2016-03-18

Bestyrelsesmøde 18. marts 2016 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 29. september 2016

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Niels O. Pedersen og Martin Hillerup (suppleant for Kurt Munck)


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00.A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Foreløbigt regnskab 2015 (E)

J.nr.: 00.01.00S08-0001/2016
Sagsnr.: 6819


Revisionen har den 8. februar påbegyndt gennemgang af regnskabsmaterialet, og gennemgang/revision er endnu ikke afsluttet. Revisor anser ikke revisionen som afsluttet, før årsrapporten er godkendt af bestyrelsen.
 
På nuværende tidspunkt er vi ikke bekendt med revisionsbemærkninger eller ændringer til det afleverede regnskabsmateriale.
 
Revisionen har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt eller orienteret om indholdet af revisionsprotokollen.
 
Det samlede resultat viser et regnskabsmæssigt overskud på ca. 9,5 mio. kr., hvilket ikke er helt på niveau med de seneste perioderegnskaber.
 
I forbindelse med årsafslutningen foretages naturligt vurdering af aktiverne og nødvendige nedskrivninger og hensættelser foretages, ligesom der for passivsiden medtages årets samlede omkostninger uanset om der er modtaget opkrævning.
 
Årets resultat svarer ikke helt til sidste års resultat, hvilket kan henføres til udviklingen I to afdelinger (segmenter).
 
 • For genbrugspladserne blev taksten for husholdningerne nedsat med 24 kr./husstand, hvilket sammen med reducerede indtægter for salg af jern og metal har medført en samlet omsætningsreduktion på ca. 4,7 mio. kr. Genbrugspladsernes samlede resultat er forringet med ca. 5,2 mio. kr.
   
 • For salg af genanvendelige materialer er resultatet forringet med ca. 4,5 mio. kr., hvoraf forøgede afskrivninger andrager ca. 3,7 mio. kr. Anlægget er således ekstraordinært nedskrevet som følge af begrænsede anvendelsesmuligheder.
 
Budgettet for året var et overskud på ca. 2,9 mio. kr.
 
 • I forhold til budgettet er resultatet ca. 6,7 mio. kr. bedre – afvigelserne er specificeret i vedlagte budgetafvigelser (bilag 2). Afvigelserne er specificeret afdelingsvis og i de regnskabsposter, vi sædvanligvis anvender i såvel internt som eksternt regnskab. Materialet er desuden afstemt til det foreløbige årsregnskab, og positive beløb er forbedringer i forhold til budgettet.
   
 • De største enkeltafvigelser stammer fra energiafdelingen, hvor indtægterne for salg af varme er ca. 12 mio. kr. mindre end budgetteret. Varmeindtægterne afspejler omkostningsforbruget, så omkostningsbesparelser medfører reducerede varmeindtægter.
   
 • På afdelingens omkostningsside kan langt den største besparelse henføres til afgiftsområdet, hvor der er tale om en budgetmæssig besparelse på 13 mio. kr. Besparelsen vedrører delvist tidligere år, hvor vores vedholdende dialog med SKAT har båret frugt, således at vi for både 2013 og 2014 har fået refunderet allerede betalte afgifter. Refusionerne har delvist effekt på varmeprisen.
   
 • Øvrige budgetmæssige besparelser for afdelingen vedrører gas på 1,8 mio. kr. samt el og spildevand med 2,7 mio. kr.
   
 • Energiafdelingen har dog et væsentligt merforbrug på maskiner og materiel, hvor revision af turbinen, udskiftning af restfordamper i kedel 3 samt frekvensomformer til fødepumpe linje 4 samlet har medført omkostninger udover det budgetterede med ca. 5,8 mio. kr.
   
 • For genbrugspladserne er der tale om en større budgetmæssig besparelse på omkostningerne til affaldsbehandling (affaldsbortskaffelse) på 5,4 mio. kr., samt et merforbrug på bygningsområdet på 3,3 mio. kr. Merforbruget vedrører vedligehold samt omkostninger til anskaffelser – herunder overvågningsudstyr.
   
 • Genbrugsterminalen må nødvendigvis foretage større ekstraordinær nedskrivning af produktionsanlægget som følge af indskrænket anvendelsesmuligheder. De forøgede afskrivninger andrager 3,7 mio. kr.
   
 • De samlede omkostninger vedrørende mellemdeponi overstiger budgettet som følge af forøgede omkostninger til affaldsbehandling.
 
Materialet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag 1: Foreløbigt internt årsresultat for 2015.
Bilag 2: Budgetafvigelser vedrørende 2015.

Præsentation: Foreløbigt regnskab 2015.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 4. Prisloft 2016 - Næstved (E)

J.nr.: 86.00.00S29-0001/2012
Sagsnr.: 6518


For varmeleverancen i Næstved har vi søgt om dispensation for det gældende prisloft for 2016. Energitilsynet har endnu ikke kommenteret ansøgningen.
 
For vores ansøgning om dampprisloft har Energitilsynet den 19. februar 2016 fremsendt udkast til afgørelse (bilag), hvilket ikke overraskende helt er på varmekundernes side.
 
Der er høringsfrist den 18. marts, og vi vil forinden fremsende vores kommentarer til udkastet, men vi forventer ikke, at udkastet bliver ændret på væsentlige områder.
 
Afgørelsen må derfor ventes påklaget til Energiklagenævnet.
 
På bestyrelsesmødet vil administrationen gennemgå udkastet og vores kommentarer hertil.
 
Bilag: Udkast til afgørelse vedrørende dampprisloft.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Status - Næstved Varmeværk - Økonomisk mellemværende (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


Der vil på mødet blive orienteret om status på de juridiske forberedelser i sagen vedrørende Næstved Varmeværk.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. SK Forsyning - Genforhandling af kontrakt (tillægsaftale) (E)

J.nr. 86.00.G01/2011-103
Sagsnr.: 4928


SK Varme havde anmodet om genforhandling af den eksisterende aftale.
 
Der er herefter indgået en tillægsaftale (bilag), som begge parter har underskrevet og forhandlingerne er afsluttet.
 
Som nyt element i det samlede aftalegrundlag er beskrevet, hvorledes vi fremadrettet behandler kompensation for mistet el-produktionstilskud. Ændringen er en følge af omlægningen af forbrændingsafgifterne, og i den anledning bortfaldt samtidigt det tidligere tilskud.
 
SK Varme har tidligere tilbageholdt betalinger for varme som følge af uenighed om indregning af omkostninger til NOx-afgift og køb af CO2-kvoter, men disse elementer er nu afklaret, og vi modtager vores betaling i henhold til oprindelig fakturering.
 
Aftalen indeholder endelig præcisering af rentesats for beregning af renter vedrørende investeringerne, samt i hvilken takt afskrivningerne på anlægget kan indregnes i varmeregnskaberne.
 
Bilag: Tillægsaftale.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Gebyrbetaling for frivillige organisationers benyttelse af genbrugspladser - Status (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0003/2014
Sagsnr.: 6685


På bestyrelsesmødet den 29. januar blev bestyrelsen orienteret om henvendelsen fra AffaldPlus’ formand Niels O. Pedersen til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Henvendelsen indeholdt et forslag til, hvordan en mindre ændring af affaldsbekendtgørelsen ville kunne give frivillige organisationer adgang til genbrugspladserne, uden at AffaldPlus – som det ellers er tilfældet – ville være forpligtet til at opkræve gebyr (pkt. 10).
 
Der foreligger nu et svar fra ministeren (bilag).
 
Ministeren afviser forslaget bl.a. med henvisning til, at der efter hans opfattelse ikke er betalt gebyr for det affald, som de frivillige organisationer måtte komme med, fordi den frivillige organisation efter gældende regler ikke må indsamle affald omfattet af en kommunal indsamlingsordning (med mindre organisationen er ansat af kommunen til at udføre opgaven). Det affald, den frivillige organisation måtte komme med, er derfor efter ministerens opfattelse affald opstået som følge af den erhvervsaktivitet organisationen udfører ved at afhente og sælge genbrugelige effekter.
 
Den frivillige organisation kan dog godt fungere som transportør for en privat husstand og aflevere affald uden beregning på en genbrugsplads.
 
Sidstnævnte fordrer dog – hvad ikke nævnes i ministerens svar, men som Miljøstyrelsen tidligere har præciseret – at den frivillige organisation skal være registreret som transportør, samt at der skal forefindes en konkret aftale om transport af de pågældende effekter til genbrugspladsen.
 
Afslutningsvis henviser ministeren til, at spørgsmålet om gebyrfritagelse for frivillige organisationer vil indgå i de politiske overvejelser i forbindelse med evalueringen af Affaldsreformens fase 1.
 
Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO, er orienteret om ministerens svar.
 
Bilag: Brev dateret 19. februar 2016 fra Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 8. Henvendelse til Elmer Jacobsen fra Kristoffer Petersen, Næstved Lokal Radio, vedr. direktørens løn- og ansættelsesforhold (E)

J.nr.: 
Sagsnr.: 


Kristoffer Petersen har ved tidligere lejlighed, med afsæt i et læserbrev i Sjællandske af Uffe Thorndal,  stillet en række kritiske spørgsmål vedr. direktørens løn og ansættelsesforhold. Spørgsmålene er blevet sendt både til Elmer Jacobsen som bestyrelsesmedlem og til KL. I den forbindelse udarbejdede AffaldPlus en detaljeret redegørelse.
Redegørelsen har imidlertid givet anledning til, at Kristoffer Petersen har fremsendt yderligere en lang række spørgsmål til Elmer Jacobsen.
 
Elmer Jacobsen har ønsket en gennemgang af direktørens lønforhold samt en stillingtagen til de af Kristoffer Petersen stillede spørgsmål.
 
Sagen vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Faktuelle oplysninger vedr. henvendelse fra Kristoffer Petersen, Næstved Lokal Radio.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Status for KOD-anlæg og afsætning af pulp (E)

J.nr.: 82.06.02G00-0001/2014
Sagsnr.: 6695


Bestyrelsen besluttede den 24. oktober 2014 (pkt. 7) at igangsætte arbejdet med at etablere et forbehandlingsanlæg til KOD. På bestyrelsesmødet den 27. februar 2015 (pkt. 3) forelå et oplæg til lokalisering og dimensionering af forbehandlingsanlægget.
 
Administrationen måtte inden sagens behandling i bestyrelsen konstatere, at grundlaget for etablering af forbehandlingsanlægget for KOD ikke var tilstrækkeligt sikret, idet kommunerne ikke havde taget egentlig stilling til spørgsmålet om indsamling af KOD. Bestyrelsen besluttede på denne baggrund, at anmode ejerkommunerne om hurtigst muligt at tage principiel stilling til etablering af en indsamlingsordning for KOD for at have et beslutningsgrundlag for etablering af forbehandlingsanlægget.
 
På baggrund af kommunernes svar besluttede bestyrelsen derfor på bestyrelsesmødet den 3. juni 2015 at: 
 • Forbehandlingsanlægget dimensioneres efter de mængder, som husholdningerne i Affaldplus’ opland forventes at generere.
 • Forbehandlingsanlægget lokaliseres i tilknytning til AffaldPlus’ anlæg på ydernæs i Næstved (i tilknytning til forbrændingsanlægget).
 • Anlægget etableres, så det kan ibrugtages senest ved udgangen af 3. kvartal 2017. 
Administrationen har siden sammen med rådgiveren COWI arbejdet videre med projektet. Det var oprindeligt meningen, at etableringen af anlægget skulle udbydes som en totalentreprise, men en screening blandt 9 mulige leverandører har vist, at kun 2-3 stykker vil være i stand til at indgå som totalleverandører (af maskinanlæg og bygningsarbejder). For at sikre flest mulige tilbudsgivere på maskinleverancen justeres udbuddet, således at maskinleverancen udbydes på funktionsvilkår. Bygningsleverancen udbydes derefter som bygherreleverance, hvor maskinleverandøren vil blive inddraget som AffaldPlus’ rådgiver.
 
Maskinleverancen vil blive udbudt ult. marts 2016 med tilbudsgivning medio maj 2016, således at bestyrelsen på junimødet kan træffe valg af maskinleverandør. Herefter udarbejdes de nødvendige beskrivelser til udbuddet af bygningsentreprisen, som gennemføres ult. 2016. Udbudsresultatet for bygningsentreprisen forelægges for bestyrelsen primo februar 2017. Umiddelbart herefter starter anlægsarbejderne og anlægget forventes at kunne gå i prøvedrift senest primo november 2017.
 
Ibrugtagningen af anlægget bliver derfor ca. 1 måned forsinket i forhold til det hidtil forventede, hvilket er en konsekvens af den justerede udbudsform. Prøvedriften vil blive baseret på bioaffald fra Slagelse Kommune, som har samlet bioaffald ind separat siden 2007. De øvrige kommuner forventes – på baggrund af de tidligere angivne svar – at påbegynde indsamling af bioaffald april-maj 2018 (i forbindelse med start af nye indsamlingsentrepriser).
 
Forbehandlingsanlægget vil producere en pulp, som skal anvendes til biogasproduktion, og hvor næringsstofferne i produktet efter forgasning skal tilbageføres til landbrugsformål.
 
Pulpen skal afsættes til en eller flere aftagere på den for AffaldPlus mest økonomisk optimale måde. Af såvel forsyningssikkerhedsmæssige som kommercielle årsager bør der indgås længerevarende aftaler med mindst 2 aftagere. Aftagerne skal have en sådan størrelse, at AffaldPlus vil kunne afsætte den løbende produktion, også hvis en af aftagerne i en periode er forhindret i at aftage sine mængder, f.eks. pga. anlægsreparationer.
 
Pulpen forudsættes at have en positiv værdi, fordi den har et gaspotentiale på i størrelsesordenen 50 Nm3 metan pr. tons pulp (med tørstof indhold på ca. 17-18 %).
 
Administrationen arbejder med 4 alternativer for afsætningen: 
 1. Udnyttelse af overskydende kapacitet på rådnetanke på renseanlæg
 2. Levering til biogasfællesanlæg
 3. Levering til biogasgårdanlæg, herunder levering til økologiske landbrug
 4. Etablering af eget biogasanlæg. 
På bestyrelsesmødet orienteres yderligere om alternativerne.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 10. Afsætning af træ til genanvendelse - Status for sagen med Ragn-Sells Danmark A/S (E)

J.nr.: 07.03.52Ø22-0001/2015
Sagsnr.: 6714


Administrationen orienterede på bestyrelsesmødet den 29. januar 2016 om status for sagen (pkt. 9).
 
Der er siden bestyrelsesmødet holdt et møde mellem parterne den 3. februar 2016 (bilag 1), hvor AffaldPlus’ advokat, Niels Thestrup bl.a. fremlagde et overslag over det tab, som AffaldPlus har som følge af Ragn-Sells manglende opfyldelse af kontrakten. Ragn-Sells afviser alle krav fra AffaldPlus og fastholder, at den manglende notifikation fra Polen til overførsel af træet til en polsk fabrik betyder, at Ragn Sells er løst fra kontrakten, uden at dette giver Affaldplus mulighed for at stille misligholdelseskrav. Ragn Sells synspunkter fremgår af brev fra selskabets advokat, Jens Dynesen, dateret 15. februar 2016 (bilag 2).
 
Ragn-Sells advokat tilkendegiver også, at Ragn-Sells på baggrund af de drøftelser, der har været i løbet af efteråret mellem Ragn-Sells og AffaldPlus opfatter samarbejdet som ophævet i enighed og uden erstatningspligt for Ragn-Sells. Genanvendelse af det træ, som ikke er afhentet af Ragn-Sells samt de tilknyttede omkostninger, er derfor Ragn-Sells uvedkommende.
 
Som noget nyt anerkender Ragn-Sells dog tilsyneladende, at de omkostninger, der har været ved at håndtere det afhentede træ fra Affaldplus’ pladser, er Ragn-Sells ansvar. Advokaten skriver således,     
 
”Min klient er glad for samarbejdet med din klient og selvfølgelig ikke komfortabel med situationen,
som vil koste min klient et betydeligt tab i forbindelse med afsætning af oplag 1-3.”
(Oplag 1-3 er træ, der er afhentet fra AffaldPlus’ pladser, og mellemlagret af Ragn-Sells på forskellige geografiske lokaliteter).
 
Administrationen vil på bestyrelsesmødet orientere om sagens videre udvikling.
 
Bilag 1. Referat dateret 8. februar 2016 fra møde den 3. februar 2016 mellem parterne.
Bilag 2. Svar dateret 15. februar 2016 fra Ragn-Sells advokat, Jens Dynesen.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 11. Kontraktafslutning med Odense Kraftvarmeværk for perioden 2000-2015 (E)

J.nr.: 00.01.00Ø54-0001/2016
Sagsnr.: 6814


Kontraktafslutningen sker i henhold til ”Ramme og Samarbejdsaftale” mellem Odense Kraftvarmeværk og samtlige affaldsleverandører, samt den individuelle leverancekontrakt mellem Odense Kraftvarmeværk og KARA/Noveren/AffaldPlus.

På mødet gives en orientering om afslutning på affaldsleverancekontrakt til Odense Kraftvarmeværk (nu Fjernvarme Fyn Affald) for perioden 2000-2015.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 12. Mulig ændring i rammevilkår (E)

J.nr.: 00.01.00A09-0001/2016
Sagsnr.: 6822


Uagtet at den danske energisektor regnes for en af de mest effektive i verden, ønsker et flertal i folketinget, at der iværksættes yderligere effektiviseringer. En af de modeller der arbejdes med, er et ”licitationsscenarie”, hvor kommunerne pålægges at udbyde behandlingen af deres kommunale affald, for på denne måde at opnå de billigste behandlingstakster. Kommunerne skal fortsat have pligten til at indsamle husholdningsaffald, men vil – hvis licitationsmodellen vedtages – ikke længere kunne anvise eget affald til egne anlæg.

Mange kommuner har – enten alene eller i kommunale fællesskaber – investeret mange millioner kroner i affaldsforbrændingsanlæg, både med henblik på miljørigtig bortskaffelse af forbrændingsegnet affald, men også som en vigtig del af en lokal varmeforsyning. Disse investeringer kan komme til at ”strande” i et scenarie hvor kommunen ikke længere kan sikre affaldsleverancen til eget anlæg. En konsekvens kan være, at nogle få centrale affaldsforbrændingsanlæg med fuld varmeafsætning, vil være i stand til at ”underbyde” de øvrige anlæg.

Dette vil betyde at:
 • Det bliver nogle få centrale værker i Danmark som kan tilbyde billig forbrænding og dermed billig fjernvarme.
 • De kommuner, som ikke kan anvise eget affald til egne anlæg, risikerer at stå med ubenyttede anlæg og dermed en milliongæld til ingen nytte.
 • Der vil skulle etableres alternativ varmeforsyning i de byer, som ikke længere kan forsynes med affaldsvarme.
 
Til belysning af emnet vedhæftes notat udarbejdet af Dansk Affaldsforening (DAF) (bilag).

Bilag: DAFs notat dateret 7. marts 2016 vedr. "Kommunernes ret til tilrettelæggelse af egne opgaver".

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 13. Evaluering af Affaldsreformens fase 1 (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2014
Sagsnr.: 6649


Folketingets partier (minus Enhedslisten og LA) har indgået to brede politiske aftaler om affaldssektoren (affaldsreformen):
 
1. Den politiske aftale om affaldssektorens organisering (21. juni 2007).
2. Den politiske aftale om tilmeldeordninger for genbrugspladser (1. juli 2011).
 
I aftalerne var indbygget, at Affaldsreformens fase 1 skulle evalueres efter nogle år. I sommeren 2014 indgik forligsparterne således en aftale om, at evalueringen skulle fokusere på følgende 6 punkter:
 1. Formål (forbedret eller uændret miljøkvalitet, større økonomisk effektivitet og effektiv service og kontrol).
 2. Markedsudsættelse af genanvendeligt erhvervsaffald, herunder det farlige genanvendelige erhvervsaffald.
 3. Genbrugspladserne, herunder  
  1. Transportørers adgang til genbrugspladser.
  2. Frivillige organisationers brug af genbrugspladser.
 4. Affaldsdatasystemet.
 5. Affaldsgebyrerne.
 6. Innovation.
Energistyrelsen har netop offentliggjort rapporten om Evaluering af Affaldsreformens fase 1:
 
https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/evaluering-af-affaldssektoren-2016
(se evt. sammendraget, kap. 2).
 
Rapporten er udført af Deloitte og Incentive. Kommunernes Landsforening og Dansk Affaldsforening har som kommunale brancheorganisationer deltaget i følgegruppen sammen med brancheorganisationerne fra den private sektor.
 
Det må konstateres, at ændringerne som følge af de politiske aftaler ikke har haft nogen miljømæssige, økonomiske eller servicemæssige effekter af betydning. Kun har kommuner, affaldsselskaber og virksomheder fået mere administration (den ændrede adgang for virksomheder på genbrugspladser fra 2012) og virksomhederne har reelt fået færre muligheder for at komme af med deres genanvendelige erhvervsaffald.
 
Rapporten er ikke en nøgtern gennemgang af fakta sat i forhold til intentionerne i affaldsreformen, og rapporten kritiseres derfor af KL og DAF (bilag). Således bringer rapporten flere steder udsagn (oftest negative eller på rygtebasis om den offentlige affaldshåndtering) uden dokumentation.
 
Datagrundlaget på nogle områder er for tyndt, men hvor rapporten alligevel udtaler sig om alle virksomheder. Således bliver svaret fra 1 virksomhed, der er interviewet, til at 7 % af alle virksomheder (i Danmark) mener.
 
Endelig kan det også nogen steder være svært at forstå konklusioner på de data, der er leveret fra AffaldPlus til undersøgelsen. F.eks. konkluderer rapporten, at en mængde svarende til kun 5 % af erhvervsaffaldet snydes ind som husholdningsaffald på genbrugspladserne i områder, hvor man bruger nummerpladeidentifikation af erhvervskunder (benyttes kun af KARA/NOVEREN, RenoNord og AffaldPlus).

Hvordan tallet er opstået vides ikke, for vi er ikke blevet bedt om en vurdering af, hvor meget erhvervsaffald, der snydes ind. På baggrund af erhvervs andel af genbrugspladsomkostningerne før og efter det blev frivilligt at benytte genbrugspladserne, kan man konstatere, at betalende erhverv blev reduceret med ca. en faktor 4-5 – men mængderne på genbrugspladserne faldt kun nogle få procent (hvor også andre faktorer spiller ind). Så en stor del af det erhvervsaffald, der tidligere kom på genbrugspladsen, bliver stadig afleveret på genbrugspladsen, men registreres som husholdningsaffald. Erhverv, der anvender biler på papegøjeplader eller hvide plader, registreres ikke automatisk, men skal melde sig eller ”opdages”.
 
Rapporten undervurderer derfor omfanget af snyderi.
 
Det forventes, at Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt indkalder forligspartierne bag reformerne senere på året til en drøftelse af, hvad der skal ske på baggrund af evalueringen (herunder også de frivillige organisationers adgang til genbrugspladser).  
  
Bilag: Notat udarbejdet af KL og DAF dateret 8. februar 2016:  ”Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens første fase?”.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Punktet udsættes.


 

Pkt. 14. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


Næstformanden orienterede kort fra afholdt møde med Næstved TMU 7. marts 2016 vedr. varmeforsyning af Næstved.
 

Besigtige regulerkraftværket


 

Mødet hævet

Kl. 12.15.

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen.