2016-12-16

Bestyrelsesmøde 16. december 2016 kl. 15.00 på
Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse
Opdateret: 20. december 2016

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud:

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.
 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.
 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. oktober 2016 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2015
Sagsnr.: 6723


Perioderegnskabet for ovennævnte periode viser et underskud på t.kr. 3.309.

Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 14.177, mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 20.810.

For oktober måned isoleret set er der realiseret et overskud på ca. 1 mio. kr., mens der budgetteres med et nul-resultat.
 
At der budgetteres med underskud skyldes i langt overvejende grad det urimeligt lave (og i øvrigt fejlagtigt opgjorte) varmeprisloft for 2016. Netop prisloftet er ligeledes forklaringen på den store forskel til det realiserede for sidste år.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændings-, deponi- og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 12,4 mio. kr. større end det fordelte årsbudget, hvor de væsentligste afvigelser kan henføres til affaldsgebyrer og energisalget.

Affaldsgebyrerne er steget væsentligt i forhold til budgettet for energiafdelingen, hvilket både skyldes forbrænding af mængder fra andre anlæg (ca. 2.000 ton) og tilførsel af ”træ til genanvendelse” fra mellemdeponi (ca. 9.600 ton).

Varmeafsætningen i Næstved opgjort i enheder (mængder) overstiger budgettet, men da varmeindtægten er omkostningsbestemt, medfører det blot reduceret enhedspris for varmen. Varmeindtægten ændres i øvrigt, idet varmeprisen i perioderegnskabet overstiger affaldsvarmeprisloftet, hvorfor den beregnede varmeindtægt baserer sig på prisloftets enhedspris. Den beregnede varmepris i budgettet andrager ca. 99 kr./GJ, mens den realiserede varmepris andrager ca. 90 kr./GJ.

Varmeafsætningen opgjort i enheder overstiger budgettet med ca. 41.000 GJ svarende til ca. 7 %. Den forøgede varmeafsætning har isoleret set medført reducerede enhedspriser med ca. 6 kr./GJ.

Som nævnt indregnes varmeprisen i såvel budgettet som realiseret med 75 kr./GJ.

Varmeprisen for den tilsvarende periode sidste år andrager ca. 96 kr./GJ.

Til sammenligning er varmeprisen i Slagelse opgjort til ca. 66 kr./GJ.
 
Indtægterne for genbrugsterminalen er ca. 1,8 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket skyldes forbedrede priser.
 
Af budgetafvigelsen på ca. 2,0 mio. kr. for diverse indtægter kan ca. 1,4 mio. kr. henføres til viderefakturerede ydelser for kubeordninger.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 4,9 mio. kr. højere end budgetteret, idet der i øvrigt er tale om både budgetmæssige besparelser og budgetoverskridelser.
 
De væsentligste budgetmæssige besparelser vedrører personaleomkostninger med ca. 1,3 mio. kr., samt afskrivninger med 3,1 mio. kr.

For personaleomkostningerne er der tale om besparelser, primært i energiafdelingen. Beløbet skyldes personalemæssig reduktion i Slagelse samt færre afholdte udgifter til efteruddannelse.
 
For maskiner og materiel er der totalt tale om en budgetmæssig overskridelse på 2,5 mio. kr., men afvigelsen dækker over merforbrug på energiområdet på ca. 4,1 mio. kr., som følge af forøgede vedligeholdelsesomkostninger af turbine etc. modregnet færre omkostninger på ovnlinjerne.

Under produktionsomkostninger indgår ligeledes besparelser for genbrugspladserne på ca. 1,3 mio. kr. primært grundet reduceret indkøb af containere og komprimatorer samt vedligehold på rullende materiel.
Endelig konstateres, at der for kubeordninger er brugt ca. 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret på indkøb og vedligehold af kuber.
 
For affaldsbehandlingsomkostninger kan budgetoverskridelse for så vidt angår ca. 2,7 mio. kr. henføres til genbrugsafdelingen, hvor der er tale om en væsentlig budgetoverskridelse for omkostningerne til bortskaffelse af affald. Den i årsrapporten for 2015 foretagne hensættelse på området er ikke modregnet.

På deponiområdet er der i oktober afholdt væsentlige omkostninger, hvorefter området akkumuleret har et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 3,1 mio. kr.

For så vidt angår afskrivninger og værdireguleringer er der budgetteret med afskrivninger på årets tilgang/nyinvesteringer. De samlede investeringer i budgettet for 2016 andrager totalt 75,4 mio. kr., og med udgangen af oktober er der afholdt investeringer på totalt 8,1 mio. kr.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 1,4 mio. kr. under periodebudgettet.

Der er tale om budgetoverskridelse for konsulenter, hvilket skyldes afregning af rådgivning i relation til mellemværende med varmeværk.

Den budgetmæssige besparelse for bygninger m.v. skyldes endnu ikke afholdte men budgetterede renoveringer samt tilbagebetaling af forsikringspræmie for sidste år.

For administrationsomkostningerne er der samlet tale om et budgetmæssigt mindre forbrug på ca. 1,2 mio. kr., hvor de største afvigelser kan henføres til besparelser indenfor informationskampagner og udviklingsprojekter med 0,2 mio. kr., pr-omkostninger med 0,5 mio. kr. samt besøgstjenesten inklusiv materialer og transport med yderligere 0,3 mio. kr.
 
Finansielle poster:
Blandt de finansielle indtægter indgår modtaget renteindtægt fra Næstved Varmeværk samt modtaget udbytte af værdipapirbeholdning. I perioderegnskabet indgår ikke kursregulering af værdipapirbeholdning.

De finansielle udgifter er præget af det fortsat lave renteniveau.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Økonomirapport pr. 31. oktober 2016.

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. oktober 2016.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Økonomirapporten blev godkendt.

 

Pkt. 4. Revideret budget 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2016
Sagsnr.: 6827


Det reviderede budget viser et overskud på t.kr. 6.649, medens det oprindelige budget viste et underskud på t.kr. 3.753.

Budgetforbedringen på ca. 10,4 mio. kr. skyldes i overvejende grad tre forhold:
 • På tidspunktet for udarbejdelsen af det oprindelige budget var udmeldingen af affaldsvarmeprisloftet for 2017 endnu ikke foretaget. Som følge heraf benyttede vi det udmeldte prisloft for 2016 på 75 kr./GJ. Efterfølgende er prisloftet nu udmeldt til kr. 85 kr./GJ., hvilket medfører en forbedring af driftsbudgettet med ca. 7,4 mio. kr.
   
 • Energiafdelingens resultat påvirkes af beslutningen om at optimere udnyttelsen af Næstved Forbrændingsanlæg blandt andet ved affaldsimport.
   
 • For genbrugspladserne konstateres fortsat økonomiske udfordringer i forbindelse med afsætning af træ til genanvendelse. I det reviderede budget er omkostningerne øget, svarende til forventningerne for de fremtidige aftaler på området.
Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf.
 
Takster:
Taksterne i det reviderede budget 2017 er fastlagt af bestyrelsen og kommunerne i forbindelse med det oprindelige budget for året.

Taksterne for revideret budget 2017 er i al væsentlighed uændret i forhold til revideret budget 2016, hvilket reelt er en reduktion af taksten i forhold til prisudviklingen.

Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på forbrændingsanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg.

I forhold til 2016 har taksterne udviklet sig således:
 • Affaldsenergi – uændret
 • Deponi – stigende med kr. 20 fra kr. 1.116 til kr. 1.136
 • Komposteringsanlæg
  • Haveaffald stigende med kr. 5 fra kr. 175 til kr. 180
 • Genbrugspladserne – uændret
 • Kommunespecifikke ydelser – reduceret med 0,49 kr./indbygger til kr. 21,00
 • For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende.
Varmepriser:
Næstved Varmeværk har opsagt aftalen om levering af varme fra 1/1 2016. Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet.
 
Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse Forbrændingsanlæg er medtaget med varmepriser under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpris samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge forbrændingsanlæg.

Der budgetteres ikke med produktion fra ovnlinje 2 i Slagelse.

For Slagelse Forbrændingsanlæg er der indlagt nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år 2030.
 
Indtægter, omkostninger og anlæg i øvrigt:
I forbindelse med budgetrevisionen har alle budgetansvarlige i øvrigt foretaget fornyet gennemgang af samtlige budgetterede beløb.
 
Budgettet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Revideret budget 2017.

Præsentation: Revideret budget 2017.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Det reviderede budget for 2017 blev godkendt.

 

Pkt. 5. Storskraldsordning som specialopgave (B)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


AffaldPlus foreslår, at selskabet fremover tilbyder at varetage indsamling af storskrald som tilvalgsydelse for de ejer-kommuner, som ønsker det.
 
Det fremgår af ejerstrategiens pkt. 1.1 at: Selskabet varetager specialopgaver for en enkelt eller flere Ejere inden for rammerne af vedtægten og med respekt for, at aftalen ikke belaster selskabet og de øvrige Ejere, hverken økonomisk eller på anden måde.
 
AffaldPlus løser i forvejen en række opgaver på disse vilkår. Det gælder; administration af indsamlingsordninger for Sorø Kommune, administration af kubeordning for Slagelse Kommune og opkrævning af administrationsgebyr for Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner.
 
Hvis en ejer-kommune ønsker det, udarbejder AffaldPlus et tilbud om indsamling baseret på kommunens konkrete ønsker til en storskraldsordning.
 
Afgørende for prisen vil være indsamlingsfrekvensen, og om småt brændbart skal indsamles sammen med materialerne til genanvendelse og effekterne til direkte genbrug.
 
AffaldPlus vil i givet fald lade afdelingen for Genbrug løse opgaven. Ved at lade genbrugspladsernes personale stå for indsamling af storskrald udnytter man deres særlige kompetencer og sikrer, at effekter til direkte genbrug sorteres fra, og materialerne til genanvendelse sorteres efter genbrugspladsernes retningslinjer og afsættes sammen med de øvrige materialer herfra. Der vil desuden være en synergieffekt i form af bedre kapacitetsudnyttelse ved at løse opgaven med indsamling af storskrald sammen med driften af genbrugspladserne.

Indstilling:
AffaldPlus tilbyder indsamling af storskrald for de ejere, som ønsker det.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 6. Varmeforsyning Sorø (behandles som lukket punkt) (B)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6817


Sagen behandles som lukket punkt.

Indstilling:


Beslutning:


 

Pkt. 7. Etablering af forbehandlingsanlæg for bioaffald (B)

J.nr.: 82.06.02G00-0001/2014
Sagsnr.: 6695


AffaldPlus er nu klar til at indgå aftale om etablering et forbehandlingsanlæg for bioaffald, som skal behandle affaldet fra de indsamlingsordninger, som ejer-kommunerne planlægger at indføre i 2018. Forbehandlingsanlægget kommer til at producere en biopulp, som skal afsættes til produktion af biogas.
 
Forslaget til ny forsyningsstrategi, som blev offentliggjort i september, skabte usikkerhed om branchens fremtidige rammevilkår. Derfor blev beslutningen om etablering af et forbehandlingsanlæg i første omgang udskudt. Alt peger dog nu på, at der ikke kan samles flertal for forslaget til forsyningsstrategien, som også på flere områder er i direkte modstrid med kommunernes bestræbelser på at leve op til Ressourcestrategien.
 
Bestyrelsen besluttede grundlaget for et forbehandlingsanlæg på sit møde 3. juni 2015 (pkt. 4). Sagen er efterfølgende behandlet på møderne 18. marts 2016 (pkt. 9) og 30. september 2016 (pkt. 10).
 
AffaldPlus har i samarbejde med rådgiveren COWI udarbejdet udbudsmateriale og gennemført et udbud på etablering af forbehandlingsanlægget. Der er modtaget tre tilbud på etableringen af anlægget, og AffaldPlus er nu klar til at indgå kontrakt.
 
Den forventede behandlingspris bliver på 450 kr./ton inkl. en forventet afsætningspris for biopulp på 100 kr./ton. AffaldPlus har afsøgt markedet for afsætning af biopulp og er klar til at indgå kontrakt om dette.
 
Med kommunernes nuværende indsamlingsordninger indgår bioaffaldet i dagrenovation/restaffald, som forbrændes til 560 kr./ton. Sammenlignet med affaldsforbrænding giver biogas en gennemsnitlig bedre energiudnyttelse. Samtidig bevares vigtige næringsstoffer, blandt andet fosfor, som i fremtiden forventes at blive en knap ressource.
 
De nye indsamlingsordninger, som ejer-kommunerne planlægger at indføre i 2018, skal bidrage til, at kommunerne lever op til Ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningernes affald. Udsortering af bioaffald forventes her at bidrage med 15 % point. Slagelse Kommune indsamler allerede bioaffald, som komposteres frem til  forbehandlingsanlægget tages i brug.
 
Forventet kapacitetsudnyttelse:
 

Udnyttelsen af anlæggets kapacitet øges i takt med, at kommunerne indfører nye indsamlingsordninger, og borgerne vænner sig til disse.
 
Kommunernes forventninger om indførelse af nye indsamlingsordninger:
 
Kommune 1. kvt. 18 2. kvt. 18 3. kvt. 18 4. kvt. 18
Faxe     Aug.  
Næstved   Maj    
Ringsted     Sep.  
Slagelse   Maj    
Sorø   Apr./maj    
Vordingborg       Okt.

Indstilling:
AffaldPlus indgår kontrakt om etablering af forbehandlingsanlæg for bioaffald.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 8. Ændring i bestyrelsens mødekalender 2017 (B)

J.nr.: 00.01.G01/2009-078
Sagsnr.: 4403


Grundet mødesammenfald i september vedrørende AffaldPlus' bestyrelsesmøde og ISWAs  årskonference, foreslår administrationen, at bestyrelsesmødet flyttes fra den 29. september til den 22. september 2017.

Indstilling:
Bestyrelsesmødet flyttes fra 29. september til 22. september 2017.

Beslutning:
Godkendt.
 

Pkt. 9. Kontraktforhandlinger med Næstved Varmeværk - Status (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


Administrationen vil på mødet orientere om de igangværende forhandlinger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
 

Pkt. 10. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


Bestyrelsesmødet 27. januar 2017 flyttes til kl. 14.00.

Mødet hævet

Kl. 17.40.

Sign.: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen.