2016-10-28

Bestyrelsesmøde 28. oktober 2016 kl. 9.00, Ved Fjorden 20 "Nederste etage"
Opdateret: 6. januar 2017

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen,
Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Villum Christensen og Martin Hillerup

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. august 2016 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2015
Sagsnr.: 6723


Perioderegnskabet for ovennævnte periode viser et underskud på t.kr. 4.329.

Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 10.017, medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 19.736.

At der budgetteres med underskud, skyldes i langt overvejende grad det urimeligt lave (og i øvrigt fejlagtigt opgjorte) varmeprisloft for 2016. Netop prisloftet er ligeledes forklaringen på den store forskel til det realiserede overskud for sidste år.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbet er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder og baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger på udgiftssiden. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 0,8 mio.kr. større end det fordelte årsbudget. Afvigelse kan primært henføres til affaldsgebyrer samt div. indtægter.

De samlede affaldsgebyrer er ca. 3,6 mio. kr. over budgettet. Dette kan henføres til forøgede indtægter for dagrenovation/dagrenovationslignende affald fratrukket reducerede indtægter på deponiområdet.

Budgetafvigelsen for diverse indtægter vedrører viderefakturerede ydelser for kubeordninger.

Varmeafsætningen i Næstved opgjort i enheder (mængder) overstiger budgettet, men da varmeindtægten er omkostningsbestemt, medfører det blot reduceret enhedspris for varmen. Varmeprisen i perioderegnskabet overstiger affaldsvarmeprisloftet, hvorfor den beregnede varmeindtægt baserer sig på prisloftets enhedspris. Den beregnede varmepris i budgettet andrager ca. 93 kr./GJ, mens den realiserede varmepris andrager ca. 91 kr./GJ. Som nævnt indregnes varmeprisen i såvel budgettet som realiseret med 75 kr./GJ.

Varmeprisen for den tilsvarende periode sidste år andrager ca. 86 kr./GJ.

Til sammenligning er varmeprisen i Slagelse opgjort til ca. 62 kr./GJ.

Indtægterne for genbrugsterminalen er ca. 1,4 mio. bedre end budgetteret. Dette skyldes forbedrede priser.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Her er der tale om både budgetmæssige besparelser og budgetoverskridelser.
 
De væsentligste budgetmæssige besparelser vedrører personaleomkostninger med ca. 0,8 mio. kr., affaldsbehandlingsomkostninger med ca. 1,0 mio. kr. samt afskrivninger med 2,6 mio. kr.
For personaleomkostningerne, er der primært tale om besparelser i energiafdelingen. Beløbet skyldes personalemæssig reduktion i Slagelse samt færre afholdte udgifter til efteruddannelse.

De reducerede affaldsbehandlingsomkostninger kan henføres til udgifter til affaldsbortskaffelse, på genbrugspladsområdet.
 
For maskiner og materiel er der totalt tale om en budgetmæssig overskridelse på 1,2 mio. kr. Afvigelsen dækker over merforbrug på energiområdet på ca. 3,0 mio. kr. som følge af forøgede vedligeholdelsesomkostninger af turbine etc. modregnet færre omkostninger på ovnlinjerne.

For omkostningsgruppen indgår ligeledes besparelser for genbrugspladserne på ca. 0,6 mio. kr., primært grundet reduceret indkøb af containere og komprimatorer samt vedligehold på rullende materiel.
Endelig konstateres, at der for kubeordninger er brugt ca. 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret på indkøb og vedligehold af kuber.
 
For øvrige produktionsomkostninger kan budgetoverskridelse på ca. 1,5 mio. kr. henføres til energiafdelingen, hvor der som følge af øget varmeafsætning er tale om budgetoverskridelse for afgifterne.
 
For så vidt angår afskrivninger og værdireguleringer, er der budgetteret med afskrivninger på årets tilgang/nyinvesteringer. De samlede investeringer i budgettet for 2016 andrager totalt 75,4 mio. kr. Med udgangen af august er der afholdt investeringer på totalt 4,4 mio. kr.
 
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 1,6 mio. kr. under periodebudgettet.

Der er tale om budgetoverskridelse for konsulenter, hvilket skyldes afregning af rådgivning i relation til mellemværende med varmeværk.

Den budgetmæssige besparelse for bygninger m.v. skyldes endnu ikke afholdte men budgetterede renoveringer samt tilbagebetaling af forsikringspræmie for sidste år.

For administrationsomkostningerne er der samlet tale om et budgetmæssigt mindre forbrug på ca. 1,1 mio. kr. De største afvigelser kan henføres til besparelser indenfor informationskampagner og udviklingsprojekter med 0,2 mio. kr., pr-omkostninger med 0,4 mio. kr. samt besøgstjenesten inklusiv materialer og transport med yderligere 0,3 mio. kr.
 
Finansielle poster:
Blandt de finansielle indtægter indgår modtaget renteindtægt fra Næstved Varmeværk samt modtaget udbytte af værdipapirbeholdning. I perioderegnskabet indgår ikke kursregulering af værdipapirbeholdning.

De finansielle udgifter er præget af det fortsat lave renteniveau. 
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Økonomirapport pr. 31. august 2016.

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. august 2016.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Rapporten blev godkendt.

 

Pkt. 4. Afslutning på leverance af affald til Odense Kraftvarmeværk i perioden 2000-2015 (B)

J.nr.: 00.02.G01/2010-240
Sagsnr.: 4652


Affaldsselskabet KAVO, nuværende AffaldPlus, og Noveren, nuværende KARA/Noveren, indgik i 2000 en aftale om levering af brandbart affald til Odense Kraftvarmeværk for perioden 2000-2015. For samme periode indgik en række fynske kommuner ligeledes aftale om leverance af affald til Odense Kraftvarmeværk.

”Handels og samarbejdsaftalen” - som affaldsleverandørerne tiltrådte - omfattede alle leverandører, men hvert selskab havde selvstændigt og usolidarisk leveringsforpligtigelse over for Odense Kraftvarmeværk.

Af ”Handels og samarbejdsaftalen” fremgik, at umiddelbart efter udløb af aftalen skulle der udarbejdes et regnskab for hele perioden samt værdiansættelse af anlægget i Odense.
Et eventuelt underskud skulle indbetales af affaldsleverandørerne i forhold til leverede mængder. Tilsvarende skulle et eventuelt overskud fordeles mellem affaldsleverandørerne i forhold til leverede mængder.

Odense Kraftvarmeværks nuværende ejer, Fjernvarme Fyn Affald, udarbejdede primo 2016 et regnskab for hele perioden, som resulterede i et forslag til overskudsbetaling til KARA/Noveren og AffaldPlus på ca. 6 mio. kr.

KARA/Noveren og AffaldPlus anfægtede beregningsmodellen med henvisning til særlige forhold vedrørende indarbejdelse af transportomkostninger i driftsregnskabet samt værdiansættelse af anlægget.

Efterfølgende forhandlinger har resulteret i en forligsaftale mellem alle affaldsleverandører og Odense Kraftvarmeværk, som medfører, at KARA/Noveren og AffaldPlus vil modtage 56 mio. kr. til fordeling mellem selskaberne i forhold til leverede affaldsmængder.

For AffaldPlus vil en tiltrædelse af aftalen medføre en udbetaling på ca. 24 mio. kr. Heraf skal der afholdes advokatomkostninger på ca. 250.000,- kr.

Indstilling:
At forligsaftalen tiltrædes ved formandens og direktørens underskrift.

Beslutning:
Godkendt som indstillet - med applaus.

 

Pkt. 5. Fuld kapacitetsudnyttelse på Næstved Forbrændingsanlæg inkl. miljøvurdering (LCA) (B)

J.nr.: 07.04.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6828


På bestyrelsesmødet 30. september 2016 pkt. 5 ”Fuld kapacitetsudnyttelse af Næstved Forbrændingsanlæg” blev det besluttet, at der skal fremlægges miljøregnskab til bestyrelsens beslutning på mødet 28. oktober 2016.

Bilag: Livscyklusanalyse (LCA) for import af affald til Næstved Forbrændingsanlæg, udarbejdet af Rambøll.

Præsentation: Livscyklusanalyse (LCA) for import af affald til Næstved Forbrændingsanlæg.

Indstilling:
At forslaget til fuld udnyttelse af forbrændingskapaciteten i Næstved drøftes, og at der på mødet træffes beslutning om at udnytte anlæggets kapacitet ved at importere affald til delvis energiudnyttelse.  

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 6. Tilbud angående Varmeforsyning Sorø (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0005/2016
Sagsnr.: 6849


AffaldPlus har været i dialog med Sorø Kommune om overtagelse af Sorø Kraftvarmeværk og fjernvarmenet, som SEAS-NVE ønsker at afhænde.
 
SEAS-NVE har ønsket et bud på overtagelsen senest 17. oktober, hvilket vi dog ikke har været klar til. Vi har i stedet skrevet til SEAS-NVE, at vi er interesserede, men ønsker yderligere analyser og en dialog om vilkårene (se bilag).
 
Der er i Sorø projektgodkendelse til at opføre og producere fjernvarme på et Organic Rankine Cycle (ORC) anlæg til biomasse. SEAS-NVE planlagde oprindelig at opføre et ORC-anlæg i 2013, men udskød planerne på ubestemt tid. Et anlæg af denne type er særlig interessant for AffaldPlus, fordi biomassen - indsamlet på genbrugspladserne - kan anvendes som brændsel. Dette vil optimere miljø og økonomi i både affaldsbehandlingen og fjernvarmeproduktionen.
 
Hvis SEAS-NVE er interesserede i fortsat dialog og analyser og dette munder ud i, at det er fordelagtigt for AffaldPlus at overtage Sorø Kraftvarmeværk og fjernvarmenet, skal overtagelse og den dermed forbundne låneoptagelse godkendes af alle ejer-kommunerne.

Bilag: Skrivelse til SEAS-NVE Holding A/S, dateret 14. oktober 2016.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Status for regeringens forslag til forsyningsstrategi (E)

J.nr.: 00.01.00A21-0001/2016
Sagsnr.: 6834

 
Det er Dansk Affaldsforenings opfattelse, at der intet vil ske i forhandlingerne omkring 2025-planen, og dermed heller ikke i forhold til forsyningsstrategien og affaldsområdet, før  det er afklaret, om der bliver valg eller ej. Der er fremkommet nogle generelle meldinger om forsyningsstrategien, der som bekendt indeholder meget mere end affaldsområdet.
 
I forhold til forsyningsstrategien bemærker Dansk Affaldsforening, at 
  • Dansk Folkeparti udtrykker betænkelighed ved strategien, som de mener kan blive dyr for danskerne.
  • Socialdemokraterne mener, at forsyningssektoren kan blive mere effektiv, men er skeptiske overfor de besparelser som regeringen opstiller. Socialdemokraterne har i øvrigt meldt ud, at de finder det afgørende, at der er politisk og demokratisk kontrol med, hvordan forsyningsopgaverne løses (læs: imod privatisering).
  • Enhedslisten er modstander af liberalisering.
  • SF har ligeledes meldt ud, at de ikke kan støtte forsyningsstrategien i den nuværende form.
  • Alternativet har meldt ud, at de mener at forsyningen skal blive på borgernes hænder.
  • LA er eneste parti, der klart har tilkendegivet, at de støtter en liberalisering af forsyningssektoren (og affaldssektoren).
  • De radikale mener, at strategien ikke fokuserer tilstrækkeligt på forskning og udvikling.
  • Konservative er ikke fremkommet med officielle udmeldinger.
I forhold til affald (liberalisering af genanvendeligt affald og affaldsenergi) er det uofficielle billedet meget lig det officielle billede om forsyningsstrategien. De klare fortalere er V som forslagsstiller og LA. Modstanderne er (fra klareste modstander til mindre klare modstandere) Enhedslisten, SF og Alternativet, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
 
Altinget har samme overordnede vurdering som Dansk Affaldsforening og konstaterer desuden, at oversigten over de lovforslag, som energi- og forsyningsministeren vil fremsætte i dette folketingsår, ikke indeholder lovforslag, som knytter sig til forsyningsstrategien. Hvis regeringen opnår flertal for forsyningsstrategien, vil den derfor tidligst blive udmøntet i konkrete lovforslag i efteråret 2017 eller foråret 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


 

Mødet hævet

Kl. 12.30.

Sign.: Niels O. Pedersen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Thor Temte og Elmer Jacobsen.