2016-01-29

Bestyrelsesmøde 29. januar 2016 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 25. november 2016

Mødedeltagelse / Afbud


Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Kurt Munck, suppleant Martin Hillerup deltog


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00.A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3 Deltagelse i Dansk Affaldsforenings årsmøde 10. - 11. maj 2016 (B)

J.nr.: 00.02.00.G01-0004/2012
Sagsnr.: 6532


Dansk Affaldsforening har meldt ud, at deres årsmøde 2016 er fastlagt til dagene 10. og 11. maj og afholdes på Lokomotivværkstedet i Københavns Sydhavn.

Stikordene for årsmødet er:
 • Miljø og sundhed
 • Økonomi og ejerskab
 • Demokrati og forbrugersikkerhed
 • Vækst og beskæftigelse.
Indstilling:
Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvem der skal deltage.

Beslutning:
Niels, Jørn, Thor og Jørgen deltager.

 

Pkt. 4. Mellemværende med Næstved Varmeværk (B)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


AffaldPlus har den 18. november 2015 fremsendt tilbud om forligsmæssig afslutning af økonomisk mellemværende mellem AffaldPlus og Næstved Varmeværk.
 
Efter fremsendelse af vores tilbud om forlig, har Energitilsynet den 20. november 2015 afsluttet sagsbehandlingen vedrørende den af Næstved Varmeværk anlagte sag for 2012, hvilket medfører enkelte ændringer til vores opgørelse. Der er ikke uenighed om de beløbsmæssige ændringer.
 
Den 30. december 2015 modtager vi via mail Næstved Varmeværks brev af 21. december 2015. Brevet indeholder opgørelse af mellemværendet – således som varmeværket mener, afregningen skal foretages.
 
I endnu et forsøg på at opnå enighed om mellemværendet har vi afholdt møde med varmeværkets direktør den 11. januar 2016.
 
Næstved Varmeværk har imidlertid ageret ud fra egen opfattelse af mellemværendet, og foretaget uberettigede modregninger i to betalinger for varme med henholdsvis kr. 4.561.384,50 og kr. 7.640.587,50. Desuden mener varmeværket, at vi hurtigst muligt skal overføre yderligere kr. 3.604.499,29.
 
Uenigheden mellem AffaldPlus og Næstved Varmeværk kan sammenfattes til følgende punkter:
 
1. Allerede indregnede renter af kommunernes tidligere indskudskapital
 
Energitilsynet har truffet afgørelse om, at allerede indregnede og betalte renter ikke skal ændres før Energitilsynet træffer en endelig afgørelse.
 
Ikke desto mindre mener varmeværket, at beløbet (kr. 6.884.000) skal overføres til varmeværket.
 
2. Næstved Varmeværks krav om renter af forældet tilgodehavende
 
Overdækning fra 2008/09 kræver varmeværket renteberegnet (med kr. 1.983.279) under henvisning til den tidligere aftales § 12.4.
 
Det er ikke muligt at kræve rente af et forældet krav, og aftalens § 12.4 nævner intet om renter af ikke afregnet overdækning – svarende til ikke afregnet kreditnota.
 
Ydermere foreligger landsretsdom, hvor landsretten udtaler, at der ikke kan kræves renter af overdækning med henvisning til f.eks. renteloven.
 
3. Renter af ikke betalt underdækning fra 2006/07 og 2007/08
 
AffaldPlus har fremsendt faktura på underdækningen, hvilket beløb dog er reduceret efter Energitilsynets afgørelse. Sagsbehandling i Energitilsynet suspenderer forældelsesreglerne, hvorfor vi er berettiget til opkrævning af renter. Da beløbet først er afregnet (via modregning) den 30. november 2015 er vi berettiget til renter i henhold til rentelovens bestemmelser.
 
Renteloven fastsætter renter til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7% (ændringen til 8% gælder ikke for denne fordring), idet vores ubetalte krav ikke skal forrentes i henhold til den tidligere kontrakts § 12.4.
 
Kravet er ikke fremsat endnu, da vi forligsmæssigt har tilbudt at se bort fra rentekravet. Det samlede rentekrav kan beregnes til kr. 617.432.
 
4. Modregning af overdækning fra 2008/09 i underdækninger for 2010, 2011 og 2012. Underdækningerne for disse år vedrører kravet fra SKAT
 
AffaldPlus mener der kan foretages modregning.
 
Næstved Varmeværk mener ikke, der kan foretages modregning, så længe vores klage behandles i Energiklagenævnet.
 
Energitilsynet har i mail af 8. januar 2016 kommenteret vores forslag om udligning af over- og underdækninger, idet Energitilsynet er enig med AffaldPlus i vores forslag til udligning. Energitilsynet har rettet telefonisk henvendelse til direktør Jens Andersen, som ved denne henvendelse udtaler, at han ikke har noget imod afviklingen som foreslået af os.
 
5. Igangværende sager i Energitilsynet og Energiklagenævnet
 
Parterne er enige om, at sagen fra 2006/07 om indregning af renter af kommunernes tidligere indskudskapital afventer den endelig afgørelse. Varmeværket vil dog i strid med delafgørelsen have de allerede betalte renter overført til varmeværkets konto.
 
Varmeværket har anlagt sag vedrørende 2013 omhandlende administrative omkostninger. Der er indgået skriftlig aftale omkring disse omkostninger, men varmeværket agter ikke at overholde den indgåede aftale med henvisning til, at man nu mener omkostningerne er for høje.
 
AffaldPlus har som led i en forligsmæssig løsning tilbudt reduktion af omkostningerne – til det af varmeværket krævede beløb.
 
AffaldPlus har påklaget to forhold i afgørelsen 2012 til Energiklagenævnet, samt forespurgt om afvikling af over- og underdækninger kan foretages via modregning (hvilket Energitilsynet efterfølgende har bekræftet, jævnfør ovenfor).
 
Spørgsmålet om muligheden for at fremføre underdækning vil blive ført sammen med vores brancheorganisation, da den er vital for hele branchen.
 
6. Sammenfatning
 
Som nævnt indledningsvis har varmeværket udarbejdet egen opgørelse af mellemværendet, men efter nyt møde med varmeværkets direktør, har vi uofficielt modtaget to ændrede opgørelser af mellemværendet (dog med samme økonomisk effekt), idet varmeværket nu anerkender, at der ikke kan kræves renter af det forældede krav.
 
I den ændrede opgørelse anerkender varmeværket ligeledes, at der som udtalt af Energitilsynet kan foretages modregning af tidligere over- og underdækninger.
 
Varmeværket fastholder, at til trods for Energitilsynets afgørelse om renter af indskudskapital, vil varmeværket alligevel – i strid med afgørelsen – have overført renterne på kr. 6.884.000. Varmeværket foreslår, at Energitilsynet forespørges herom, til trods for at Energitilsynet allerede har truffet en anden afgørelse.
 
Varmeværket vil ikke trække den anlagte sag for 2013 vedrørende administrationsomkostninger, da vi sammen med vores brancheorganisation fastholder klagen omkring muligheden for fremadrettet at fremføre underdækninger.
 
Varmeværket har i konsekvens af ovennævnte foretaget modregninger på i alt kr. 12.201.972,06.
 
I de uofficielle ændrede opgørelser fra varmeværket opgøres gælden til AffaldPlus nu til kr. 9.757.750,38 (efter modregningerne, men uden renter af indskudskapitalen).
 
Bilag 1. Brev af 21. december 2015 fra Næstved Varmeværk vedrørende opgørelse af mellemværende.
Bilag 2. Udateret opgørelse fra Næstved Varmeværk om afregning af mellemværende (modtaget 11. januar 2016).
Bilag 3. Udateret opgørelse fra Næstved Varmeværk om afregning af mellemværende (modtaget 14. januar 2016).
Bilag 4. Mail af 8. januar 2016 fra Energitilsynet vedrørende modregninger.
 
Indstilling:
Da det må konstateres, at der på nuværende tidspunkt ikke kan opnås enighed om afvikling af det samlede mellemværende afventes afgørelserne fra Energitilsynet samt Energiklagenævnet. Sideløbende hermed søges flest mulige udeståender afklaret og afregnet.
 
Der fremsendes rentekrav vedrørende underdækning 2006/07 og 2007/08 på kr. 617.432.
 
Da varmeværket har foretaget modregninger indledes samtidig inkassosag med henblik på inddrivelse af tilgodehavender.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 5 Fortsat miljøcertificering af anlæg (B)

J.nr.: 09.00.G01/2011-079
Sagsnr.: 4891


I ejerstrategien nævnes bl.a., at AffaldPlus skal ”drives på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag”. Det understøttes af et veldrevet miljøledelsessystem, men kræver ikke at systemet er certificeret.

Certificering har ingen betydning for omfanget af miljømyndighedernes tilsyn, så længe vi er på forkant med miljøarbejdet og har høj systematik/information i arbejdet f.eks. i form af et miljøledelsessystem.

Tilbage står spørgsmålet, om symbolværdien af at miljøledelsessystemet er certificeret, er væsentlig nok til at begrunde brugen af ca. 140.000 kr. årligt på ekstern certificering.

Indstilling:
Ingen.

Beslutning:
Certificeringen fastholdes.

 

Pkt. 6. Status - Strategi 2024 og Plan 2015-18 (E)

J.nr.: 01.00.00P15-0001/2014
Sagsnr.: 6677


Bestyrelsen godkendte den 20. juni 2014 ”Strategi 2024”. På bestyrelsesmødet den 23. januar 2015 prioriterede  bestyrelsen  9 strategiske mål ud af de oprindeligt 27 strategiske mål i ”Strategi 2024” indenfor 5 hovedspor:
 

1. Håndtering af ressourcer og affald

2. Indsamling af affald

3. Energi

4. Lokalsamfundet og kunderne

5. Økonomi og organisering


De 9 prioriterede strategiske mål er:
 
Strategi 2024 Strategisk mål
1.3 AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private).
1.5 AffaldPlus fremmer direkte genbrug.
2.1 AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept for indsamling og håndtering af affald og ressourcer samt samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus for at medvirke til, at de kommunale affaldsplaner realiseres og Ressourcestrategiens mål nås.
3.1 AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler.
3.4 AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald.
4.1 AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet.
4.4 AffaldPlus opbygger og opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf.
4.7 AffaldPlus indgår i samarbejde med de kommunale jobcentre og andre relevante aktører om at udnytte AffaldPlus’ aktiviteter til at skabe sociale arbejdspladser samt opkvalificere eller give jobmulighed for borgere, der har svært ved at fastholde eller få en position på arbejdsmarkedet.
5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer.

Gennemførelsen af de strategiske mål sker ved at gennemføre en række projekter og aktiviteter. Disse er beskrevet i ”Plan 2015-18”.

 

Det er tidligere aftalt, at bestyrelsen årligt foretager en opfølgning på den i valgperioden vedtagne strategi. Opfølgningen sker bl.a. ved at planen opdateres hvert år og – hvis nødvendigt – ved en opdatering eller justering af strategien.

 

På bestyrelsesmødet gives en status for de p.t 32 projekter/aktiviteter, der skal medvirke til, at de prioriterede strategiske mål nås.


Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Oversigt over sager om aktindsigt i 2015 (E)

J.nr.: 00.07.00A53-0001/2014
Sagsnr.: 6710


AffaldPlus har i 2015 modtaget 5 begæringer om aktindsigt i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen.
 
AffaldPlus modtog ligeledes ult. december 2014 en begæring om aktindsigt, som er ekspederet i 2015.
 
Der er ikke tidligere registreret andre sager om aktindsigt hos AffaldPlus eller hos I/S FASAN. KAVO I/S har haft 2 anmodninger i hhv. 2002 og 2005.
 
Opfyldelsen af begæringerne er ressourcekrævende, men uundgåelig jf. den ændrede offentlighedslov, der trådte i kraft 1. januar 2014. Ved lovændringen blev adgangen til aktindsigt udvidet meget kraftigt – bortset fra adgangen til ministrenes kalendere – således, at alle personer stort set kan bede om aktindsigt i alle sager, som den offentlige forvaltning beskæftiger sig med, herunder få kopier af alle relevante dokumenter.
 
De 6 begæringer, som AffaldPlus hidtil har fået (og i realiteten indenfor 1 år) kommer fra vidt forskellige personer.
 1. Borger fra oplandet, der har stillet spørgsmål om regnskab og bilag – ingen registrerede mellemværender med borgeren.
 2. Enkeltmandsvirksomhed fra oplandet, der har været utilfreds med de reparationsaktiviteter, der foregik i relation til Genbrugsbutikken.
 3. Borger fra oplandet, der stiller spørgsmål om bestyrelsens og direktørens løn og repræsentationsforhold m.m. – pågældende borger er kendt over hele landet for sine begæringer om aktindsigt.
 4. Juridisk rådgiver udenfor oplandet, der er interesseret i sagen rejst af ovennævnte borger.
 5. Enkeltmandsvirksomhed fra oplandet, der beder om grundlag for opkrævede erhvervsaffaldsgebyrer 2007-2010.
 6. Person med medievirksomhed – bosiddende i Spanien – der stiller spørgsmål om bestyrelsens løn- og repræsentationsforhold m.m. Henvendelsen er sendt til en bred kreds af fælleskommunale affaldsselskaber i Danmark. Personen har tidligere samarbejdet med danske medier om påstået misbrug af offentlige midler.
AffaldPlus har delvist afvist begæringen om aktindsigt i et tilfælde, under henvisning til, at arbejdet skønnedes at tage mere end 3 arbejdsdage. Denne grænse er anført i Justitsministeriets "Vejledning om Lov om offentlighed i forvaltningen". Afvisningen er af pågældende indbragt for Statsforvaltningen, hvor der dog endnu ikke er truffet en afgørelse.
 
Administrationen vil på bestyrelsesmødet uddybe, de rammer som kommuner og kommunale interessentskaber er omfattet af, indholdet i og behandlingen af de 6 begæringer, samt orientere om ressourceforbruget.
 
Offentlighedsloven skal revideres i Folketingsåret 2016/17.

Præsentation: Oversigt over sager om aktindsigt i 2015

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Afsætning af træ til genanvendelse - Status for sagen med Ragn-Sells Danmark A/S (E)

J.nr.: 07.03.52Ø22-0001/2015
Sagsnr.: 6714


Bestyrelsen blev på mødet den 11. december 2015 orienteret om problemerne med afsætning af træ indsamlet til genanvendelse.

AffaldPlus har i 2015 efter et EU-udbud indgået kontrakt med Ragn-Sells om afhentning og afsætning af træ til genanvendelse. Det har vist sig, at Ragn-Sells ikke har kunnet opnå notifikation for at overføre affald i form af træ til Polen, hvor det anlæg var beliggende, som Ragn Sells havde indgået aftale med om genanvendelse til spånpladeproduktion. Uanset den manglende notifikation begyndte Ragn-Sells allerede medio 2015 at afhente træ fra AffaldPlus og afregne for det. I første omgang mellemlagrede Ragn-Sells træet på havnen i Næstved, hvor fra træet skulle afskibes. Da dette lager var fyldt, lejede Ragn-Sells et areal i Vemmelev, hvor et nyt lager blev påbegyndt. AffaldPlus har løbende spurgt til notifikationen, og primo november måtte det konstateres, at Ragn-Sells ikke var i stand til at afhente træ i fornødent omfang (AffaldPlus har ca. 1.000 tons træ til genanvendelse om måneden). På dette tidspunkt var der oparbejdet et lager hos AffaldPlus i størrelsesordenen 6-7.000 tons. Situationen blev drøftet på et møde den 20. november 2015 mellem parterne. På mødet drøftedes forskellige muligheder for at afsætte det træ, der allerede var afhentet af Ragn-Sells. Samtidig konstaterede parterne, at det ikke så ud til, at Ragn-Sells ville opnå notifikation, og en ophævelse af kontrakten hurtigst muligt ville derfor være hensigtsmæssig, så AffaldPlus kunne lave et nyt udbud.

Bestyrelsen tilkendegav efter orienteringen om problemet, at administrationen skulle håndhæve den indgåede kontrakt i forhold til Ragn-Sells, således at AffaldPlus blev holdt skadesløs.

Med bistand fra AffaldPlus’ advokat, Kønig & Partnere, skrev AffaldPlus den 22. december 2015 til Ragn-Sells og meddelte, at afsætning af alt træ kørt ud fra AffaldPlus’ anlæg, i alt ca. 8.000 tons, alene var Ragn-Sells ansvar. AffaldPlus meddelte samtidig, at vi undtagelsesvis accepterede, at dette træ blev nyttiggjort energimæssigt bl.a. som følge af den lange oplagstid for dele af træet.

Samtidig fik Ragn-Sells en sidste frist frem til 1. februar 2016 til at bringe notifikationsforholdene i orden eller finde anden afsætningsmulighed inden for kontraktens rammer, idet kontrakten i modsat fald ville blive betragtet som misligholdt og derfor ophævet. I henvendelsen forbeholder AffaldPlus sig alle sine kontraktmæssige rettigheder, herunder retten til dagbod og/eller erstatning.

Ragn Sells advokat, Jens Dynesen, advokaterne.com, reagerede på AffaldPlus’ henvendelse den 30. december 2016. I svaret til AffaldPlus hævder advokaten bl.a., at Ragn-Sells tilbud var betinget, og at AffaldPlus derfor ikke kunne forvente at afsætte træet, før der var opnået notifikation. Advokaten beder også AffaldPlus bekræfte, at AffaldPlus vil betale de omkostninger, som Ragn-Sells har haft og vil få ved at afsætte det træ, som allerede er afhentet hos AffaldPlus. Endelig hævder advokaten, at kvaliteten af det leverede træ ikke er i orden.

Grundet sagens udvikling har AffaldPlus’ advokat, Kønig & Partnere, herefter overtaget korrespondancen med Ragn-Sells advokat direkte. Den 15. januar 2016 afviser AffaldPlus’ advokat modpartens synspunkter og henviser bl.a. til, at begrebet ”betinget tilbud” ikke eksisterer og i øvrigt ikke er muligt ifølge udbudsmaterialet. Ligeledes afvises kvalitetsspørgsmålet, da Ragn-Sells på intet tidspunkt har klaget over kvaliteten af det afhentede træ, ligesom der intet steds i udbudsmaterialet eller tilbuddet er nævnt kvalitetskrav.

AffaldPlus gennemfører nu nyt udbud og tilbage står et juridisk slagsmål om:
 • Betaling for afsætning og nyttiggørelse af det træ, der allerede er afhentet af Ragn-Sells.
 • Betaling for afsætning og genanvendelse af det træ som AffaldPlus har afsat fra 1. december 2015 til ny entreprises igangsættelse.
 • Betaling af evt. merpris for afsætning og genanvendelse af det træ, der afsættes efter ny entreprises igangsættelse indtil det oprindelige udløbstidspunkt for kontrakten med Ragn-Sells.
Bilag 1. Henvendelse til Ragn-Sells dateret 22. december 2015.
Bilag 2. Svar fra Ragn-Sells advokat, Jens Dynesen, dateret 30. december 2015.
Bilag 3. Kønig & Partneres svar til Jens Dynesen, dateret 15. januar 2016.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Frivillige organisationer og betaling for brug af genbrugspladserne (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0003/2014
Sagsnr.: 6685


Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet frivillige organisationers brug af genbrugspladserne og betaling herfor (den 21. august 2014, sag 7 og den 21. november 2014, sag 6). Det har været bestyrelsens ønske, at de pågældende organisationer enten kunne fritages for genbrugspladsgebyret eller der kunne findes en model, hvor betalingen afspejlede, at de frivillige organisationer i princippet blot leverede husholdningsaffald. I den forbindelse er Statsforvaltningen blevet forelagt en model for en særlig abonnementsordning for de frivillige organisationer – som Statsforvaltningen dog har afvist at forholde sig til under henvisning til, at Statsforvaltningen kun udtaler sig vejledende i sager, der står for at skulle behandles, og hvor (special)kommunen samtidig har angivet sin egen vurdering. Det sidste burde være indlysende ved, at AffaldPlus spørger, men Statsforvaltningen har vurderet, at AffaldPlus’ henvendelse ikke opfylder kravene for vejledende udtalelse.
 
Der er p.t. ikke lovhjemmel til at gebyrfritage de frivillige organisationer for at benytte genbrugspladserne. De frivillige organisationer er p.t. defineret som virksomheder. Her er det underforstået, at alle virksomheder producerer erhvervsaffald, og dermed skal betale gebyr for at bruge genbrugspladsen. Det er frivilligt, om man som virksomhed vil benytte en genbrugsplads, og derfor er der ikke juridisk logik i at have en dispensationsmulighed – virksomhederne kan jo bare undlade at bruge pladsen.
 
En virksomhed er i Affaldsbekendtgørelsens § 3 defineret således:
 
Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).
 
Virksomhedsbegrebet kan justeres, hvis man tilføjede ”og er momsregistreret eller betaler lønsumsafgift”. De fleste genbrugsbutikker og andre frivillige organisationer har momsfritagelse, og ville derfor ikke længere være omfattet af virksomhedsbegrebet i affaldsmæssig sammenhæng.  De ville derfor ikke længere skulle betale gebyr for at benytte genbrugspladserne, da det affald de måtte levere, ikke længere pr. definition er erhvervsaffald, men kan defineres som husholdningsaffald ud fra den oprindelige affaldskilde. Ved at tilføje ”eller betaler lønsumsafgift” sikrer man, at virksomheder der ikke betaler moms (forsikringsselskaber, banker), fortsat i affaldsmæssig sammenhæng defineres som virksomheder, og derfor skal betale for at benytte genbrugspladserne.
 
AffaldPlus’ formand Niels O. Pedersen har rettet henvendelse til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og henledt opmærksomheden på denne mulighed for at løse problemet med de frivillige organisationers - efter manges opfattelse - uretfærdige gebyrbetaling. Emnet har været så centralt for mange organisationer, at emnet ekstraordinært skal indgå i den evaluering af Affaldsreformens fase 1, som forventes færdiggjort i begyndelsen af 2016.
 
Parallelt hermed er der udsendt en pressemeddelelse, og der er rettet henvendelse til de frivillige organisationers paraplyorganisation, ISOBRO, om initiativet.

Præsentation: Frivillige organisationer og betaling for brug af genbrugspladserne

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Besigtige regulerkraftværket 

Mødet hævet

Kl. 12.15

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen.