2016-06-24

Bestyrelsesmøde 24. juni 2016 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 18. november 2016

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Benny Christensen og Jørn Elo Hansen


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. april 2016 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2015
Sagsnr.: 6723


Perioderegnskabet for ovennævnte periode viser et overskud på t.kr. 7.700.

Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 6.328 medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 10.200.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt for affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode.
  
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 4,0 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget. Afvigelsen kan primært henføres til energisalget med en budgetafvigelse på ca. 3,4 mio. kr.
 
Varmeafsætningen i Næstved har ikke helt fuldt udviklingen de tidligere år. Dette medfører, at der er afsat flere enheder (mængde), men da varmeindtægten er omkostningsbestemt medfører dette blot reduceret enhedspris for varmen.
 
Budgetafvigelsen for diverse indtægter vedrører viderefakturerede ydelser for kubeordninger.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 3,6 mio. kr. mindre end budgetteret, men er i øvrigt på niveau med sidste år.
 
Der er tale om både budgetmæssige besparelser og budgetoverskridelser.
 
Den væsentligste budgetmæssige besparelse vedrører maskiner og materiel med ca. 4,6 mio. kr., hvoraf ca. 2,1 mio. kr. kan henføres til energiområdet. Afdelingen har brugt mere på vedligeholdelse af turbine etc., men mindre på ovnlinjerne. For genbrugspladserne er der tilsvarende tale om en budgetmæssig besparelse på ca. 1,5 mio. kr., primært på grund af reduceret indkøb af containere og komprimatorer. Endelig konstateres, at der for kubeordninger er brugt ca. 0,6 mio. kr. mindre, end der er budgetteret på indkøb og vedligehold af kuber.
 
Merforbruget for affaldsbehandlingsomkostningerne er totalt ca. 1,2 mio. kr. Ca. 0,7 mio. kr. kan henføres til bortskaffelse af slagger i Energiafdelingen og ca. 0,5 mio. kr. til deponiområdet vedrørende omkostninger til affaldsbortskaffelse.
 
For øvrige produktionsomkostninger kan budgetoverskridelsen dels henføres til energiafdelingen, hvor der – som følge af øget varmeafsætning – er tale om budgetoverskridelse for afgifterne.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 0,7 mio. kr. under periodebudgettet – samtlige omkostningsgrupper er mindre end budgetteret.
 
Der er ikke tale om enkelte større afvigelser.
 
Finansielle poster:
Blandt de finansielle indtægter indgår modtaget renteindtægt fra Næstved Varmeværk samt modtaget udbytte af værdipapirbeholdning.
 
De finansielle udgifter er præget af det fortsat lave renteniveau.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Økonomirapport pr. 30. april 2016.

Præsentation: Perioderegnskab pr. 30. april 2016.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Årligt møde med borgmesterkredsen (B)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


I Ejerstrategien for AffaldPlus (bilag 1) er det fastlagt, at ejerkommunerne og AffaldPlus skal mødes en gang årligt for at drøfte samarbejdet og emner af fælles interesser. Det er tidligere besluttet, at mødet i denne valgperiode holdes mellem borgmestrene fra ejerkommunerne og AffaldPlus’ bestyrelse den sidste fredag i oktober måned.
 
Mødetidspunktet blev på borgmestermødet i 2015 fastlagt til den 28. oktober 2016 kl. 10.30 og 12.00 med efterfølgende fælles frokost. Der er bestyrelsesmøde samme dag, og det foreslås som tidligere, at bestyrelsesmødet begynder kl. 9.00.
 
Der er udarbejdet et forslag til dagsorden, bilag 2. Et emne af væsentlig betydning for ejerkredsen er planerne fra regeringen og forligskredsen bag affaldsreformen om liberalisering af forbrændingssektoren.
 
Kontaktgruppen vil til borgmestermødet opdatere det statusnotat, som tidligere er blevet udarbejdet, og som giver et overblik over, hvad kommunerne samlet arbejder med, på de områder der har relation til AffaldPlus’ arbejdsområder. 2015-notatet kan ses i bilag 3.
 
Bilag 1: Ejerstrategi for I/S AffaldPlus.
Bilag 2: Forslag til dagsorden til borgmestermødet 28. oktober 2016.
Bilag 3: 2015-Notat om sektorplaner.
 
Indstilling:
Mødets indhold drøftes og dagsordenen til mødet tilrettes i overensstemmelse hermed.
 
Beslutning:
Oplægget til dagsorden blev godkendt.

 

Pkt. 5. Revision af udviklingsplan for PlusButikker og associerede virksomheder (B)

J.nr.: 07.59.00G01-0002/2014
Sagsnr.: 6663


Sagen er et udsat punkt fra bestyrelsesmødet den 29. april 2016.
 
Bestyrelsen vedtog på juni-mødet 2014 en plan for udvikling af PlusButikker og associerede aktiviteter. Beslutningen betyder bl.a., at der med udgangen af 2017 skal være etableret 5 butikker i nærmere definerede byer – ligesom der skal ske en udvikling indenfor en række associerede aktiviteter, herunder upcycling af affald, afholdelse af byttemarkeder, samarbejde med jobcentrene og udvidelse af butiksområdet med e-handel i form af netbutik og auktion.
 
I de 3 første år – 2013-2015 – har indsatsen på butiksområdet medført en stigende lokal beskæftigelse, øget genbrug og en positiv samlet balance. Med udgangen af 2015 beskæftigede området 7 årsværk, solgte 450 ton varer og havde en omsætning på 3,2 mio. kr., samt et overskud på ca. 0,1 mio. kr. Den solgte varemængde vurderes at repræsentere en sparet affaldsdannelse på mere end 9.000 ton (den økologiske rygsæk).
 
Ændret grundlag
Der har siden medio 2015 været arbejdet på etablering af en PlusButik i Slagelse, hvor der er op til flere konkrete placeringsmuligheder. Indtil der tilvejebringes et plangrundlag som skaber mulighed for en PlusButik, påregnes en opstart med PlusMarked (lejligheds arrangementer).
 
Arbejdet med etablering af en PlusButik i Ringsted er indstillet, bl.a. som følge af fund af fortidsminder i jorden. På et restareal på ca. 5.200 m² beregnet for PlusButik, lager og jordhotel har Sydvestsjællands Museum i september 2013 nedlagt forbud mod at grave på et ca. 1.500 m² areal. Dette areal er placeret på en måde så graveforbuddet vanskelliggør udnyttelsen af det øvrige areal.
 
På daværende tidspunkt lå et budget på en undersøgelse på ca. 360.000 kr., hvortil ville kunne komme yderligere omkostninger og restriktioner, såfremt der måtte vise sig yderligere fund i jorden.
 
Siden beslutningen i 2014 er der sket en udbredelse af dele/bytte/spare adfærden.
 
Der henvises bl.a. til følgende:
 • Nye digitale platforme (fx afhent.dk, nabo-skab.dk, dytbyt.dk osv.)
 • Udbredelse af loppemarkeder for private og mindre erhverv i et professionelt setup (fx Kirppu-konceptet)
 • Byttemarkeder
 • Flere tv-udsendelser om genbrug og ”gode fund”, som ansporer til privatsalg på fx Facebook
 • Reparationsvideoer på YouTube
 • Udbredelse af dele-ordninger, som på sigt mindsker affaldsdannelsen.  
Ydermere ventes et regeringsudspil på en strategi for deleøkonomi, som erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har varslet i år.
 
Samlet set vurderes det at påvirke mængden af affald fra genbrugspladserne, som kan forberedes til genbrug og dermed som varer i PlusButikker og –markeder samt netbutik/auktion.
 
Det er derfor – på nuværende tidspunkt – usikkert hvorvidt der fortsat er grundlag for målene i udviklingsplanen, herunder den forholdsvis hurtige udrulning af nye PlusButikker.
 
Det vurderes derfor, at det samlet set vil være rettidig omhu med en mere forsigtig og økonomisk mindre belastende udrulning af udviklingsplanen. Det kan bl.a. ske ved at bevare målene om 5 PlusButikker, men at give mere tid til opfyldelsen, således at det ikke nødvendigvis sker inden udgangen af 2017.
 
Samtidig viser erfaringen, at en opstart med PlusMarkeder er en økonomisk overkommelig investering, som fra dag ét giver et økonomisk bæredygtigt grundlag.
 
Økonomi

I forbindelse med budget 2017 er der fortsat et anlægsbudget for PlusButik Slagelse på 4,8 mio. kr., mens anlægsbevillingen for PlusButik Ringsted er taget ud.
 
Der lægges således op til at videreføre etableringen af en PlusButik i Slagelse.
 
Etablering af butiksaktiviteter i Ringsted og i Vordingborg sker – indtil videre – som PlusMarkeder, men hvor målet fortsat er egentlige PlusButikker med faste åbningstider.
 
I Ringsted opføres en mindre stålhal til ”Plusmarked” formål. Stålhallen, som AffaldPlus allerede råder over, er på 211 m2 og vil eventuelt relativt billigt kunne suppleres med tilbygning.

Bilag: PlusButikker og associerede aktiviteter.
 
Indstilling: 
 • Udviklingsplanens mål om 5 PlusButikker opretholdes
 • Udviklingsplanens mål om etablering inden udgangen af 2017 ophæves
 • Der arbejdes fortsat på etablering af PlusButik Slagelse hurtigst muligt
 • Planen for etablering af PlusButik Ringsted fortsætter. Der arbejdes videre med et billigere anlægskoncept og indledningsvis færre åbningsdage – alternativt som PlusMarked
 • Der arbejdes fortsat med udvikling af associerede aktiviteter som beskrevet i bilag til sagen.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 6. Temadrøftelse - Liberalisering af affaldssektoren v/Jacob Simonsen, DAF (B)

J.nr.: 00.01.00A21-0001/2016
Sagsnr.: 6834


I forbindelse med regeringens fremlæggelse af forslag til ændring af PSO-ordningen den 13. maj 2016 lagde Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt også op til igangsætning af processen omkring en liberalisering af forbrændingssektoren. Udover en selskabsgørelse af forbrændingsanlæggene ønsker regeringen også at ophæve kommunernes anvisningsret for forbrændingsegnet affald samt pålægge kommunerne at gennemføre udbud af forbehandlingen af det brændbare affald.
 
Regeringen har ikke offentliggjort yderligere om initiativer, og forligskredsen bag den politiske aftale om organisering af affaldssektoren fra 21. juni 2007 er tilsyneladende endnu ikke indkaldt til drøftelse. Den politiske aftale indeholdt et afsnit om, at forligskredsen skulle kikke på både forbrændingssektor og deponeringssektor, når nye direktiver fra EU var implementeret (i 2009). Det er dette som nu tilsyneladende sættes i værk på forbrændingsområdet.
 
Den politiske aftale fra 2007 kan ses på Energistyrelsens hjemmeside.
 
Jacob Simonsen, Dansk Affaldsforening, orienterer om status og de udfordringer, som regeringens forslag vil give som grundlag for bestyrelsens drøftelse af situationen.
 
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter hvilke initiativer AffaldPlus bør tage i forbindelse med klimaministerens udspil.

Beslutning:
AffaldPlus følger udviklingen af området tæt.

 

Pkt. 7. Orientering om renteudviklingen på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E)

J.nr.: 00.01.00A21-0001/2014
Sagsnr.: 6682


I forbindelse med budgetlægningen for 2017 anvendte vi den gennemsnitlige forrentning på vores samlede engagement ultimo 2015 på 3,78 %, dog med en budgetteret rentestigning på 0,22 %.
 
Andelen af fast rente var 62 %.
 
I henhold til vores finansielle politik skal minimum 50 % være fastforrentet.
 
Den fortsatte store usikkerhed om EU-afstemningen i Storbritannien medfører et stigende pres på renterne, og på nuværende tidspunkt er den tyske 10-årige rente for første gang under 0 (nul), et scenarie som for ikke lang tid siden blev betegnet som utænkeligt.
 
Både de tyske og danske korte renter på statsobligationer har været negativ i en efterhånden længere periode, og i takt med at investorerne køber længere obligationer for at få en højere rente, bliver renterne presset ned på de lange obligationer.
 
Det kan lyde som en dårlig forretning for investorerne, som udelukkende giver mening, hvis man ser investeringen i lyset af mulige yderligere rentefald, da man så vil tjene på kursgevinsten.
 
De sidste uger er det blevet klart, at det kun er et spørgsmål om tid, før den amerikanske rente stiger. Usikkerheden i Storbritannien vil dog formentlig udskyde rentestigningen til juli eller september, og spørgsmålet er så, i hvilket omfang det vil påvirke den europæiske rente.
 
Administrationen har – efter råd fra vores bankrådgivere – indtil videre valgt ikke at ændre på vores indgåede swaps, så vores fast forrentede andel fortsat er på 62 % – dog vil vores rådgivere vurdere, om vores nuværende finansielle politik bør revurderes.
 
Den gennemsnitlige rente på vores engagement er pr. 9. juni 2016 på 3,45 %.
 
Vi vil – umiddelbart efter afstemningen i Storbritannien – analysere situationen og mulighederne med vores bankrådgiver.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Brand på Faxe Miljøanlæg (E)

J.nr.: 07.03.00.G01/2010-158
Sagsnr.: 4565


Fredag den 10. juni 2016 opstod der brand i mellemlagret ikke-neddelt træ på celle 12 på Faxe Miljøanlæg.

Der er tale om et lager på ca. 6.500 tons ikke-neddelt træ til genanvendelse.

Brandvæsen og beredskabsstyrelse koncentrerede indsatsen om at hindre skader på hallen på komposteringspladsen og hindre branden i – ved gnister – at brede sig til grøfter og andre oplag.

Brandmyndigheden besluttede hurtigt, at bunken med træ ikke stod til at rede og lod træet brænde ud.

Lørdag sås en mindre brand i mellemlaget småt brændbart affald, og søndag sås to små brande i henholdsvis lager af træ på celle 5 og på slutafdækket areal. Politiet blev tilkaldt og faldt materiale, som tyder på, at disse brande kan være påsatte. Hvorvidt det også gælder branden på celle 12 vides ikke.

Branden blev slukket ved middagstid mandag den 13. juni.

Da der var tale om en brand i rent træ, som brændte ved meget høj temperatur, sås kun sort røg i starten af branden fredag.

Mandskabet er opmærksom på slukningsvand på celle 12. Indtil søndag formiddag sås intet perkolat, da alt slukningsvand fordampede i den kraftige varme. Slukningsvandet pumpes til nedsivning – via deponeret affald på celle 4 – for at undgå uheldig indflydelse på Faxe Renseanlæg.

Faxe Kommune og Miljøstyrelsen er orienteret om branden fredag den 10. juni samt med opfølgende mails mandag den 13. juni 2016.

Der har været et fortrinligt samarbejde med brandvæsenet (Midt- og Sydsjællands Brand og Redning assisteret af Beredskabet) og vores egne folk har ydet en god indsats med hjælp til brandvæsenet samt trafikregulering med mere.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 9. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl.  12.30

Sign.: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen.