr. under periodebudgettet.
Der er ikke tale om enkelte større afvigelser.
 
Finansielle poster:
Renter af optagne lån med tilhørende renteafdækninger betales kvartalsvis. Perioden indeholder ikke renteomkostninger.
 
Afkast af værdipapirbeholdning har ikke givet renter i kvartalet.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Økonomirapport pr. 28. februar 2017.

Præsentation: Økonomirapport pr. 28. februar 2017.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Rapporten blev godkendt.

 

Pkt. 6. Tillægsbevilling - Etablering af hal på Ringsted Genbrugsplads (B)

J.nr.: 82.20.00G01-0001/2012
Sagsnr.: 6494


Ringsted Kommune har forespurgt AffaldPlus om muligheden for at leje ca. 400 m² til lager- og logistikformål i forbindelse med håndtering af materiel til dagrenovation. Ringsted Kommune har pt. arealer 2 forskellige steder, og den ene lokalitet vil ikke være til rådighed efter 1. januar 2018.
 
Endvidere kan det oplyses, at det er genbrugsvejledere fra Ringsted Genbrugsplads, der i et stykke tid har varetaget opgaven vedrørende ovennævnte materiel for Ringsted Kommune.
 
Det vurderes, at en hal på ca. 900 m² vil være passende, idet der samtidig kan etableres mulighed for garage til kørende materiel, mere plads til indendørs opbevaring og bedre muligheder for afholdelse af PlusMarkeder. Areal til logistik til hallen, som samtidig kan anvendes til yderligere afsætningsplads bør være godt 600 m². Alt i alt en samlet investering på kr. 3,1 mio. kr.
 
Der er pt. afsat 1,6 mio. kr. i anlægsbudgettet til etablering af et jordhotel på Ringsted Genbrugsplads i 2020. Med de arealmæssige forhold på genbrugspladsen kan der ikke både etableres en hal med forplads og et jordhotel.
 
Etablering af omtalte hal med forplads vurderes vigtigere end etablering af jordhotel bl.a. fordi der er gode afsætningsmulighed for jord inden for kortere afstand.

Indstilling:
Tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til etablering af hal med forplads på Ringsted Genbrugsplads godkendes, samt at anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til etablering af jordhotel i 2020 på Ringsted Genbrugsplads udgår af investeringsplanen.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 7. Alfa Specialaffald - Regnskab 2016, budget 2018-20 og takster 2018 (B)

J.nr.: 00.02.G01/2010-085
Sagsnr.: 4485

Ejerkredsen bag Alfa Specialaffald I/S blev med virkning pr. 1. januar 2017 udvidet med Affaldsselskabet Norfors (fælleskommunalt affaldsselskab med interessenterne Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal), som sammen med REFA og AffaldPlus udgør ejerne. Samtidig blev der vedtaget nye vedtægter, som med Statsforvaltningens godkendelse i december 2016, er gældende for Alfas virke.
 
Jf. vedtægterne skal moderselskabernes bestyrelser årligt godkende følgende:
 1. Forslag til interessentskabets opgaver i det kommende regnskabsår
 2. Revideret årsregnskab og årsberetning
 3. Forslag til revisor
 4. Budgetforslag, forslag til takster for det kommende regnskabsår og forslag til budgetoverslag.
1. Opgaver
Alfa løser opgaver som beskrevet i bilag 1, som er opgaver i forbindelse med farligt affald.
 
2. Årsregnskab og årsberetning
Regnskabet viser en omsætning på kr. 14,4 mio. med et overskud på kr. 0,412 mio. Den samlede tonnage er steget 22 %, mens antal ekspeditioner er steget 13 %. Det er farligt affald i form af emballeret affald og tømning af olie- og benzinudskillere, som er steget mest. Materialet fremgår af bilag 2.
 
3. Forslag til revisor
Da REFA står for økonomiassistance til Alfa, vælges den revisor, som REFA vælger.
 
4. Forslag til takster og budget/budgetoverslag
Budget, budgetoverslag og takster er baseret på regnskabstal for 2016, idet Alfa pr. 1. januar 2017 er overgået til et nyt driftssystem, hvor der er og har været indkøringsvanskeligheder.
 
Taksterne er uændrede i forhold til takster for 2017. Forslag til takstblad fremgår af bilag 3. Grundlaget for taksterne er forslag til budget 2018, som opererer med en omsætning på 18,9 mio. og et – positivt - resultat på kr. 0,23 mio. Forslag til budget 2018 og overslagsårene ses i bilag 4.
 
AffaldPlus er repræsenteret i Alfas bestyrelse ved direktør John Kusz og afdelingschef for genbrug og udvikling Allan Johansen.

Bilag 1: Forslag til interessentskabets opgaver i det kommende regnskabsår.
Bilag 2: Årsregnskab og årsberetning (integreret).
Bilag 3: Forslag til takster for 2018.
Bilag 4: Forslag til budget 2018 samt overslagsårene.

Indstilling:
Regnskab og årsberetning for 2016 godkendes.
De beskrevne opgaver og forslag til revisor godkendes.
Forslag til takster og budget/budgetoverslag godkendes.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.
 
 

Pkt. 8. Begæring om aktindsigt (E)

J.nr.: 00.07.00A53-0001/2014
Sagsnr.: 6710

 
Vi modtager efterhånden adskillige begæringer om aktindsigt, som medfører ganske omfattende arbejde med at fremskaffe de ønskede oplysninger eller dokumentation.
 
For 2017 drejer anmodningerne sig primært om rejser og repræsentation for bestyrelse og direktion, samt lønforholdene for direktionen.
 
Der har dog været andre områder, som den igangværende sag med/mod Ragn-Sells, samhandel med såvel indenlandske som udenlandske leverandører, revisionsprotokollen og ønske om indsigt i tilbud fra andre tilbudsgivere i forbindelse med gennemførelse af udbud.
 
Vi har efterkommet begæringerne, i det omfang dokumenterne har eksisteret, idet det naturligvis ikke er muligt at begære aktindsigt i endnu ikke eksisterende dokumenter.
 
Opgaverne i forbindelse med begæringer om aktindsigt kan være temmelig tidskrævende.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 9. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.10.

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand og Jørn Elo Hansen.