2016-05-27

Bestyrelsesmøde 27. maj 2016 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 1. juni 2016

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud:


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2015
Sagsnr.: 6723


Perioderegnskabet for ovennævnte periode viser et overskud på t.kr. 6.411.
 
Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 5.259, medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 7.545.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbet er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 6,4 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget, afvigelsen kan primært henføres til energisalget samt reducerede affaldsgebyrer.
 
Færre energiindtægter er udtryk for reducerede omkostninger (da varmeprisen er omkostningsbestemt), hvorfor denne budgetafvigelse egentligt er tilfredsstillende.
 
Udover omkostningsreduktioner har der ligeledes været produceret mere varme end budgetteret, hvilket medfører reduceret enhedspris. I perioden har det ikke været nødvendigt at bruge gas til varmeproduktionen, hvilket dermed yderligere har reduceret den samlede varmepris, men naturligvis ikke varmeprisen baseret på affald.
 
Budgetafvigelsen for gebyrerne kan henføres til deponi- og haveaffald. For den korte regnskabsperiode kan/vil vejret have forholdsvis stor effekt på gebyrindtægterne, og derfor kan der ikke vurderes på årets samlede gebyrindtægter.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 5,8 mio. kr. mindre end budgetteret, og samtidig ca. 2,3 mio. kr. mindre end sidste år.
 
Den væsentligste budgetafvigelse (budgetmæssige besparelse) vedrører maskiner og materiel med ca. 3,6 mio. kr. og kan henføres til energiområdet, hvor der er brugt mere på vedligeholdelse af turbine etc. men mindre på ovnlinjerne. For genbrugspladserne er der tilsvarende tale om en budgetmæssig besparelse på ca. 1,1 mio. kr., primært grundet reduceret indkøb af containere og komprimatorer.
 
For øvrige produktionsomkostninger kan budgetoverskridelsen dels henføres til energiafdelingen, hvor der, som følge af øget varmeafsætning, er tale om budgetoverskridelse for afgifterne samt genbrugspladserne, hvor der er brugt ca. 0,5 mio. kr. udover det budgetterede på omkostningerne til bortskaffelse af affald.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 0,9 mio. kr. under periodebudgettet, idet samtlige omkostningsgrupper er mindre end budgetteret.
 
Der er ikke tale om enkelte større afvigelser.
 
Finansielle poster:
Blandt de finansielle indtægter indgår modtaget renteindtægt fra Næstved Varmeværk. Der er i øvrigt ikke modtaget afkast af værdipapirbeholdning.
 
De finansielle udgifter er præget af det fortsat lave renteniveau.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Økonomirapport pr. 31. marts 2016.

Præsentation: Perioderegnskab pr. 31. marts 2016.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Ressource City - Udpegning af repræsentant fra AffaldPlus til den politiske styregruppe (B)

J.nr.: 00.02.00G01-0002/2016
Sagsnr.:6830


Ressource City er et projekt initieret af Næstved Kommune, der skal skabe produktion og arbejdspladser med afsæt i de ressourcer, der findes i Næstved.
 
Yderligere oplysninger om Ressource City kan findes på
 
http://www.naestved.dk/Erhverv/Erhvervsprojekter/RessourceCity.aspx samt http://ressourcecity.dk/
 
Den politiske styregruppe for Ressource City har besluttet at tilbyde AffaldPlus en plads i styregruppen. Sekretariatet har derfor i en mail dateret 17. maj 2016 bedt AffaldPlus udpege en politisk repræsentant til styregruppen.
 
Styregruppen består p.t. af 4 repræsentanter for Næstved Byråd, Carsten Rasmussen (formand), Søren Revsbæk, Daniel Lillerøi og Thor Temte, kommunaldirektør Thomas Therkildsen, samt 4 repræsentanter for Maglemølle Erhvervspark, Torben Larsen, Susan Jørgensen, Dan Andersen og Uffe Nielsen.
 
AffaldPlus har på administrativt niveau samarbejdet med Ressource City siden etableringen. Bl.a. har AffaldPlus været aktivt involveret i det projekt, som Ressource City fik støtte til i Miljøstyrelsens kommunepulje, og omvendt er Ressource City aktiv part i det seneste projekt AffaldPlus har fået støtte til.
 
Indstilling:
Der udpeges en politisk repræsentant til Ressource City’s politiske styregruppe.

Beslutning:
Niels O. Pedersen blev valgt.

 

Pkt. 5. "Hvile-i-sig-selv"-kapital (E)

J.nr.: 00.01.00S08-0001/2016
Sagsnr.: 6819


På bestyrelsesmødet i april blev der forespurgt om størrelsen af ”hvile i sig selv kapitalen” tidligere kaldet ”egenkapitalen”.
 
Den samlede kapital er i årsrapporten for 2015 opgjort til t.kr. 148.165 og kan på segmenter specificeres således:
 
Energi   14.276
Deponi og kompostering   97.866
Genanvendelige materialer   6.744
Kubeordning   -33
Farligt affald   1.408
Genbrugspladser   27.453
Kommunespecifikke ydelser   450
Fællesadministration.   0
I alt   148.165
 
Kapitalen vil fremadrettet påvirkes af de årlige driftsresultater samt regulering af markedsværdien for de finansielle instrumenter (indgåede swap-aftaler).
 
Fremtidige investeringer kan udelukkende finansieres via egenkapital (altså opsparet driftsoverskud) eller låneoptagelse. Med udgangen af 2015 andrager de samlede anlægsinvesteringer t.kr. 473.079, og de samlede lån uden markedsværdi af de finansielle instrumenter t.kr. 324.348. Andelen af anlægsinvesteringer som ikke er lånefinansieret andrager således t.kr. 149.361.
 
I det omfang driften fremadrettet ikke kreerer tilstrækkelig kapital/likviditet til fremtidige investeringer, skal disse nødvendigvis lånefinansieres.
 
For den segmentopdelte ”hvile i sig selv kapital” er det udelukkende for deponiområdet, at kapitalen kan virke stor i relation til drift og investeringer, men for denne afdeling er det opgørelsen af forpligtelserne for de allerede nedlukkende celler (deponiområder), som skal indgå i betragtningerne af ”hvile i sig selv kapitalen”. Der er i dag ikke lovkrav om hensættelser for de dele af deponierne som var lukkede med udgangen af 2009, men AffaldPlus har alligevel valgt at hensætte beregnede omkostninger hertil, hvorfor der med udgangen af 2015 er hensat t.kr. 35.552. Hensættelsen er beregnet ud fra skønnede omkostninger for en efterbehandlingsperiode på 30 år til udgangen af 2039.
 
Baseret på de seneste års afholdte omkostninger vurderes omkostningerne nu til - inklusiv pristalsregulering af omkostningerne for de kommende år totalt - at kunne andrage t.kr. 64.128 eller t.kr. 28.576 mere end allerede hensat. Dette beløb skal i givet fald reducere segmentets ”hvile i sig selv kapital”.
 
Såfremt efterbehandlingsperioden ændres fra 30 til 50 år til udgangen af 2059 skønnes de samlede omkostning at kunne ”løbe op til” t.kr. 147.269 svarende til t.kr. 111.717 udover det allerede afsatte beløb.
 
Den samlede hensættelse er i høj grad præget af usikkerhed, men yderligere hensættelse vil i givet fald blive modregnet i segmentets ”hvile i sig selv kapital”.
 
Det vurderes i dag, at der er rimelig sammenhæng mellem segmentets nuværende ”hvile i sig selv kapital” på t.kr. 97.866 og eventuelle yderligere efterbehandlingsomkostninger i indtil 50 år på t.kr. 111.717.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Energiministerens udmelding om liberalisering af forbrændingssektoren (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0004/2012
Sagsnr.: 6532

 
Vi har fra Dansk affaldsforening modtaget nærværende mail:
 
Kære Medlemmer
 
I forbindelse med regeringens initiativ ”Regeringen vil skabe vækst ved at sænke elregningen” lanceres en konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren. Se vedlagte link og teksten herunder.

http://www.efkm.dk/nyheder/regeringen-skabe-vaekst-ved-saenke-elregningen 
 
Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren
 
13. maj 2016
Parterne bag Aftale om en vækstpakke 2014 (V, K, DF, RV, S, SF og EL) har forpligtet sig på at realisere effektiviseringer i affaldsforbrændingssektoren på 0,2 mia. kr. i 2020. Det kan realiseres gennem en konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren.
 
Affaldsforbrændingssektoren er i dag præget af monopolstrukturer, som hæmmer konkurrence og produktivitet i sektoren. Sektoren er underlagt hvile-i-sig-selv-regulering, og kommunerne har ret til at anvise affaldet til egne anlæg.
 
En konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren vil medvirke til at forenkle, effektivisere og skabe stabile rammevilkår for sektoren. Konkurrenceudsættelsen vil indebære ophævelse af anvisningsretten og benyttelsespligten for erhvervsaffald samt kommunal udbudspligt for husholdningsaffald.
 
Kommunerne vil fortsat kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, men der lægges op til, at kommunale forbrændingsanlæg selskabsgøres. Derudover får selskaberne mulighed for over-/underskud, der beskattes efter de almindelige regler i selskabsskattelovgivningen med henblik på at skabe lige konkurrencevilkår for kommunalt og privat ejede selskaber.
 
Affaldsproducerende virksomheder vil dermed få frit valg i forhold til at vælge det forbrændingsanlæg, som kan bortskaffe affaldet mest effektivt og billigst. Ligeledes understøttes, at husholdningsaffaldet behandles på de billigste og mest effektive anlæg. Modellen forventes endvidere at føre til øget genanvendelse og øge incitamentet til teknologiudvikling af genanvendelsesløsninger.
 
Analyser peger på, at en fuld konkurrenceudsættelse af sektoren vil øge effektiviteten i sektoren med ca. 0,3 mia. kr. frem mod 2025 og 0,5 mia. kr. fuldt indfaset.
 
*****

Dagsordenen er nu tydelig – nu handler det for Dansk Affaldsforening om at komme ind i værkstedet og forsøge at få præget forudsætningerne og vilkår, så der er en ordentlig fremtid for affaldsenergianlæg og kommunerne som affaldsleverandører at se ind i.
 
Vi har en pressemeddelelse på vej.
 
Denne mail er sendt til bestyrelsen og ledelseskredsen.
 
Venlig hilsen
 
Jacob H. Simonsen
Direktør

Bilag: Pressemeddelelse "Dansk Affaldsforening: Liberalisering skal sikre værdierne i affaldsenergisektoren".

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Orientering fra møde med Næstved Kommune 29. april 2016 (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0003/2016
Sagsnr.: 6831


Bestyrelsesformand og direktør vil på mødet orientere om mødet med Næstved Kommune.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Status - Træ til genanvendelse (E)

J.nr.: 07.03.52Ø22-0001/2015
Sagsnr.: 6714


Administrationen har senest orienteret om sagen på bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 (punkt 10).
 
AffaldPlus’ advokat, Niels Thestrup, opfordrede den 17. marts 2016 Ragn-Sells’ advokat til at fremkomme med en forligsmæssig løsning under henvisning til kontraktens bestemmelser om, at parterne har pligt til at søge uenigheder løst gennem forhandling.
 
Ragn Sells’ advokat er hidtil ikke fremkommet med et forslag til en forligsmæssig løsning.
 
AffaldPlus’ advokat har derfor den 9. maj 2016 meddelt Ragn Sells’ advokat, at han uden yderligere varsel vil anlægge voldgiftssag for det fulde erstatningskrav, med mindre advokaten snarest fremkommer med ”et acceptabelt forslag til en mindelig løsning”.
 
Administrationen vil på bestyrelsesmødet orientere om sagens videre udvikling.
 
Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Dansk Industris bemærkninger til sag i Statsforvaltningen om genbrugsbutikker m.v. (E)

J.nr.: 07.59.00.G01-0003/2014
Sagsnr.: 6685


I forlængelse af tidligere behandling og orientering (beslutningssag på december-mødet 2015 pkt. 5 samt efterretningssag på april-mødet 2016 pkt. 12) kan det oplyses, at såvel DI (Dansk Industri) og Dansk Erhverv begge har indsendt replik til Statsforvaltningen i forlængelse af vores (og andres) svar jf. beslutningspunktet.
 
DI og Dansk Erhverv har den 22. januar 2016 givet bemærkninger til vores høringssvar. Statsforvaltningen har sendt det videre til bl.a. AffaldPlus den 12. april 2016.
 
Det vurderes, at DI og Dansk Erhverv nu mener følgende:
  • De har ingen reelle juridiske argumenter mod, at kommuner og selskaber kan etablere genbrugsbutikker
  • De mener ikke, der kan etableres reparationsværksteder i kommunalt regi
  • Elektronikaffald, som virker (WEEE-affald) må ikke sælges i vores butikker på grund af producentansvaret
  • Markedsreguleringen skal overholdes
  • DI har nogle konkrete bemærkninger til de enkelte selskaber bl.a. AffaldPlus.  
Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.10

Sign: Niels O. Pedersen, Villum Christenen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen.