2016-08-26

Bestyrelsesmøde 26. august 2016 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 21. oktober 2016

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Villum Christensen, Martin Hillerup og Jørn Elo Hansen

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2015
Sagsnr.: 6723


Perioderegnskabet for ovennævnte periode viser et overskud på t.kr. 2.533.

Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 1.010, medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 13.952.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode.

Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:

Den samlede omsætning er 1.967 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget. Afvigelsen kan primært henføres til energisalget med en budgetafvigelse på ca. 1.883 mio. kr.

Varmeafsætningen i Næstved - opgjort i enheder (mængder) - overstiger budgettet, men da varmeindtægten er omkostningsbestemt, medfører det blot reduceret enhedspris for varmen. Varmeindtægten ændres i øvrigt, idet varmeprisen i halvårsregnskabet overstiger affaldsvarmeprisloftet, hvorfor den beregnede varmeindtægt baserer sig på prisloftets enhedspris. I budgettet er ligeledes indregnet en varmepris svarende til prisloftet.

De samlede affaldsgebyrer er ca. 1,3 mio. kr. over budgettet. Dette kan henføres til forøgede indtægter for dagrenovation/dagrenovationslignende affald, fratrukket reducerede indtægter på deponiområdet.

Indtægterne for genbrugspladsområdet er lidt mindre end budgetteret. Dette kan primært henføres til færre indtægter for jern og metal.

Budgetafvigelsen for diverse indtægter vedrører viderefakturerede ydelser for kubeordninger.

Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 2,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er i øvrigt tale om både budgetmæssige besparelser og budgetoverskridelser.

De væsentligste budgetmæssige besparelser vedrører personaleomkostninger med ca. 1,0 mio. kr., affaldsbehandlingsomkostninger med ca. 1,3 mio. kr. samt afskrivninger med 2,0 mio. kr.

For personaleomkostningerne er der tale om besparelser i alle produktionsafdelinger, hvoraf dog energiafdelingen alene bidrager med ca. 0,6 mio. kr. Beløbet skyldes personalemæssig reduktion i Slagelse samt færre afholdte udgifter til efteruddannelse.

De reducerede affaldsbehandlingsomkostninger kan henføres til udgifter til affaldsbortskaffelse, hvor der for genbrugspladsområdet er tale om en budgetmæssig besparelse på ca. 1,5 mio. kr.

For maskiner og materiel er der totalt blot tale om en mindre budgetmæssig overskridelse på 0,3 mio. kr., men afvigelsen dækker over merforbrug på energiområdet på ca. 2,7 mio. kr., på grund af merforbrug på vedligeholdelse af turbine etc. modregnet færre omkostninger på ovnlinjerne, samt besparelser for genbrugspladserne på ca. 1,1 mio. kr., primært grundet reduceret indkøb af containere og komprimatorer. Endeligt konstateres, at der for kubeordninger er brugt ca. 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret på indkøb og vedligehold af kuber, samt på deponiområdet med ca. 0,4 mio. kr. primært til vedligehold og reduceret omkostninger til benzin og lignende.

For øvrige produktionsomkostninger kan budgetoverskridelsen på ca. 1,0 mio. kr. henføres til energiafdelingen, hvor der som følge af øget varmeafsætning er tale om budgetoverskridelse for afgifterne.

Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 1,1 mio. kr. under periodebudgettet.

Der er tale om budgetoverskridelse for konsulenter. Dette skyldes afregning af rådgivning i relation til mellemværende med varmeværk.

Den budgetmæssige besparelse for bygninger m.v. skyldes endnu ikke afholdt, men budgetterede renoveringer samt tilbagebetaling af forsikringspræmie for sidste år.

For administrationsomkostningerne er der samlet tale om et budgetmæssigt mindre forbrug på ca. 0,8 mio. kr., hvor de største afvigelser kan henføres til besparelser indenfor informationskampagner og udviklingsprojekter med 0,3 mio. kr., pr-omkostninger med 0,2 mio. kr. samt besøgstjenesten inklusiv materialer og transport med yderligere 0,2 mio. kr.

Finansielle poster:
Blandt de finansielle indtægter indgår modtaget renteindtægt fra Næstved Varmeværk samt modtaget udbytte af værdipapirbeholdning. I perioderegnskabet indgår ikke kursregulering af værdipapirbeholdning.

De finansielle udgifter er præget af det fortsat lave renteniveau.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 30. juni 2016.

Præsentation: Perioderegnskab pr. 30. juni 2016.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Finansiel politik for I/S AffaldPlus (B)

J.nr.: 00.01Ø20/2010-229
Sagsnr.: 4640


Vores nuværende finansielle politik er vedtaget af bestyrelsen den 11. maj 2010, hvorfor det på sidste bestyrelsesmøde i juni blev besluttet at gennemgå politikken med henblik på mulig ajourføring.
 
Den finansielle politik er tilpasset vilkårene på det ændrede finansielle marked, og samtidig forenklet.
 
I forhold til tidligere er fjernet muligheden for hjemtagelse af lån med tilhørende finansielle instrumenter (valutaswaps) i andre valutaer end Danske kroner.
 
For de finansielle instrumenter er de fleste muligheder fjernet, idet der nu udelukkende gives de begrænsede muligheder, som vi i al væsentlighed gennem den sidste årrække har benyttet os af.
 
Fordelingen mellem fast og variabel rente er ændret, men med det nuværende lave renteniveau vil der ikke være økonomi i omlægning af vores eksisterende aftaler, hvilket skyldes de negative markedsværdier på de enkelte swaps.
 
Finansieringsstrategien bygger fortsat på lav risiko målt på varighed, hvilket begrænser de finansielle risici, men samtidig ligeledes udelukker muligheden for større ekstraindtægter.
Der er tale om et bevist valg, hvor beskrivelsen af ”varighed” i øvrigt fremgår af materialet.
 
Det kan nævnes, at varigheden af vores samlede låneportefølje med tilknyttede finansielle instrumenter er på 2,47.
 
Bilag: Finansiel politik I/S AffaldPlus. 26. august 2016.
 
Præsentation: Finansiel politik.

Indstilling:
Til godkendelse:
 
Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 5. Forsikringspolitik for I/S AffaldPlus (B)

J.nr.: 00.01Ø38/2010-304
Sagsnr.: 4712


I forbindelse med gennemført forsikringsudbud kan vi konstatere et væsentligt fald i de samlede forsikringspræmier på over 20 % svarende til mere end 600.000 kr. årligt.
 
Vi har dog disponeret halvdelen af besparelsen til udvidelse med maskinkaskoforsikring og en teknisk forsikring omhandlende udvendigt overvågningsudstyr.
 
Vores forsikringspolitik er opdateret med de foretagne ændringer.
 
Bilag: Forsikringspolitik for AffaldPlus. 26. august 2016.
 
Præsentation: Forsikringspolitik.

Indstilling:
Til godkendelse.
 
Godkendelse:
Godkendt.

 

Pkt. 6. It-sikkerhedspolitik for I/S AffaldPlus (B)

J.nr.: 85.00.00P22-0001/2016
Sagsnr.: 6841


Det må desværre konstateres, at virksomheders (og privates) it-sikkerhed i stadig stigende grad bliver udfordret af kriminelles større og større opfindsomhed.
 
Vores nuværende sikkerhedspolitik på it-området er beskrevet under anvendelse af EDB i ”regulativ for økonomiske og administrative forhold”, hvilket materiale er blevet væsentligt udbygget og udvidet i vedlagte politik.
 
Det er beklageligt med disse nødvendige præciseringer og stramninger, men virksomheden kan risikere at blive kraftigt påvirket af it-angreb med større økonomiske tab til følge.
 
Vi tilstræber at beskytte vores data bedst muligt i den ændrede sikkerhedspolitik.
 
Vores it-sikkerhedspolitik er opdateret i overensstemmelse hermed.
 
Materialet vil efterfølgende blive sammenskrevet i en mindre ”pixi-udgave”.
 
I tillæg til den ændrede sikkerhedspolitik vil vi ligeledes vurdere behovet for eventuel ajourføring af vores it-politik, hvori blandt andet indgår retningslinjer for håndtering og anvendelse af internet, e-mail og andre elektroniske muligheder for informationsudveksling.
 
Bilag: AffaldPlus It-sikkerhedspolitik. August 2016.
 
Præsentation: It-sikkerhedspolitik.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 7. Genbrugspladsernes henteordning (B)

J.nr.: 07.01.05G01-0001/2016
Sagsnr.: 6840


Genbrugspladsernes henteordning
Flere af AffaldPlus’ kommuner tilbyder i dag at hente borgernes storskrald gennem private entreprenører. AffaldPlus ønsker fremover at kunne tilbyde denne service til sine kommuner og har derfor udarbejdet konceptet ’Genbrugspladsernes henteordning’ til indsamling af storskrald. Ved at lade genbrugspladsernes personale stå for indsamlingen og sorteringen vil vi kunne øge genanvendelsen og nedbringe mængden af brændbart affald. Etableringen af ’Genbrugspladsernes henteordning’ vil desuden være et skridt i retning af at opfylde AffaldPlus’ strategiske mål om et fælles koncept for indsamling af affald i ejerkommunerne.

Beskrivelse af ordningen
Det vil være genbrugspladsernes mandskab og materiel, i form af en særligt indrettet indsamlingsbil, som skal varetage indsamlingen af storskrald. Storskraldet vil blive læsset af og finsorteret på AffaldPlus’ genbrugspladser.

AffaldPlus vurderer, at selskabet vil kunne udføre opgaven for kommunerne uden udbud, da der er tale om en in-house service, som kommunen selv må udføre på linje med drift af genbrugspladser.

En række praktiske forhold skal aftales konkret med den enkelte kommune, som vælger at indføre Genbrugspladsernes henteordning: Det anbefales, at gøre ordningen obligatorisk, så alle husstande er omfattet af den. Indsamlingsfrekvensen kan varieres og har stor betydning for prisen. Det skal besluttes, om småt brændbart skal indsamles. Indsamler man ikke småt brændbart, kan det være et incitament til bedre sortering. Det gør desuden indsamlingen billigere, men vil nok også blive oplevet som en ringere service.

Miljø
Når genbrugspladsernes personale står for indsamlingen af storskrald, sikrer man, at effekter til direkte genbrug sorteres fra, og de forskellige materialer til genanvendelse sorteres efter genbrugspladsernes retningslinjer og afsættes sammen med de øvrige materialer herfra. Kommunerne skal i 2022 genanvende 50 % af husholdningsaffaldet. Det forventes, at kommunerne når dette med de nye indsamlingsordninger, som p.t. er under politisk behandling, men en storskraldsordning som ’Genbrugspladserne henteordning’ vil kunne bidrage yderligere.

Service
En henteordning for storskrald er først og fremmest en øget service til borgerne, som alt andet lige vil få færre ture til genbrugspladsen. Dette vil i særlig grad hjælpe de borgere, som af forskellige årsager har vanskeligt ved at benytte genbrugspladserne.

Økonomi
AffaldPlus har sammen med Administrationen i Sorø Kommune (i forbindelse med den politiske behandling af de nye indsamlingsordninger, som forventes gennemført i 2018) regnet på, hvad det ville koste at gennemføre en obligatorisk henteordning for kommunens borgere. Ved indsamling af storskrald uden småt brændbart hver 14. dag i større samlede bebyggelser og hver 4. uge hos øvrige boliger bliver prisen for indsamlingen pr. bolig 95 kr./år.

I en situation, hvor alle seks ejer-kommuner bliver enige om at etablere en henteordning som en del af konceptet for Genbrugspladserne, kan man vælge delvist at finansiere henteordningen ved at tilpasse serviceniveauet på pladserne.

Indstilling:
’Genbrugspladsernes henteordning’ til indsamling af storskrald indgår fremover som et tilbud til ejer-kommunerne.

Beslutning:
Sagen udsættes med bemærkning om at: Tilbudet tilpasses, således at det fremtidigt vil kunne indgå som et stående tilbud til ejerkommunerne. Tilbudet skal forinden da, godkendes i bestyrelsen.

 

Pkt. 8. Lagerproblematik på miljøanlæggene (E)

J.nr.: 09.02.G02/2010-006 / 09.02.G02/2010-077
Sagsnr.: 4409 / 4476


På Forlev og Faxe miljøanlæg mellemlagres træ med henblik på afsætning til genanvendelse og brændbart affald til energiudnyttelse.

Lagre af brændbart affald er på størrelse med, hvad vi har set de senere år, men mængden af træ til genanvendelse er alt for stor. Det skydes dels mangel på afsætning, da markedet for træ til genanvendelse p.t. er fuldstændig mættet, dels brandmyndighedens fokus på lagrenes størrelse efter branden i oplagret træ på Faxe Miljøanlæg i juni måned.

For at mindske mængden af oplagret træ på miljøanlæggene er der fra medio juni til dato kørt ca. 5.500 tons træ (af ringe genanvendelseskvalitet) til forbrænding fra Forlev Miljøanlæg og afsat ca. 1.200 tons træ til anden side.

Brandmyndighedens krav betyder, at træ skal oplagres i depoter af maks. 1.600 m3 svarende til ca. 200 tons. Der skal være køreafstand mellem depoterne. Da tilførslen er på ca. 350 tons træ/uge fyldes pladserne hurtigt op.

Konklusionen er, at der pr. 16. ds. kun er lagerplads til ca. 14 dags tilførsel af såvel træ som brændbart affald på både Faxe og Forlev miljøanlæg.

Der arbejdes kraftigt på alternative afsætnings- og lagermuligheder. Dette vil der blive redegjort nærmere for på mødet.

Indstilling:
Til efterretning

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


 

Mødet hævet

Kl.  12.30

Sign.: Niels O. Pedersen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Thor Temte og Elmer Jacobsen.