2016-09-30

Bestyrelsesmøde 30. september 2016 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale1"

 
Opdateret: 21. oktober 2016

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud:

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Borgmestermøde 2016 (B)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


I Ejerstrategien for AffaldPlus (bilag 1) er det fastlagt, at ejerkommunerne og AffaldPlus skal mødes en gang årligt for at drøfte samarbejdet og emner af fælles interesser. Det er tidligere besluttet, at mødet i denne valgperiode holdes mellem borgmestrene fra ejerkommunerne og AffaldPlus’ bestyrelse den sidste fredag i oktober måned.
 
Mødetidspunktet blev på borgmestermødet i 2015 fastlagt til den 28. oktober 2016 kl. 10.30 og 12.00 med efterfølgende fælles frokost. Der er bestyrelsesmøde samme dag, og det foreslås som tidligere, at bestyrelsesmødet begynder kl. 9.00.
 
Der er udarbejdet et forslag til dagsorden (bilag 2). Et emne af væsentlig betydning for ejerkredsen er regeringens udspil om ny forsyningsstrategi, som blandt andet indeholder forslag om liberalisering af forbrændingssektoren.
 
Kontaktgruppen vil til borgmestermødet udarbejde et notat om samarbejdet i AffaldPlus (bilag 3).

Bilag 1: Ejerstrategi for I/S AffaldPlus.
Bilag 2: Forslag til dagsorden til borgmestermødet 28. oktober 2016.
Bilag 3: Notat til borgmestrene om samarbejdet i AffaldPlus. Dat. 19. september 2016.

Indstilling:
Mødets indhold drøftes og dagsordenen til mødet tilrettes efterfølgende.

Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt.

 

Pkt. 4. Udvidelse af ejerkredsen for I/S Alfa Specialaffald (B)

J.nr.: 00.02.G01/2010-085
Sagsnr.: 4485


De 2 fælleskommunale affaldsselskaber I/S REFA og I/S AffaldPlus har i ca. 11 år i fællesskab, og med hver 50 %, ejet selskabet I/S Alfa Specialaffald. Alfa løser ejernes driftsmæssige opgaver vedrørende farligt affald. Alfa blev etableret bl.a. fordi mængden af farligt affald har været faldende igennem de sidste mange år, og med et fælles selskab kunne der sikres grundlag for tilstrækkelig faglighed og effektivitet.
 
Alfa Specialaffald varetager indsamling, transport og videreformidling af farligt affald til behandlingsanlæg. Alfa udfører ikke selv egentlig behandling, men sikrer især afhentning og videreformidling til behandlere af farligt affald fra genbrugspladserne, samt forpligtelsen til at have en kommunal ordning for farligt affald, varetager sikkerhedsrådgivning transport af farligt gods, kursusvirksomhed samt udfører lejlighedsvis pakkeopgaver, udarbejder informationsmaterialer og andre ydelser i tilknytning til administration af ordninger for farligt affald.
 
Alfa samarbejder allerede i dag med Norfors (affaldsselskab for 5 kommuner og ca. 207.000 indbyggere med hovedsæde i Hørsholm), og selskabernes driftsordninger/ydelser for farligt affald er i vidt omfang sammenfaldende. For også på langt sigt at kunne optimere mulighederne for at forbedre opgaveløsningen samt at opnå yderligere effektivisering, har der været drøftelser med Norfors om et tættere samarbejde. Alle 3 parter anbefaler at optage Norsfors i et udvidet selskab med arbejdstitlen ”Nyt Alfa”.
 
Fordelene er bl.a. følgende: 
 • Stordriftsfordele i form af fælles indkøb og udbud (emballager, kørsel og behandling)
 • Fælles administrativ platform for ordninger herunder de specielle systemer for farligt affald
 • Bedre muligheder for at fastholde et højt fagligt niveau i opgaveløsningerne
 • Fælles information og udvikling i øvrigt
 • Sikre tilstrækkelige arbejdsopgaver til effektive løsninger på lang sigt.
Blandt udfordringerne blev der peget på den geografiske afstand samt vedtægtsmæssige og gebyrmæssige forskelle. Jf. bilag 1 og bilag 2 - hhv. ”Notat om etablering af nyt samarbejde om farligt affald” og ”Vedtægter for I/S Alfa Specialaffald” - er der et fælles grundlag til at imødegå udfordringerne.
 
Økonomi
Det anbefales, at der er indskydes 3 mio. kr. eksklusiv moms i Nyt Alfa som nødvendigt kapitalberedskab. Hver af ejerne indskyder 1 mio. kr.
 
Der er udarbejdet et budget 2017 for Nyt Alfa, som overordnet svarer til summen af de allerede godkendte budgetter for hhv. Norfors og Alfa. Umiddelbare stordriftsfordele påregnes at modsvare transaktionsomkostningerne for implementeringen af Nyt Alfa og er således inden for den godkendte budgetramme.
 
Nyt Alfas ydelser opdeles i en basisydelse efter antal indbyggere, mens brugen af konkrete ydelser betales efter forbrug fx pr. ton.
 
Vedtægter
Advokatfirmaet Bech-Bruun, der har erfaring med vedtægter for samarbejder mellem fælleskommunale interessentskaber, har bistået med at udarbejde forslag til vedtægter for Nyt Alfa, som fremgår af bilag 2.
 
Statsforvaltningen, der skal godkende vedtægterne, lægger stor vægt på, at de fælleskommunale selskaber ikke videregiver den kompetence, som selskaberne har fået overdraget fra primærkommunerne. Nyt Alfa udfører således i praksis opgaver for ejerne, men uden selvstændig kompetence. Dette betyder blandt andet, at ejerne skal godkende regnskab og budget for Nyt Alfa.
 
Nyt Alfa ejes direkte i lige dele af de tre affaldsselskaber, med solidarisk hæftelse overfor 3. mand og indbyrdes hæftelse efter ejerandel.
 
Organisering
Nyt Alfa ledes i det daglige af en driftschef, der referer til Nyt Alfa’s bestyrelse.
 
Der foreslås nedsat en bestyrelse på i alt seks medlemmer, hvor hver ejer udpeger to ledelsesrepræsentanter, ejerselskabets direktør og en repræsentant udpeget af direktøren. Blandt bestyrelsesmedlemmerne nedsættes et driftsudvalg (en for hver ejer), der bistår driftschefen og forudsættes således at være tæt på driften.
 
Planen for det videre arbejde er at forelægge beslutningsgrundlag og vedtægter for ejernes bestyrelser i løbet af september og oktober måned 2016. Vedtægterne skal efterfølgende godkendes af Statsforvaltningen.
 
Andet
Nyt Alfa vil få hovedsæde på Mogenstrup Genbrugsplads i lejede lokaler og vil råde over seks medarbejdere, hvoraf en medarbejder udlejes fra Norfors til Nyt Alfa med primært arbejdssted på Norfors. Dertil kommer diverse materiel og køretøjer.
 
Der er i vedtægterne taget højde for, at den enkelte ejer ikke kan blive gjort ansvarlig for forhold, som opstod før indtræden i Nyt Alfa.
 
Der arbejdes henimod, at Nyt Alfa kan gå i drift pr. januar 2017, under forudsætning af bestyrelsernes godkendelser.
 
Det er hensigten, at alle driftsordningerne og ydelser for farligt affald på sigt harmoniseres, men at ordningen/ydelsen for emballeret farligt affald prioriteres, idet der her vurderes at være de største synergi-gevinster.

Bilag 1: Notat om etablering af nyt samarbejde om farligt affald.
Bilag 2: Forslag til "Vedtægter og (Nyt) I/S Alfa Specialaffald".

Præsentation: Udvidelse af ejerkredsen for I/S Alfa Specialaffald.
 
Indstilling:
 • Ejerkredsen for I/S Alfa Specialaffald udvides med I/S Norfors og ejerskabet er ligeligt med 1/3 for hver affaldsselskab. Der indskydes i alt kr. 3 mio. som kapitalgrundlag. De 3 ejere indskyder hver kr. 1 mio.
 • Den overskydende værdi i det nuværende I/S Alfa Specialaffald udloddes til hhv. I/S REFA og I/S AffaldPlus iht. ejerandel på 50 %. Andelen for AffaldPlus vurderes at udgøre mindst kr. 1 mio. Værdien opgøres endeligt i regnskab 2016 for I/S Alfa Specialaffald.
 • Forslag til vedtægter for (Nyt) I/S Alfa Specialaffald godkendes. 
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 5. Fuld kapacitetsudnyttelse af Næstved Forbrændingsanlæg (B)

J.nr.: 07.04.00.G01-0001/2016
Sagsnr.: 6828


Det gældende prisloft for affaldsvarme giver som bekendt betydelige udfordringer for AffaldPlus.
 
I 2016 er prisloftet 75 kr./GJ, mens den reelle pris, som det koster at producere varmen, ligger omkring 88 kr./GJ. Det medfører, at der - på et år med normal varmeafsætning - vil være en manglende indtægt på ca. 10 millioner kroner fra varmesiden. Dette skal dækkes på anden vis, hvis ikke beløbet skal betales af affaldskunderne.
 
Ud fra Dansk Affaldsforenings (DAFs) dialog med Energistyrelsen vurderer DAF, at affaldsvarmeprisloftet for 2017 ikke vil stige yderligere, men sandsynligvis forblive på nuværende niveau eller blive reduceret.
 
Med udgangspunkt i ovenstående har vi i AffaldPlus arbejdet med at finde muligheder for at begrænse tabet. Det kan gøres ved at gøre brug af den ”overkapacitet”, som forbrændingsanlægget i Næstved har pt. Vi behandler ca. 100.000 t. forbrændingsegnet affald pr. år, mens anlægget reelt kan behandle ca. 130.000 t. pr. år.
 
En mulighed er derfor, at udnytte kapaciteten fuldt ud ved at importere affald. Energien fra det importerede affald omsættes til el og varme. El kan altid afsættes, hvorimod størstedelen af varmen fra det importerede affald ikke kan nyttiggøres. Det skyldes, at det nuværende varmeaftag i Næstved Kommune kan dækkes ved behandling af ca. 100.000 t. affald. Yderligere forbrænding vil altså medføre, at varmen skal køles bort. Gevinsten for AffaldPlus - og dermed for affaldskunderne - vil være øget elproduktion samt den medbetaling, som følger med det udenlandske affald.
 
Både indtægten for produceret el og medbetalingen for udenlandsk affald varierer over tid, men gevinsten ved at udnytte forbrændingskapaciteten fuldt ud vil med de aktuelle takster udgøre 6,65 kr./GJ svarende til 5,15 mio. kr. pr. år.
 
AffaldPlus har i april 2016 fået analyseret affaldsimport fra England i et miljømæssigt perspektiv i en såkaldt LivsCyklusAnalyse (LCA). Analysen er udarbejdet af Rambøll. Analysens konklusion er kort sagt, at der er en netto CO2-gevinst ved at energiudnytte dele af affaldets energi i Danmark, som alternativ til at affaldet placeres i deponier i England.

Indstilling:
At forslaget til fuld udnyttelse af forbrændingskapaciteten i Næstved drøftes, og at der på mødet træffes en beslutning om at udnytte anlæggets kapacitet ved at importere affald til delvis energiudnyttelse.

Beslutning:
Bestyrelsen ønsker fremlagt miljøregnskab og endelig beslutning udsættes til mødet i oktober.

 

Pkt. 6. Forlængelse af direktørkontrakt (B)

J.nr.: 00.01.G01/2011-065
Sagsnr.: 4876


AffaldPlus' direktør John Kusz' nuværende kontrakt udløber 7. november 2017. Reglerne om åremålsansættelse hjemler mulighed for, at kontrakten, uden videre, kan forlænges med op til 3 år.

Af Rammeaftale om åremålsansættelse samt nuværende ansættelseskontrakt fremgår det, at der ved forlængelse af åremålsaftalen vil kunne udbetales en del af det samlede fratrædelsesbeløb.

En forlængelse af nuværende kontrakt, ændrer ikke ved gældende ansættelsesvilkår.
 
Indstilling:
Efter drøftelse med direktøren indstiller formanden, at John Kusz' nuværende åremålsansættelse forlænges med 3 år, samt at der i forbindelse med lønnen for november 2017 udbetales den bonus, som er optjent i forbindelse med den nuværende åremålsansættelse. 

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 7. Afklaring af sag med Ragn-Sells om træ til genanvendelse (B)

J.nr.: 07.03.52Ø22-0001/2015
Sagsnr.: 6714


Der vil på mødet blive orienteret om sagens stade.

Indstilling:
Til evt. drøftelse.

Beslutning:
Bestyrelsen indstiller, at der på det foreliggende grundlag indledes voldgift mod Ragn-Sells.

 

Pkt. 8. Mødekalender 2017 (B)

J.nr.: 00.01.G01/2009-078
Sagsnr.: 4403


Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2017.

Bilag: Forslag til bestyrelsesmødekalender 2017.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 9. Regeringens forslag til forsyningsstrategi (E)

J.nr.: 00.01.00A21-0001/2016
Sagsnr.: 6834


Regeringen offentliggjorde den 15. september sin nye forsyningsstrategi. Samlet set mener regeringen, at der findes et årligt effektiviseringspotentiale på 5,9 mia. kroner, hvoraf de 0,4 mia. kroner findes indenfor affaldsforbrænding. Forsyningsstrategien omfatter også affaldsindsamling og genanvendeligt affald. Her er ikke opgjort et effektiviseringspotentiale.

Helt generelt er forsyningsstrategien et opgør med hvile-i-sig-selv princippet, som man ikke mener giver incitament til effektiviseringer. På affaldsområdet er der desuden tale om et opgør med kommunernes anvisningsret, men ikke med anvisningspligten, da kommunerne stadig vil have ansvaret for, at borgerne kan komme af med deres affald. I fastholdelsen af anvisningspligten uden den medfølgende anvisningsret kan der godt gemme sig ekstra omkostninger for kommunerne, og borgerne, da det kan blive de dyre affaldstyper, som er tilbage til kommunerne, når private fx har taget sig af de genanvendelige typer affald, som repræsenterer en værdi. 

Der er i forsyningsstrategien tale om overordnede forslag til ændringer. Om, og i hvilket omfang, der kan samles flertal for disse, og hvordan den konkrete udmøntning i givet fald bliver, er det meget svært at spå om. Potentielt ændres rammevilkårene for kommunernes ageren på affaldsområdet fuldstændig. I forhold til affaldsindsamling og genanvendelse vil forsyningsstrategien, hvis den gennemføres i fuldt omfang, gøre det svært at fortsætte kommunernes arbejde med at leve op til EUs og Ressourcestrategiens mål om genanvendelse.
 
Affaldsforbrænding

Regeringens ønske om at konkurrenceudsætte affaldsforbrænding blev meldt ud i juni. Udspillet indeholder følgende elementer:
 • Virksomhederne får frihed til selv at bestemme, hvor deres forbrændingsegnede affald forbrændes, så de kan vælge det billigste anlæg.
 • Kommuner skal indsamle og udbyde husholdningsaffald samt kommunens eget affald til forbrænding med henblik på at sikre den bedste pris.
 • Kommunale forbrændingsanlæg selskabsgøres og skal drives på markedsvilkår, hvilket sikrer lige konkurrence mellem kommunale og private aktører.
Virksomhedernes frihed til at bestemme, hvor deres affald forbrændes, er i praksis gennemført, da hverken kommuner eller affaldsselskaber i dag kontrollerer, til hvilket forbrændingsanlæg virksomhederne kører med deres affald.

Udbud af husholdningsaffald til forbrænding vil betyde, at kommunerne skal udbyde behandlingen af deres affald og afsætte det til det anlæg, som giver den laveste pris inkl. transport. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil AffaldPlus’ forbrændingsanlæg skulle konkurrere med de store værker i Københavnsområdet, som formentlig, på grund af almindelige stordriftsfordele og deres adgang til store fjernvarmenet, vil kunne tilbyde en lavere forbrændingspris.

I modsat retning trækker naturligvis transportomkostninger samt det forhold, at AffaldPlus har en forholdsvis lille gæld i sine værker. Branchen fremfører, at alene den forventede refinansiering af værkernes gæld vil udligne de fremlagte effektiviseringspotentialer. I en situation, hvor AffaldPlus skal byde på behandling af sine ejeres affald, kan rammerne også blive sådan, at ejerne alligevel skal betale de faste omkostninger, herunder renter og afdrag på gæld, så ejerne kan tilbydes en forbrændingspris på egne anlæg svarende til de variable omkostninger. Import af affald fra Storbritannien vil desuden kunne fungere som økonomisk sikkerhedsnet.

Hvordan selskabsgørelsen af forbrændingsanlæggene skal gennemføres vides ikke præcist. Dansk Affaldsforening forventer, at kommunerne fortsat skal eje mindst halvdelen af aktierne i hvert selskab. Kommunerne kan gennem ejerskabet sikre sig, at selskabet giver tilbud på forbrænding af kommunens affald, også i en situation med mangel på kapacitet. Kommunernes ejerskab skulle også betyde, at selskaberne kan tjene penge til kommunekassen, hvilket dog er er et brud med, hvordan man indtil nu har tænkt kommunal virksomhed.

Umiddelbart er det svært at se, hvordan det kunne blive aktuelt og attraktivt for private aktører, eller for den sags skyld offentlige, i fremtiden at etablere nye forbrændingsanlæg uden sikkerhed for, at kapaciteten kan udnyttes. Konkurrencen forventes derfor at blive etableret alene i forhold til de eksisterende anlæg. Det er da også en af branchens væsentligste indvendinger mod denne del af forsyningsstrategien, at den på sigt sætter forsyningssikkerheden over styr, og man ser for sig bjerge af affald, som venter på ledig behandlingskapacitet.
 
Affaldsindsamling og genanvendeligt affald

Udspillet om affaldsindsamling og genanvendeligt affald blev meldt ud sammen med offentliggørelsen af forslaget til forsyningsstrategi den 15. september og indeholder følgende elementer:
 • Konkurrenceudsættelse af det genanvendelige affald. Regeringen vil fremsætte forslag om, at det genanvendelige affald konkurrenceudsættes yderligere.
 • Administrationsgebyr for erhvervet ophæves. Den kommunale administration af affaldshåndtering for erhvervet reduceres væsentligt som følge af konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede affald.
 • Analyse af indsamlingsleddet. Det analyseres, hvordan indsamlingsleddet kan effektiviseres yderligere, fx ved at indføre national ensretning af affaldsindsamling af husholdningsaffald på tværs af kommunerne.
Dansk Affaldsforening vurderer, at der ligger følgende i udspillet:

Ophævelse af borgernes benyttelsespligt for ordninger om genanvendeligt affald Kommuner/affaldsselskaber skal som udgangspunkt stille en ordning til rådighed for indsamling af genanvendelige materialer (papir, pap, glas, metal, træ, plast, madaffald), men borgerne skal samtidig frit kunne vælge, at de hellere vil benytte en privat aktør.

Genbrugspladser
Kommunerne kan fortsat eje og drive genbrugspladser, men kun for husholdningsaffald (borgernes affald). Virksomheder må ikke længere komme på genbrugspladsen (affald der håndteres af en virksomhed er erhvervsaffald).

Sorteringsanlæg og andre anlæg til håndtering af genanvendeligt affald
Tvangsprivatisering af kommunalt ejede anlæg. Kommunerne må ikke længere eje og drive anlæg til håndtering af genanvendeligt affald. Behandlingen af det genanvendelige affald, der fx indsamles i kommunens ordninger eller på genbrugspladserne, skal udbydes til en privat aktør. Kommunerne har ansvar for ordningen, men pligt til at udbyde.

Forbud mod at håndtere erhvervsaffald – også husholdningslignende erhvervsaffald. Forbuddet gælder både genanvendelige og ikke genanvendelige fraktioner. Alle virksomheder skal benytte private affaldsaktører. Eneste undtagelse er virksomheder med en begrænset affaldsproduktion der drives fra privatbolig (enkeltmands revisoren der sidder hjemme i privaten og skal af med sit madpakkepapir).

Kuber/nærgenbrugsstationer
Kun dem der er tilknyttet den kommunal indsamlingsordning til genanvendeligt affald kan pålægges omkostninger til ordningen, herunder finansiering af kuber/nærgenbrugsstationer. De borgere der benytter private kan ikke benytte kuberne og skal ikke betale for dem.

Mere ensretning af kommunale ordninger
Der sættes et analysearbejde i gang om, hvordan indsamlingsledet kan ensrettes yderligere. Det er ikke ideen at one size fits all, men givetvis at der skal findes/udvikles standarder for etageboligbyggeri, parcelhuse, landområder etc.
 
Politisk status
Dansk Affaldsforening arbejder i forhold til konkurrenceudsættelsen af affaldsforbrænding for, at medlemmerne får nogle fornuftige rammer at agere i, hvis forslaget bliver vedtaget. Det er måske også svært at gøre meget andet, når forslaget reelt handler om at skærpe konkurrencen medlemmerne imellem.

I forhold til affaldsindsamling og genanvendeligt affald er Dansk Affaldsforening i gang med at kortlægge, hvordan de politiske partier forholder sig til denne del af det fremlagte forslag. Generelt er partierne overraskede over, at forslaget er med i denne omgang.

Dansk Affaldsforenings bestyrelse har fredag den 16. september holdt ekstraordinært møde, hvor der blev aftalt, at der tages politisk kontakt til partifællerne for at synliggøre de markante negative konsekvenser for Dansk Affaldsforenings medlemmer. Sigtet er (naturligvis), at kommuner og affaldsselskaber kan blive ved med at eje og drive anlæg, hvis de finder, at det er den bedste løsning.

Regeringens udspil skaber her og nu usikkerhed om branchens fremtidige rammevilkår og rejser naturligt spørgsmålet; om kommunerne og AffaldPlus blot skal arbejde videre efter gældende love og regler, eller vi allerede nu skal begynde at forholde os til de forventede konsekvenser, hvis mindretalsregeringens forslag til forsyningsstrategi gennemføres. Vel vidende, at regeringen aktuelt er under voldsomt pres, ved at to af støttepartierne er på kollisionskurs op til finanslovsforhandlingerne.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Etablering af forbehandlingsanlæg til bioaffald (E)

J.nr.: 82.06.02G00-0001/2014
Sagsnr.: 6695


Bestyrelsen besluttede den 3. juni 2015 (sag 4) grundlaget for et fremtidigt forbehandlingsanlæg for bioaffald. Beslutningen blev truffet efter, at ejerkommunerne skriftligt havde tilkendegivet, at de agtede at etablere en indsamlingsordning for bioaffald som led i gennemførelsen af de kommunale affaldsplaner.
 
På bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 (sag 9) blev bestyrelsen orienteret om, at udbudsplanerne måtte ændres, da den oprindelige tanke om at udbyde en totalentreprise kunne medføre, at der ikke kunne opnås et tilstrækkeligt antal bydende. Administrationen har i samarbejde med rådgiveren COWI udarbejdet udbudsmateriale og gennemført et udbud.
 
Der er modtaget tilbud på maskinleverancen omfattende modtagefaciliteter, det egentlige forbehandlingsanlæg og lagertanke, samt forskellige tillægsydelser som f.eks. option på et hygiejniseringsanlæg. Bioaffald skal efter bioforgasning hygiejniseres, hvis materialet skal kunne udbringes på landbrugsjord. Hygiejniseringen kan ske på biogasanlægget, men det vurderes, at AffaldPlus står bedre afsætningsmæssigt og prismæssigt, hvis vi kan tilbyde et hygiejniseret produkt.
 
Udover maskinleverandørens leverancer vil der være en række bygherreleverancer, herunder etablering af klimaskærm omkring aflæssefaciliteterne, aflæssesilo samt fundamenter til tanke.
 
Den tidsplan, som AffaldPlus hidtil har arbejdet efter, stiler imod at have et anlæg klar til 4. kvartal 2017, hvor vi kan tage imod bioaffald fra Slagelse Kommune. De øvrige kommuner planlægger at begynde indsamlingen af bioaffald i 2. kvartal 2018.
 
Forslaget til ny forsyningsstrategi, som netop er blevet offentliggjort, har imidlertid skabt usikkerhed om branchens fremtidige rammevilkår. Derfor anbefales det, at en endelig aftale om etablering af et forbehandlingsanlæg først indgås, når der er klarere indikationer af, hvordan rammevilkårene bliver.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Afgørelse i Skatteankestyrelsen i sag mod SKAT (E)

J.nr.: 25.00.00G12-0001/2013
Sagsnr.: 6557


I juli 2013 traf SKAT en afgørelsen om beregning af afgiftstilsvaret for perioden 1. april 2010 – 31. december 2012.
 
Efterfølgende er beregningen af affaldsvarmeafgift og tillægsafgift påklaget til Skatteankestyrelsen, som den 20. september 2016 har fremsendt afgørelse i sagen. Desværre er det fremsendte materiale ikke fuldstændigt, idet der mangler sider i materialet. Det kan dog konstateres, at vi får delvist medhold i klagen.
 
Straks materialet er fuldstændigt, vil vi beregne effekten af afgørelsen.
 
Da vi i årene efter den oprindelige afgørelse har benyttet de af SKAT anvendte beregningsmetoder, vil vi samtidig vurdere eventuel effekt i de efterfølgende år.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 12. Orientering om samarbejde med jobcentre og andre aktører om opkvalificering (E)

J.nr.: 81.00.G01/2010-172
Sagsnr.: 4577


Samarbejde med kommunernes Jobcentre
Bestyrelsen fik jf. pkt. 9 på april-mødet i år orientering om, at det ikke lykkedes at opnå én fælles aftale om "Virksomhedscenter" for vores 6 ejerkommuners jobcentre og AffaldPlus. På den baggrund har AffaldPlus skiftet retning således, at der nu sker et samarbejde bilateralt mellem AffaldPlus og det enkelte jobcenter. Det betyder, at det gode samarbejde fortsætter, men at det pt. ikke er lykkes at effektivisere samarbejdet.
 
Siden har Faxe Jobcenter og AffaldPlus indgået en virksomhedscenteraftale for 2 flygtninge i en kombineret sprog- og virksomhedspraktik. Herudover stilles lokale til rådighed for sprogundervisning til andre flygtninge (op til 14 personer), som er tilknyttet andre virksomheder i lokalområdet i forhold til Rønnede Genbrugsplads.
 
Opkvalificering af flygtninge i samarbejde med Økologisk Råd
Der er etableret et mindre undervisningsforløb - for maks. 8 flygtninge - bestående af 6 moduler fordelt på 22 dage. Der medvirker eksterne håndværkere i undervisningen. Modulerne indeholder undervisning i reparation og upcycling af affald bl.a. følgende: borde og hylder i jern og træ, have/park maskiner, cykler, el og elektronik, møbler og ”gør- det- selv fif” samt råd til at værdiforøge varerne.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 13. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


 

Mødet hævet

Kl. 12.40.

Sign.: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen.