2017-01-27

Bestyrelsesmøde 27. januar 2017 kl. 14.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 14. februar 2017

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Poul A. Larsen og Villum Christensen

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.
 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.
 

Pkt. 3. Deltagelse i Dansk Affaldsforenings årsmøde 2017 (B)

J.nr.: 00.02.00G01-0004/2012
Sagsnr.: 6532


Dansk Affaldsforening har meldt ud, at deres årsmøde 2017 er fastlagt til dagene 31. maj og 1. juni og afholdes på Vejle Musikteater.

Årsmødet 2017 står i kommunalvalgets tegn, så derfor vil Dansk Affaldsforening sætte fokus på, hvordan affald og cirkulær økonomi kan spille en rolle i valgkampen.

Indstilling:
Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvem der skal deltage.

Beslutning:
Repræsentantskabsmedlemmerne Thor, Jørgen, Jørn og Niels + evt. andre der melder tilbage hurtigt.
 

Pkt. 4. Status for PlusButikker og associerede aktiviteter (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0002/2014
Sagsnr.: 6663


I 2016 blev aktiviteterne udvidet med bl.a. tøjhåndtering, batterisortering samt PlusMarkeder i yderligere 2 kommuner. Samtidig er der arrangeret en række byttemarkeder i alle ejerkommuner.
 
De samlede aktiviteter omfatter følgende:
  • 2 PlusButikker - 1 i Næstved og 1 i Rønnede
  • 3 PlusMarkeder (lejlighedsarrangementer) i Vordingborg, Slagelse og Ringsted
  • Netbutik med mulighed for fragt
  • Øvrige aktiviteter herunder tøjhåndtering, mentorassistance, sorteringsopgaver mv.
  • 11 byttemarkeder
  • En lang række samfundsansvarlige aktiviteter (CSR), som fremgår af bilaget Status for Plusbutikker og associerede aktiviteter for 2016.
Aktiviteterne udgør en omsætning på 5½ mio. kr., og det forventes, at overskuddet andrager 5-10 %. Alene varesalg af affald, der er forberedt til genbrug udgør 4½ mio. kr.
 
Der er således solgt genbrugelige effekter svarende til 635 ton. Det giver en reduktion i den økologiske rygsæk på samlet 13.800 tons affald (affald som ikke er produceret). Det er baseret på, at 72 % af de solgte varer (ca. 460 ton) erstatter nyproducerede varer jf. kundeundersøgelsen sept. 2014.
 
Den samlede beskæftigelse udgør pr. december 2016 i alt ca. 10 fuldtidsbeskæftigede personer fordelt på ca. 14 genbrugsvejledere.
 
Opgjort i t. kr. ekskl. moms        
Regnskabsår PlusButikker PlusMarkeder Netsalg Andet¹      I alt
      2013      1.250          1.250
      2014      2.355        370        2.725
      2015      2.709        493        3.202
      2016      3.650        753      62  1.066    5.531
           
¹ Mentormidler, sorteringsopgaver, tøjhåndtering mv.    
 
For at fremme genbrug, har AffaldPlus bl.a. taget initiativ til et regionalt samarbejde om genbrugsbutikker for non-profit foreninger – hjemmesiden hedder "Second Hand, Syd- og Vestsjælland".
 
Kommunale genbrugsbutikkers lovlighed

Dansk Industris klage over kommunernes drift af genbrugsbutikker – indsendt til statsforvaltningen i januar 2015 – er pt. ikke afgjort. Miljøstyrelsen har i oktober 2016 på anmodning givet Statsforvaltningen en vejledende udtalelse om affaldsaspektet. Der redegøres nærmere for emnet på mødet.

Bilag: Status for PlusButikker og associerede aktiviteter for 2016.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
 

Pkt. 5. Temadrøftelse - Landfill Mining (E)

J.nr.: 07.58.00G00-0001/2017
Sagsnr.: 6865


Henrik Wejdling giver på mødet en præsentation af de danske og internationale erfaringer med Landfill Mining. I Danmark har REFA og RenoSyd arbejdet med Landfill Mining. Perspektiverne for AffaldPlus er, at det i første omgang synes mere relevant at udføre Landfill Mining på gamle, ukontrollerede deponier end at udføre mining på AffaldPlus’ relativt nye anlæg. 

Præsentation: Landfill Mining.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
 

Pkt. 6. Henvendelser fra andre varmeforsyningsselskaber (E)

J.nr.: 00.0200G01-0001/2017
Sagsnr.: 6866


AffaldPlus har modtaget henvendelse fra 3 forskellige varmeforsyningsselskaber, med forespørgsel om muligheder for samarbejde, eller eventuel overtagelse af de respektive værker.

På bestyrelsesmødet gives en gennemgang af de 3 henvendelser, samt en vurdering af mulighederne for AffaldPlus.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
 

Pkt. 7. Afgørelse i Skatteankestyrelsen (E)

J.nr.: 25.00.00G12-0001/2013
Sagsnr.: 6557


Skatteankestyrelsen har den 19. september 2016 truffet afgørelse i sagen mod SKAT omhandlende afgiftsopgørelse for perioden 1. april 2010 – 31. december 2012.
 
Sagen omhandlede principper for beregning af affaldsvarme- og tillægsafgift for vores forbrændingsanlæg i Slagelse og Næstved. Oprindeligt ændrede SKAT ligeledes opgørelsen af CO2-afgift, men denne beregning blev ikke påklaget til Skatteankestyrelsen.
 
Skatteankestyrelsen giver os medhold i vores anbringende for så vidt angår Næstved, hvorimod vores synspunkter for Slagelse ikke har givet medvind.
 
Efter gennemgang af afgørelsen med vores rådgivere, er det besluttet ikke at anke sagen.
 
Afgørelsen pålægger SKAT at udarbejde opgørelse over det beløb, vi skal have tilbagebetalt. Denne opgørelse har vi accepteret den 18. oktober. I opgørelsen har SKAT modregnet påstået krav for samme periode vedrørende CO2-afgift, til trods for at denne afgift ikke var en del af sagen.
 
SKAT’s egen opgørelse af tilbagebetalingen fordeler sig med tillægsafgift (100 % til affaldssiden) på kr. 3.357.451 og affaldsvarmeafgift med kr. 6.418.432. Sædvanligvis er affaldsvarmeafgiften en særomkostning (her dog en særindtægt) for varmesiden, men da vi - på grund af prisloftet i 2012 - ikke har indregnet det oprindelige krav fra SKAT, vil refusion af kr. 1.476.359 heller ikke tilfalde varmesiden, men godskrives affaldssiden.
 
Samlet vil affaldssiden modtage afgiftstilbagebetaling med kr. 4.833.810 og varmesiden kr. 4.942.073.
 
Renterne af tilbagebetalingen andrager yderligere kr. 2.291.566, dette beløb vil blive fordelt på vores segmenter i henhold til vores sædvanlige fordelingsnøgler.
 
Efter ovenstående afgørelse i Skatteankestyrelsen, er det nu muligt at behandle anden sag - ligeledes i Skatteankestyrelsen - vedrørende godtgørelse af CO2-afgift på el-forbrug.
 
Skatteankestyrelsen er enig i, at denne sag nu ikke behøver behandles, såfremt der i øvrigt kan opnås enighed om beregningerne af vores tilbagebetalingskrav.
 
Beløbet skønnes på nuværende tidspunkt at andrage i omegnen af kr. 200.000 med tillæg af renter.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
 

Pkt. 8. Status for forbehandlingsanlæg til bioaffald (E)

J.nr.: 82.06.02G00-0001/2014
Sagsnr.: 6695


Der gives på mødet en status vedrørende etableringen af forbehandlingsanlægget for bioaffald.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
 

Pkt. 9. Kontraktforhandlinger med Næstved Varmeværk - Status (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


Administrationen vil på mødet orientere om de igangværende forhandlinger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
 

Pkt. 10. Varmeforsyning Sorø - Status (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6817


Administrationen vil på mødet orientere om sagens stade.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
 

Pkt. 11. Udvidelse af ejerkredsen i I/S Alfa Specialaffald (E)

J.nr.: 00.02.G01/2010-085
Sagsnr.: 4485


Bestyrelsen besluttede på mødet i september 2016 (pkt. 4) at sige ja til udvidelse af ejerkredsen i I/S Alfa Specialaffald således, at den fremtidige ejerkreds pr. 1. januar 2017 består af henholdsvis I/S REFA, Norfors (Fælleskommunalt affaldsselskab med interessenterne; Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal) og I/S AffaldPlus. De øvrige selskaber har besluttet det samme på møder i september og oktober 2016.
 
Herudover kan følgende oplyses:
  • Statsforvaltningen har i november forhåndsgodkendt og i december godkendt vedtægterne
  • Vedtægterne skal ikke godkendes af andre instanser – heller ikke de 6 ejerkommuner. Der sker ikke nogen kompetenceafgivelse til Alfa Specialaffald
  • Den samlede økonomi for AffaldPlus (og i øvrigt ligeledes de to andre selskaber) er uændret i forhold til den godkendte budgetramme for 2017
  • AffaldPlus er repræsenteret i Alfa Specialaffalds bestyrelsen ved direktør John Kusz og afdelingschef for genbrug og udvikling Allan Johansen.
Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
 

Pkt. 12. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


 

Mødet hævet

Kl. 16.10.

Sign.: Niels O. Pedersen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen.