2016-11-25

Bestyrelsesmøde 25. november 2016 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 7. december 2016

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud:

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. september 2016 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2015
Sagsnr.: 6723


Perioderegnskabet for ovennævnte periode viser et underskud på t.kr. 4.389.

Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 14.243, medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 17.760.

At der budgetteres med underskud, skyldes i langt overvejende grad det urimeligt lave (og i øvrigt fejlagtigt opgjorte) varmeprisloft for 2016. Prisloftet er ligeledes forklaringen på den store forskel til det realiserede regnskab for sidste år.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder og baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt for affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
  
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 6,0 mio. kr. større end det fordelte årsbudget, hvor den væsentligste afvigelse kan henføres til affaldsgebyrer.

Affaldsgebyrerne er steget væsentligt i forhold til budgettet for energiafdelingen, dette skyldes forbrænding af mængder fra andre anlæg (ca. 2.000 t) samt tilførsel af ”træ til genanvendelse” fra mellemdeponi (ca. 8.000 t).

Varmeafsætningen i Næstved opgjort i enheder (mængder) overstiger budgettet, men da varmeindtægten er omkostningsbestemt, medfører det blot reduceret enhedspris for varmen. Varmeindtægten ændres i øvrigt, idet varmeprisen i perioderegnskabet overstiger affaldsvarmeprisloftet, hvorfor den beregnede varmeindtægt baserer sig på prisloftets enhedspris. Den beregnede varmepris i budgettet andrager ca. 100 kr./GJ, mens den realiserede varmepris andrager ca. 95 kr./GJ. Som nævnt indregnes varmeprisen i såvel budgettet som i det realiserede regnskab med 75 kr./GJ.

Varmeprisen for den tilsvarende periode sidste år andrager ca. 97 kr./GJ.

Til sammenligning er varmeprisen i Slagelse opgjort til ca. 65 kr./GJ.
 
Indtægterne for genbrugsterminalen er ca. 1,5 mio. kr. bedre end budgetteret, dette skyldes forbedrede afsætningspriser.
 
Budgetafvigelsen for diverse indtægter vedrører viderefakturerede ydelser for kubeordninger.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret, idet der i øvrigt er tale om både budgetmæssige besparelser og budgetoverskridelser.
 
De væsentligste budgetmæssige besparelser vedrører personaleomkostninger med ca. 1,2 mio. kr., samt afskrivninger med 2,8 mio. kr.

For personaleomkostningerne er der tale om besparelser primært i energiafdelingen. Beløbet skyldes personalemæssig reduktion i Slagelse samt færre afholdte udgifter til efteruddannelse.
  
For maskiner og materiel er der totalt tale om en budgetmæssig overskridelse på 1,4 mio. kr. Afvigelsen dækker over merforbrug på energiområdet på ca. 3,5 mio. kr. på grund af forøgede vedligeholdelsesomkostninger af turbine etc. modregnet færre omkostninger på ovnlinjerne.

For omkostningsgruppen indgår også besparelser for genbrugspladserne på ca. 0,9 mio. kr. primært grundet reduceret indkøb af containere og komprimatorer samt vedligehold på rullende materiel.

For kubeordninger er der brugt ca. 1,3 mio. kr. mindre end budgetteret på indkøb og vedligehold.
 
For affaldsbehandlingsomkostninger kan budgetoverskridelsen på ca. 2,3 mio. kr. henføres til genbrugsafdelingen, hvor der er tale om væsentlig budgetoverskridelse for omkostningerne til bortskaffelse af affald. Den i årsrapporten for 2015 foretagne hensættelse på området er ikke modregnet.
 
For så vidt angår afskrivninger og værdireguleringer, er der budgetteret med afskrivninger på årets tilgang/nyinvesteringer. De samlede investeringer i budgettet for 2016 andrager totalt 75,4 mio. kr., og med udgangen af august er der afholdt investeringer på totalt 5,3 mio. kr.
  
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 1,8 mio. kr. under periodebudgettet.

Der er tale om budgetoverskridelse for konsulenter, hvilket skyldes afregning af rådgivning i relation til mellemværende med varmeværk.

Den budgetmæssige besparelse for bygninger m.v. skyldes endnu ikke udførte renoveringer samt tilbagebetaling af forsikringspræmie for sidste år.

For administrationsomkostningerne er der samlet tale om et budgetmæssigt mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr., hvor de største afvigelser kan henføres til besparelser indenfor informationskampagner og udviklingsprojekter med 0,2 mio. kr., PR-omkostninger med 0,5 mio. kr. samt besøgstjenesten inklusiv materialer og transport med yderligere 0,4 mio. kr.
 
Finansielle poster:
Blandt de finansielle indtægter indgår modtaget renteindtægt fra Næstved Varmeværk samt modtaget udbytte af værdipapirbeholdning. I perioderegnskabet indgår ikke kursregulering af værdipapirbeholdning.

De finansielle udgifter er præget af det fortsat lave renteniveau.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 30. september 2015.

Præsentation: Økonomirapport pr. 30. september 2016.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Økonomirapporten blev godkendt.

 

Pkt. 4. Varmeforsyning Sorø - Status (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6817


Der vil på mødet blive orienteret om sagens stade.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Evaluering af borgmestermøde (E)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


28. oktober afholdtes det årlige møde mellem AffaldPlus' bestyrelse og ejerkommunernes borgmestre.
 
Mødet er aftalt i ejerstrategien og indeholder som standard følgende punkter:
  • Velkomst
  • Ejernes evaluering af fællesskabet og samarbejdet
  • Fælles udfordringer
  • Evt. og næste møde.
Der er udsendt referat fra mødet. Referatet kan kommenteres frem til 25. november, hvorefter det ellers anses for godkendt.

Der ønskes en drøftelse af det afholdte møde, både hvad angår indhold, længde og afvikling. 

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Storskraldsordning Slagelse Kommune (E)

J.nr.: 07.01.05G01-0001/2016
Sagsnr.: 6840


Administrationen i Slagelse Kommune har bedt AffaldPlus om en indikation af, til hvilken pris selskabet vil kunne tilbyde Genbrugspladsernes henteordninger for henholdsvis storskrald og haveaffald.
 
Henvendelsen fra Slagelse Kommune kommer på baggrund af en drøftelse i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, som har tilkendegivet, at administrationen skal arbejde på at kunne tilbyde borgerne en så billig fællesløsning som muligt for afhentning af storskrald og haveaffald. Administrationen forventer at kunne fremlægge sagen for udvalget den 5. december.
 
Afgørende for  prisen vil være indsamlingsfrekvensen, og om småt brandbart skal indsamles sammen med materialerne til genanvendelse og effekterne til direkte genbrug.
 
Ved at lade genbrugspladsernes personale stå for indsamling af storskrald, sikrer man, at effekter til direkte genbrug sorteres fra, og materialerne til genanvendelse sorteres efter genbrugspladsernes retningslinjer og afsættes sammen med de øvrige materialer herfra. Der vil desuden være en synergieffekt i form af bedre kapacitetsudnyttelse ved at løse opgaven med indsamling af storskrald sammen med driften af genbrugspladserne.
 
Bestyrelsen har på sit møde den 26. august 2016 drøftet en lignende henvendelse fra administrationen i Sorø Kommune. Bestyrelsen udsatte sagen med bemærkningen om at: ”Tilbuddet tilpasses, således at det fremtidigt vil kunne indgå som et stående tilbud til ejerkommunerne. Tilbuddet skal forinden da godkendes i bestyrelsen”.
 
På baggrund af henvendelsen fra Slagelse Kommune vil AffaldPlus beregne omkostningerne ved at etablere og drive en ordning. Inden AffaldPlus giver et endeligt tilbud på opgaven, vil dette blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 7. Kontraktforhandlinger med Næstved Varmeværk - Status (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


Administrationen har gennem de sidste år gentagne gange orienteret bestyrelsen om de igangværende drøftelser med Næstved Varmeværk om indholdet af en ny aftale for levering af varme.
 
Der udestår fortsat enkelte uafklarede elementer i det foreliggende aftaleudkast, men det er stadig vores forventning, at der hurtigt burde kunne opnås enighed om en endelig aftale til fremlæggelse for juristerne og bestyrelserne.
 
Administrationen orienterer på bestyrelsesmødet om de igangværende forhandlinger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 8. Afgørelse i Skatteankestyrelsen (E)

J.nr.: 25.00.00G12-0001/2013
Sagsnr.: 6557


Skatteankestyrelsen har den 19. september 2016 truffet afgørelse i sagen mod SKAT omhandlende afgiftsopgørelse for perioden 1. april 2010 – 31. december 2012.

Sagen omhandlede principper for beregning af affaldsvarme- og tillægsafgift for vores forbrændingsanlæg i Slagelse og Næstved. Oprindeligt ændrede SKAT ligeledes opgørelsen af CO2-afgift, men denne beregning blev ikke påklaget til Skatteankestyrelsen.
 
Skatteankestyrelsen giver os medhold i vores anbringende for så vidt angår Næstved, hvorimod vores synspunkter for Slagelse ikke har givet medvind. Klagefristen er generelt 3 måneder fra afgørelsen, men da den fejlagtigt ikke er angivet, kan den manglende angivelse medføre udskydelse af fristtidspunktet.

Vi påtænker ikke at påklage afgørelsen for Næstved, men overvejer fortsat sammen med vores rådgivere, om vi skal anke afgørelsen for Slagelse. Overvejelserne for Slagelse skyldes det faktum, at der er tale om millionbeløb.
 
For Næstved pålægger afgørelsen SKAT, at udarbejde opgørelse af det beløb vi skal have tilbagebetalt. Denne opgørelse har vi accepteret den 18. oktober. De interne regler hos SKAT pålægger at udbetaling herefter foretages indenfor 3 uger, men dags dato har vi ikke modtaget vores tilgodehavende, trods adskillige rykkere. SKAT har derimod meddelt, at man vil undersøge muligheden for at modregne et påstået krav for samme periode vedrørende CO2-afgift, til trods for at denne afgift ikke var en del af sagen.
 
SKATs egen opgørelse af tilbagebetalingen fordeler sig med tillægsafgift (100 % til affaldssiden) på kr. 3.357.451 og affaldsvarmeafgift med kr. 6.418.432. Sædvanligvis er affaldsvarmeafgiften en særomkostning (her dog en særindtægt) for varmesiden, men da vi på grund af prisloftet i 2012 ikke har indregnet det oprindelige krav fra SKAT, vil refusion af kr. 1.476.359 heller ikke tilfalde varmesiden, men godskrives affaldssiden.

Samlet vil affaldssiden modtage afgiftstilbagebetaling med kr. 4.833.810 og varmesiden kr. 4.942.073, hvortil kommer renter. Renterne kan først opgøres på udbetalingstidspunktet, men vil andrage mere end kr. 2.000.000.
 
Vi forventer naturligvis at modtage vores tilgodehavende inden årets udgang.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 9. Voldgiftssag mod Ragn-Sells (E)

J.nr.: 07.03.52Ø22-0001/2015
Sagsnr.: 6714


Administrationen har på tidligere bestyrelsesmøder orienteret om situationen omkring afsætning af træ til genanvendelse, og senest på bestyrelsesmødet den 30. september blev det besluttet at indlede voldgiftssag mod Ragn-Sells som følge af manglede kontraktopfyldelse.

Det er efterfølgende forsøgt at opnå en tilfredsstillende forligsmæssig løsning på mellemværendet, men det er desværre ikke lykkedes.
 
Det er aftalt med vores advokat, at vi i løbet af denne uge vil modtage udkast til klageskrift, idet der øjensynligt ikke er anden mulighed for inddrivelse af vores tilgodehavende.
 
Administrationen vil på bestyrelsesmødet orientere om udviklingen i sagen.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 10. Ændring af anlægsnavne (E)

J.nr.: 00.01.00A00-0001/2016
Sagsnr.: 6855


Fra 1. januar 2017 skifter Næstved Forbrændingsanlæg og Slagelse Forbrændingsanlæg navn til henholdsvis Næstved Affaldsenergi og Slagelse Affaldsenergi.
 
De nuværende navne er fra en tid, hvor det primære formål var at bortskaffe affaldet ved forbrænding. Som forholdene er i dag, er energiproduktionen lige så vigtig som affaldsbortskaffelsen. Og det er samtidig vigtigt gennem navnet at signalere, at affald er en energikilde.
 
Næstved Komposteringsanlæg og Skælskør Komposteringsanlæg skifter navn til henholdsvis Næstved Biobrændsel og Skælskør Biobrændsel. Der foregår ikke længere kompostering på de to anlæg, som i stedet bruges til at udsortere den vedholdige del af have- og parkaffaldet, så den kan udnyttes til energiproduktion. Restproduktet fra sorteringen bruges direkte som jordforbedring uden en forudgående komposteringsproces. Det er i Ressourcestrategien beskrevet, at 25 % af have- og parkaffaldet skal udnyttes til energiproduktion. AffaldPlus producerer fortsat kompost på Faxe Miljøanlæg af blandt andet bioaffaldet fra husholdningerne i Slagelse Kommune.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 11. Røgfrit AffaldPlus fra 1. januar 2017 (E)

J.nr.: 81.34.00A06-0004/2016
Sagsnr.: 6854


AffaldPlus vil gerne være en god og ”sund” arbejdsplads.
 
Vi ønsker at højne sundheden i virksomheden samt forebygge sygdomme forbundet med rygning. Vi vil ligeledes gerne mindske de gener, som ansatte, kunder og gæster udsættes for i omgangen med rygende kolleger.
 
Vi ønsker, at AffaldPlus - af omverdenen - opfattes som en virksomhed med et godt arbejdsmiljø og er et sted, hvor man ønsker at arbejde.
 
Derfor blev det i starten af 2016 besluttet, at AffaldPlus fra og med 2017 skal være røgfri.
 
I dag må der i AffaldPlus ryges udendørs på bestemte steder. Vi er dermed en af de sidste offentlige virksomheder i Danmark, hvor der endnu må ryges.
 
Rygeforbuddet fra 1. januar 2017 betyder, at der ikke må ryges nogen steder på AffaldPlus' anlæg eller matrikler - hverken af ansatte, håndværkere, kunder eller gæster. Der må heller ikke ryges i AffaldPlus-arbejdstøj udenfor AffaldPlus-anlæg.
 
Der har igennem 2016 været arbejdet med forskellige tiltag og tilbud omkring rygestop. Der er afholdt rygestopkurser, og medarbejdere - som har ønsket det - er tilbudt individuel hjælp.
 
Vi ser frem til en røgfri hverdag. 

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 12. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.10.

Sign.: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen.