2017-02-24

Bestyrelsesmøde 24. februar 2017 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 27. februar 2017

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: 


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Landfill Mining (B)

J.nr.: 07.58.00G00-0001/2017
Sagsnr.: 6865


I forlængelse af bestyrelsens temadrøftelse vedrørende Landfill Mining på mødet den 27. januar 2017 har bestyrelsesmedlem Thor Temte, Næstved Kommune, taget initiativ til at rette henvendelse til Næstved Kommunes Økonomiudvalg og Teknik og Miljøudvalg samt Ressource City og AffaldPlus med opfordring til at etablere et forsøgsprojekt med Landfill Mining i Næstved Kommune - nærmere betegnet på Næstved Kommunes gamle losseplads på Ydernæs.

Ud over de nævnte parter foreslås også universiteterne samt lokale aktører, der er beskæftiget med genvinding af ressourcer, inddraget i samarbejdsprojektet, der foreslås søgt finansieret helt eller delvis via eksterne kilder.

Endvidere opfordres de øvrige ejerkommuner bag AffaldPlus til at byde ind med tilsvarende projekter.

Indstilling:
Det indstilles, at AffaldPlus melder positivt tilbage på henvendelsen.

Beslutning:
AffaldPlus melder positivt tilbage i forhold til deltagelse med viden/erfaring i en styregruppe/rådgivergruppe.

 

Pkt. 4. Foreløbigt årsregnskab 2016 (E)

J.nr.: 00.01.00S08-0001/2017
Sagsnr.: 6873


Revisionen har den 13. februar 2017 afsluttet gennemgang af regnskabsmaterialet, hvilken gennemgang/revision revisor ikke anser som afsluttet, før årsrapporten er godkendt af bestyrelsen.
 
På nuværende tidspunkt er vi ikke bekendt med revisionsbemærkninger eller ændringer til det afleverede regnskabsmateriale.
 
Revisionen har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt eller orienteret om indholdet af revisionsprotokollen.
 
I forbindelse med årsafslutningen foretages naturligt vurdering af aktiverne, og nødvendige nedskrivninger og hensættelser foretages, ligesom der for passivsiden medtages årets samlede omkostninger, uanset om der er modtaget opkrævning.
 
Det samlede resultat viser et regnskabsmæssigt overskud på t.kr. 36.526, hvilket er væsentligt bedre end de seneste perioderegnskaber og ligeledes bedre end budgetteret og realiseret sidste år.
 
I forhold til seneste perioderegnskab pr. 31. oktober 2016 er nu indregnet modtaget forligsbeløb fra det tidligere Odense Kraftvarmeværk med t.kr. 23.856, samt indregnet andel af tilbagebetalte afgifter fra SKAT med t.kr. 4.900 med tillæg af renter t.kr. 2.292. Desuden er tilbageført hensættelse fra 2015 på behandlingsomkostninger vedrørende træ til genanvendelse med t.kr. 3.975.
 
Samlet giver disse beløb t.kr. 35.023 og bidrager således i høj grad til det flotte regnskabsresultat.
 
I forhold til det budgetterede resultat på t.kr. -5.191 er der tale om en forbedring på t.kr. 41.717.
 
Udover at regnskabet er opstillet efter sædvanlige regnskabsmodeller, er der ydermere udarbejdet oversigt over de budgetmæssige afvigelser, opstillet både så afvigelserne kan følges til regnskabsmodellen, men ligeledes så det er muligt at følge afvigelserne for de enkelte segmenter.
 
De væsentligste afvigelser er farvemarkeret, hvor farverne afhænger af, om der er tale om en positiv eller negativ budgetmæssig afvigelse.
 
Energiklagenævnet har den 14. februar 2017 meddelt, at der medio marts 2017 forventes at blive truffet afgørelsen om dispensation for affaldsvarmeprisloftet 2016 i Næstved. I regnskabet er, af forsigtighedsmæssige årsager, medtaget energiindtægter ud fra det gældende prisloft, men da der for 2016 er tale om væsentlige forskelle mellem årsrapporten og de efterfølgende priseftervisninger (varmeregnskaber), er den opgjorte varmepris i Næstved stort set identisk med affaldsvarmeprisloftet.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 52,0 mio. kr. større end budgettet. Dette kan henføres til affaldsgebyrer og energisalget.
 
Affaldsgebyrerne er steget væsentligt i forhold til budgettet for energiafdelingen, hvilket primært skyldes indregningen af forligsbeløbet fra Odense Kraftvarmeværk, men derudover også skyldes forbrænding af mængder fra andre anlæg (ca. 2.000 t.) og tilførsel af ”træ til genanvendelse” fra mellemdeponi (ca. 9.600 t.).
 
Også for Deponi og kompostering konstateres stigende gebyrindtægter, hvilket i langt overvejende grad skyldes betaling for træ til genanvendelse. Betalingen hidrører i øvrigt fra genbrugspladsområdet, og mere end opvejes af efterfølgende stigende omkostninger til bortskaffelse. Problemstillingen vedrører den påbegyndte voldgiftssag mod Ragn-Sells, hvor det beløb som vedrører 2016 andrager ca. 12,4 mio. kr.
 
Varmeafsætningen i Næstved opgjort i enheder (mængder) overstiger budgettet med næsten 7 %, og da varmeindtægten er omkostningsbestemt, medfører det i sig selv reduceret enhedspris for varmen. Uden mersalget vil varmeprisen være ca. 5 kr./GJ højere og således over prisloftet.
 
Derudover er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at indregne samtlige omkostninger i varmeprisen (skyldes nedskrivning af anlæg samt tvivl om honorering af modtaget leverandørfaktura), hvilket samlet medfører en varmepris svarende til affaldsvarmeprisloftet.
 
Der var budgetteret med omkostninger og en afledt varmepris heraf på ca. 88 kr./GJ, men blot indregnet affaldsvarmeprisloftet på 75 kr./GJ.
 
Til sammenligning er varmeprisen i Slagelse opgjort til ca. 64 kr./GJ., mod budgetteret ca. 68 kr./GJ.
 
Indeholdt i energiindtægterne er ligeledes tilbagebetalingen fra SKAT på tidligere års afgifter jævnfør tidligere.
 
Indtægterne for genbrugsterminalen er ca. 2,4 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket skyldes forbedrede priser.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 17,1 mio. kr. mere end budgetteret, idet der i øvrigt er tale om både budgetmæssige besparelser og budgetoverskridelser.
 
De budgetmæssige besparelser vedrører personaleomkostninger med ca. 0,5 mio. kr., samt afskrivninger med 0,7 mio. kr.
 
For personaleomkostningerne er der tale om besparelser, primært i energiafdelingen. Beløbet skyldes personalemæssig reduktion i Slagelse samt færre afholdte udgifter til efteruddannelse.
 
For så vidt angår afskrivninger og værdireguleringer er der budgetteret med afskrivninger på årets tilgang/nyinvesteringer. De samlede investeringer for 2016 andrager 13,3 mio. kr., medens der i budgettet var forventet totalt 75,4 mio. kr. Indeholdt i årets afskrivninger er nedskrivning på udgået anlæg med ca. 2,4 mio. kr. Som nævnt ovenfor kan nedskrivningen ikke indregnes i varmeprisen (med 60 %) for 2016, men det vil dog ske fremadrettet.
 
For maskiner og materiel er der totalt tale om en budgetmæssig overskridelse på 2,2 mio. kr., idet afvigelsen dækker over merforbrug på energiområdet på ca. 2,7 mio. kr. som følge af forøgede vedligeholdelsesomkostninger af turbine etc. modregnet færre omkostninger på ovnlinjerne.
 
For genbrugspladserne er der samtidigt færre omkostninger end budgetteret med ca. 0,6 mio. kr., primært grundet reduceret indkøb af containere og komprimatorer samt vedligehold på rullende materiel.
 
For affaldsbehandlingsomkostninger andrager budgetoverskridelsen totalt ca. 10,3 mio. kr., idet samtlige segmenter konstaterer budgetoverskridelser. For genbrugspladserne andrager budgetoverskridelsen ca. 4,1 mio. kr. og vedrører omkostninger til bortskaffelse af affald. Omkostningen er afholdt til deponi og kompostering. Den i årsrapporten for 2015 foretagne hensættelse på området er tilmed modregnet.
 
Efterfølgende konstaterer deponiområdet ligeledes et merforbrug - principielt for de samme mængder. Vi foretager ikke intern eliminering af disse transaktioner, hvorfor budgetafvigelsen reelt fremkommer to gange for samme forhold.
 
For de øvrige produktionsomkostninger er der primært tale om budgetoverskridelse for afgifter i Energiafdelingen. Heri modregnes dog besparelser for el og spildevand samt manglende indkøb af gas inklusiv afgifter.
 
Bygningsdriftens budgetoverskridelse kan henføres til genbrugspladsområdet og vedrører primært vedligehold og overvågning.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 1,7 mio. kr. under periodebudgettet.
 
Der er tale om budgetoverskridelse for konsulenter, hvor blandt andet afregning af rådgivning i relation til mellemværende med varmeværk indgår.
 
Den budgetmæssige besparelse for bygninger m.v. skyldes endnu ikke afholdt men budgetterede renoveringer samt tilbagebetaling af forsikringspræmie for sidste år.
 
For administrationsomkostningerne er der samlet tale om et budgetmæssigt mindre forbrug på ca. 2,1 mio. kr., hvor de største afvigelser kan henføres til besparelser indenfor informationskampagner og udviklingsprojekter med 0,2 mio. kr., PR-omkostninger med 0,5 mio. kr. samt besøgstjenesten inklusiv materialer og transport med yderligere 0,3 mio. kr.
 
Der er ligeledes modregnet 0,9 mio. kr. i de administrative lønninger vedrørende lønrefusion for opkrævning af dagrenovation for Sorø Kommune. Beløbet er reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt aftalte, hvilket skyldes mindre tidsforbrug med opgaven. Aktiviteten var oprindeligt budgetteret som særskilt aktivitet, men er i regnskabet udelukkende registreret som omkostningsgodtgørelse.
 
Finansielle poster:
Blandt de finansielle indtægter indgår modtaget renteindtægt fra Næstved Varmeværk samt modtaget udbytte af værdipapirbeholdning og ikke mindst modtagne renter fra SKAT.
 
Blandt finansielle indtægter indgår ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning samt resultat fra datterselskabet I/S ALFA Specialaffald.
 
De finansielle udgifter er præget af det fortsat lave renteniveau.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag 1: Foreløbigt internt årsresultat for 2016.
Bilag 2: Budgetafvigelser vedrørende 2016.

Præsentation: Foreløbigt regnskab 2016.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Kontraktforhandlinger med Næstved Varmeværk - Status (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


AffaldPlus har den 3. februar 2017 fremsendt tilrettet version af kontrakten til Varmeværket. Vi mener, materialet kan sendes til parternes respektive jurister til gennemgang. Vi har imidlertid endnu ikke modtaget Varmeværkets tilbagemelding.
 
Administrationen informerer på bestyrelsesmødet om status.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Klageskrift - Ragn-Sells (E)

J.nr.: 07.03.52Ø22-0001/2015
Sagsnr.: 6714


Administrationen har på tidligere bestyrelsesmøder orienteret om vores udfordringer med at få Ragn-Sells til at opfylde sine forpligtelser i henhold til indgået kontrakt om transport og genanvendelse af træ.
 
Bestyrelsen besluttede derfor på mødet den 30. september 2016 at indlede en voldgiftssag mod Ragn-Sells.
 
Trods flere møder med Ragn-Sells er det ikke lykkedes at få en blot nogenlunde tilfredsstillende løsning på vores økonomiske udfordringer, hvorfor det desværre har været nødvendigt den 9. februar 2017 at indlevere klageskrift til Voldgiftsretten.
 
Vores krav er opgjort til kr. 18.310.661 i henhold til vedhæftede klageskrift.
 
Det kan undre, at selv ikke et klageskrift - med et ganske stort krav - får Ragn-Sells til at indlede reelle drøftelser, men det medfører blot, at sagen nu indledes.

Bilag: Klageskrift (ekskl. bilag), dateret 09.02.2017.

Præsentation: Tilgodehavende hos Ragn-Sells.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Stiftelse af "AffaldPlus Service ApS" (E)

J.nr.: 00.01.00P24-0001/2017
Sagsnr.: 6870


Revisionen har oplyst, at AffaldPlus har pligt til at stifte et datterselskab til drift af solcelleanlæg, hvorfor vi har stiftet et anpartsselskab med en kapital på kr. 50.000.
 
Anpartsselskabet er stiftet med direktion, men ikke med bestyrelse, idet selskabet som udgangspunkt overholder minimumskravene til stiftelsen. Forholdet kan dog til enhver tid efterfølgende ændres.
 
Selskabet vil som udgangspunkt indeholde driften af solcelleanlæggene på 3 genbrugspladser, idet ejerskabet af anlæggene forbliver hos AffaldPlus.
 
Et enkelt solcelleanlæg er etableret før 28. marts 2013, hvorfor dette anlæg ikke indgår i det nye selskabs drift.
 
Selskabet er stiftet under navnet ”AffaldPlus Service ApS” med binavnet ”AffaldPlus Energi ApS".

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Mellemværende med SKAT (E)

J.nr.: 25.00.00G12-0001/2013
Sagsnr.: 6557


På bestyrelsesmødet den 27. januar 2017 orienterede administrationen om den økonomiske effekt af afgørelsen den 19. september 2016 i Skatteankestyrelsen.
 
I forlængelse af afgørelsen har SKAT modregnet kr. 1.310.634 i CO2-afgift, uden SKAT dog samtidig fremsendte afgørelse eller blot forslag til afgørelse herom. Efterfølgende er forslag til afgørelse fremsendt den 23. januar 2017.
 
Ved en gennemgang af opgørelsen fra SKAT er det vores vurdering, at opgørelsen er fejlbehæftet, idet der ganske enkelt mangler ”en parentes” i beregningerne. Fejlen medfører, at kravet skal reduceres til kr. 315.630.
 
Vi er fortsat ikke enige med SKAT i kravet, idet der efter vores opfattelse slet ikke kan foretages modregning, hvilket vi har meddelt SKAT den 9. februar 2017.
 
I forventning om, at SKAT i det mindste anerkender regnefejlen, skal vi - inklusiv renter - have udbetalt ca. kr. 1.250.000. Der er tale om en særindtægt for affaldssiden.
 
Efter ovenstående afgørelse i Skatteankestyrelsen, har vi nu opgjort vores krav i en anden sag mod SKAT vedrørende tillægsafgift og CO2-afgift i forbindelse med produktion af el.
 
Kravet vedrører perioden 2011–2015, idet vi i øvrigt ændrer rapporteringen for 2016, når der er enighed om beregningsprincipperne. Vores samlede tilgodehavende andrager kr. 905.721. Opgørelsen er fremsendt til SKAT.
 
Godkender SKAT principperne, vil vi - inklusiv renter - modtage ca. kr. 1.100.000.
 
SKAT har, ved byretten i Sønderborg, tabt en sag mod et forbrændingsanlæg. Problemstillingen i denne sag kan overføres til vores anlæg i Næstved, hvorfor vi har vurderet på, om vi skal rejse en ny sag om yderligere tilbagebetaling af afgifter.
 
En beregning af de mulige økonomiske konsekvenser viser imidlertid, at der ikke er økonomi for AffaldPlus, blandt andet fordi affaldsvarmeafgiften vil stige. Denne afgift er sædvanligvis en særomkostning for varmesiden, men at rejse en sag for at affaldssiden kan opnå indtægter på bekostning af varmesiden, er næppe en mulighed.
 
Sønderborg-sagen medfører derfor ikke endnu en sag med SKAT.
 
Vi håber hermed, at vores mange og lange sager med SKAT kan ophøre, men det er jo ikke en beslutning, vi ensidigt kan træffe.

Præsentation: Mellemværende med SKAT.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. YderZonen - Status for 2016 (E)

J.nr.: 00.13.G01/2010-099
Sagsnr.: 4501


Alis Graversen giver på mødet en orientering om arbejdet med modtagelse af elever fra ejerkommunernes uddannelsesinstitutioner.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


Der arbejdes med et bestyrelsesarrangement i forbindelse med mødet 22. september. Forlænges frem til 23. september.

 

Mødet hævet

Kl. 12.20.

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen.