2015-12-11

Bestyrelsesmøde 11. december 2015 kl. 15.00
Hotel Kong Valdemar, Algade 101, 4760 Vordingborg

 
Opdateret: 25. november 2016

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Thor Temte og Benny Christensen

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2014
Sagsnr.: 6660


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 20.810.
 
Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 2.789 medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 16.247.
 
For oktober måned isoleret konstateres således et overskud på t.kr. 3.050 medens der var budgetteret med et overskud på t.kr. 1.884.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbet er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 7,8 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget. Afvigelse kan primært henføres til energisalget, genbrugspladserne samt reducerede affaldsgebyrer.
 
For energiafdelingen andrager gebyrnedgangen ca. 2,3 mio. kr. med tillæg af reducerede refusioner hidrørende for tilbageførte mellemdeponerede affaldsmængder på ca. 1,0 mio. kr., eller samlet ca. 3,3 mio. kr.
 
Gebyrindtægten for deponi og kompostering er ca. 0,5 mio. kr. over det budgetterede.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I perioden har den milde vinter og den implementerede røggaskondensering i Næstved fuldstændig fjernet brugen af gas og dermed reduceret varmeprisen yderligere. Varmeprisen i Næstved påvirkes desuden af reducerede el-indtægter, idet disse ligeledes deles med varmesiden.
 
Varmeprisen i Næstved er med udgangen af oktober marginalt mindre end den budgetterede varmepris for hele 2015, hvilket med det nuværende meget milde efterår kan risikere at udfordre varmeprisloftet.
 
Sammenlignes energisalget med sidste år skyldes det vigende energisalg udover den fjernede gasomkostning ligeledes den nedsatte affaldsvarmeafgift. Begge omkostninger er særomkostninger for varmesiden.
 
For Slagelse kan den reducerede varmepris stort set henføres til den reducerede affaldsvarmeafgift.
 
Budgetafvigelsen for genbrugspladserne kan henføres til vigende indtægter for salg af jern og metal.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 23,1 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes ”besparelser” for samtlige omkostningsgrupper med undtagelse af maskiner og materiale samt driften for bygninger, veje og arealer.
 
For personaleomkostningerne kan ca. 2,2 mio. kr. henføres til genbrugspladsområdet, hvoraf ca. 1,0 mio. kr. kan henføres til reducerede lønninger som følge af udskudte ansættelser, og andre ca. 0,6 mio. kr. til øvrige personaleomkostninger som beklædning og uddannelse samt refusioner med ca. 0,6 mio. kr.
 
For personaleomkostningerne har deponi og kompostering ligeledes en budgetmæssig besparelse på ca. 0,8 mio. kr.
 
Budgetoverskridelse for maskiner og materiel - som primært vedrører vedligeholdelse - på totalt ca. 1,7 mio. kr. kan henføres til en budgetafvigelse i Energiafdelingen på ca. 2,0 mio. kr., idet omkostningerne vedrørende revision af forbrændingen er nu modtaget.
 
Besparelsen for affaldsbehandlingsomkostningerne på samlet set 9,9 mio. kr. kan for ca. 8,1 mio. kr. henføres til genbrugspladsernes affaldsbortskaffelse samt andre ca. 1,5 mio. kr. til energiafdelingen.
 
For øvrige produktionsomkostninger kan budgetafvigelsen på 9,7 mio. kr. henføres til energiafdelingen med ca. 9,0 mio. kr.

De væsentligste besparelser vedrører gasindkøbet med ca. 1,3 mio. kr., el og vand med ca. 2,7 mio. kr., afgifter med ca. 3,2 mio. kr., biobrændsel og affaldstræ med ca. 0,9 mio. kr. samt olie til op/nedkørsler med ca. 0,5 mio. kr.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 0,6 mio. kr. under periodebudgettet.
 
Der er ikke tale om enkelte større afvigelser, dog kan 0,3 mio. kr. henføres til endnu ikke afholdte omkostninger til udviklingsprojekter, møder og repræsentation på ca. 0,1 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i porto.
 
Finansielle poster:
Afkast af værdipapirbeholdning er medtaget med modtagne udbytter. Den budgetterede indtægt indeholder ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning, hvilken regulering dog udelukkende foretages i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet.
 
Ovennævnte budgetafvigelser kan for Energiafdelingen, genbrugspladserne og deponiområdet sammenfattes således:
 
For energiafdelingen
 • Affaldsgebyrer (primært småt brændbart)
 • Refusion statsafgifter (tilbageført affald)         
 • Energisalg
 • Maskiner og materiel 
 • Affaldsbehandling
 • Øvrige produktionsomkostninger
-2,3 mio. kr.
-1,0 mio. kr.
-2,4 mio. kr.
-2,0 mio. kr.
 1,5 mio. kr.
 9,0 mio. kr.
  Heraf:    
 
 • Afgifter
 • Gas inkl. afgifter
 • El og spildevand etc.
 • Biobrændsel
 • Olie til op-/nedkørsler
 • Total
 3,2 mio. kr.
 1,3 mio. kr.
 2,7 mio. kr.
 0,9 mio. kr.
 0,5 mio. kr.
8,6 mio. kr.
 
   
 • Bygninger
 • Andel af fællesadministration
 • Andel af renter
 • Total
 0,4 mio. kr.
 0,8 mio. kr.
 0,3 mio. kr.
4,3 mio. kr.
Afdelingens samlede budgetafvigelse andrager 5,1 mio. kr.  
 
For genbrugspladserne
 
 • Omsætning (vedr. betaling pr. husstand)
 • Personaleomkostninger
 • Affaldsbehandlingsomkostninger (bortskaffelse)
 • Bygninger
 • Andel af fællesadministration
 • Andel af renter
 • Total
-2,3 mio. kr.
 2,2 mio. kr.
 8,1 mio. kr.
-0,8 mio. kr.
 0,5 mio. kr.
 0,4 mio. kr.
9,7 mio. kr.
Afdelingens samlede budgetafvigelse andrager 9,6 mio. kr.  
 
For deponi og kompostering
 
 • Gebyrer
 • Personaleomkostninger
 • Bygninger
 • Afskrivninger
 • Total
 0,5 mio. kr.
 0,8 mio. kr.
 0,3 mio. kr.
 1,4 mio. kr.
3,0 mio. kr.
Afdelingens samlede budgetafvigelse andrager 3,3 mio. kr.  
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Præsentation: Perioderegnskab 31. oktober 2015

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Revideret budget 2016 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2015
Sagsnr.: 6723


Det reviderede budget viser et underskud på t.kr. 5.191, medens det oprindelige budget viste et overskud på t.kr. 4.484.
 
Den væsentligste ændring fra det oprindelige budget er udmeldingen af det nye fælles prisloft for levering af affaldsvarme baseret på varmt vand. Det nye prisloft på 75 kr./GJ får virkning i Næstved, hvor de faktiske omkostninger medfører en reel varmepris på ca. 88 kr./GJ. Baseret på den budgetterede varmeafsætning medfører det et økonomisk tab på ca. 10,4 mio. kr., hvilket er indarbejdet i nærværende budget.
 
Der er søgt dispensation for prisloftet, ligesom der i øvrigt er anmodet om et dampprisloft i Næstved.
 
Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf.
 
For igangværende sager i Energitilsynet og retssystemet (mod Skatteministeriet) er de økonomiske konsekvenser ikke indregnet i budgettet.
  
Takster:
Taksterne i det reviderede budget 2016 er fastlagt af bestyrelsen og kommunerne i forbindelse med det oprindelige budget for året.
 
Taksterne for revideret budget 2016 er i al væsentlighed uændret i forhold til revideret budget 2015, hvilket reelt er en reduktion af taksten i forhold til prisudviklingen.
  
Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på forbrændingsanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg.

I forhold til 2015 har taksterne udviklet sig således:
 • Forbrændingen – uændret
 • Deponi – uændret
 • Komposteringsanlæg
  • Haveaffald reduceres med kr. 37 fra kr. 212 til kr. 175
  • Træstød reduceres med kr. 172 fra kr. 212 til kr. 40
 • Genbrugspladserne – uændret
 • Kommunespecifikke ydelser – stigende med 2,24 kr./indbygger til kr. 21,49
 • For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende
Takststigningen for Kommunespecifikke ydelser sker efter aftale med Kontaktgruppen.
 
Stigningen skyldes at der i år 2017 og 2018 er planlagt større fælles informationsaktiviteter, som led i gennemførelsen af affaldsplanen.
 
Varmepriser:
Næstved Varmeværk har opsagt aftalen om levering af varme fra 1/1 2016. Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet.
 
Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse forbrænding er medtaget med varmepriser under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpris samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge forbrændingsanlæg.
 
Der budgetteres ikke med produktion fra ovnlinje 2 i Slagelse.
 
På Slagelse Forbrændingsanlæg er der indlagt nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år 2030.
 
Indtægter og omkostninger i øvrigt:
I forbindelse med budgetrevisionen har alle budgetansvarlige i øvrigt foretaget fornyet gennemgang af samtlige budgetterede beløb.
  
Budgettet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Revideret budget 2016

Præsentation: Revideret budget 2016

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 5. Udtalelse fra Statsforvaltningen om PlusButikker (B)

J.nr.: 07.59.00G01-0002/2014
Sagsnr. 6663


Dansk Industri (DI) har 28. januar 2015 opfordret Statsforvaltningen til at udtale sig om lovligheden af kommunalt drevne genbrugsbutikker herunder specifikt genbrugsbutikkerne i Næstved, Hjørring og Sønderborg.
 
Statsforvaltningen har efterfølgende anmodet bl.a. AffaldPlus’ bestyrelse om en udtalelse i den forbindelse. Fristen for svar er den 24. december 2015. Der har tidligere været en orientering om sagen på bestyrelsesmødet 27. februar 2015.
 
Dansk Affaldsforening (DAF) er på anmodning fra bl.a. AffaldPlus gået ind i sagen, da problemstillingen har generel betydning for foreningens medlemmer. DAF har i den anledning engageret advokatvirksomheden Horten v/ Henriette Soja. Horten har sammen med de involverede parter udarbejdet et juridisk notat om de af DI rejste klagepunkter. Der henvises til bilag 1.
 
Det juriske notat tilbageviser alle DI´s klagepunkter. Essensen i tilbagevisningen er bl.a. følgende:
 
 • Borgernes affald er faktisk affald alene fordi man skiller sig af med genstandene på genbrugspladsen. Herefter sker der en behandling af affaldet
 • Affaldshierarkiet er en national prioriteringsmodel, som forpligter kommunerne til at fremme ”forberedelse med henblik på genbrug” før al anden affaldsbehandling
 • Frasortering af affald til ”Forberedelse med henblik på genbrug” og salg heraf i egen butik er ekstra motivationsfremmende for de ansatte genbrugsvejledere og giver samtidig større fokus fra borgernes side
 • Salg af varer i genbrugsbutikker er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten, fordi det er salg af biprodukter opstået i forbindelse med lovlig kommunal aktivitet
 • Salg skal ske på markedsvilkår og overholdelse af anden lovgivning herunder købeloven, markedsføringsloven osv.
 • Butiksdriften skal hvile i sig selv, og overskud skal tilbage til borgerne
 • Elektronikaffald kan lovligt sælges, fordi der derved sker en levetidsforlængelse – og kun en udskydelse af tidspunktet for, hvornår produktet ikke længere er brugbart, hvilket er det vigtigste element i EU-direktivet herom
 • En kommunal genbrugsbutik kan ligge andre steder end på en genbrugsplads.
AffaldPlus har supplerende fået advokatfirmaet König til at vurdere, om der kan være yderligere juriske argumenter end fremført i Hortens notat.  König vurderer, at:
 • Det kan ikke afvises, at der i forhold til EU-direktivet er en egentlig ”vertikal direkte retsvirkning”.
Det betyder, at retsstilling for ikke-implementeret direktivbestemmelser, kan være, at man tillægger borgere/virksomheder klare rettigheder, dersom den nationale implementering ikke er sket, som det er tiltænkt.
 
Der er udarbejdet et forslag til svar til Statsforvaltningen i bilag 2, som indeholder en tilslutning til Horten notatet suppleret med argumentet vedrørende vertikal direkte retsvirkning samt konkrete svar på de særlige forhold DI bringer på banen i forhold til PlusButikken Næstved. Forslaget indeholder ligeledes et overblik over økonomi, beskæftigelse og samarbejdsflader.
 
Bilag 1: Juridisk notat, advokatfirmaet Horten
Bilag 2: Forslag til svar til Statsforvaltningen

Præsentation: Svar til Statsforvaltningen ifm. DI og lovlighed af kommunale genbrugsbutikker, dec. 2015

Indstilling:
Det indstilles, at forslag til udtalelse til Statsforvaltningen godkendes.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 6. Kontrakt Sorø Kommune - Overdragelse af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet (B)

J.nr.:  00.02.00G01-0001/2015
Sagsnr.: 6809


Baggrund:
Sorø Byråd besluttede den 24. juni 2015, at driftsopgaver på affaldsområdet overdrages til I/S AffaldPlus. AffaldPlus’ bestyrelse tiltrådte den 28. august 2015, at der indgås aftale med Sorø Kommune om overdragelse af driftsopgaverne på affaldsområdet, samt at aftalen forelægges til bestyrelsens godkendelse inden årsskiftet 2015/16.
 
Overdragelse af driftsopgaverne skal ske på basis af en kontrakt, da der er tale om indgåelse af en aftale om en tillægsydelse indenfor AffaldPlus’ gældende vedtægter og ikke en fællesydelse som følge af interessentkommunernes fælles kompetenceoverdragelse til det kommunale selskab.
 
Teknik- og Miljøudvalget i Sorø Kommune har den 1. december 2015 godkendt et aftaleudkast (bilag 1). Aftaleudkastet forelægges hermed til bestyrelsens godkendelse.
 
Sagsfremstilling:
Aftaleudkastet er et resultat af et samarbejde mellem Sorø Kommunes Fagcenter Teknik, Miljø og Drift og AffaldPlus’ administration. Fastlæggelsen af snitfladen mellem forvaltningsvirksomhed og myndighedsfunktioner har, udover drøftelser mellem parterne, været baseret på Sorø Kommunes samarbejde med Ringsted Kommune om driftsoverdragelse til AffaldPlus. Derudover har kommunen indhentet ekstern juridisk bistand til aftalens udformning som helhed. Det økonomiske grundlag for aftalen er baseret på kommunens hidtidige kendskab til driftsopgavernes ressourcetræk, samt de kommende opgaver med affaldsplanlægning og opstart af nye affaldsordninger.
 
Erfaringerne fra det udvidede samarbejde mellem AffaldPlus og Sorø Kommune vil løbende blive evalueret og vil naturligt danne grundlag for tilpasninger. Aftalen er, i sin form, en ramme for samarbejdet, hvor de vedlagte bilag vil kunne tilpasses efter behov. Bestyrelsen og kommunens Teknik- og Miljøudvalg vil blive holdt orienteret om den løbende evaluering.
 
Økonomiske konsekvenser:
Sorø Kommune skal fortsat have en præsentation af drift og balance i kommunens regnskab. AffaldPlus skal derfor levere de fornødne specifikationer, således at affaldsbekendtgørelsens regnskabskrav kan opfyldes (og ligeledes Indenrigsministeriets i forhold til kommunal budgettering og regnskabsaflæggelse). Det indestående, som på nuværende tidspunkt står på affaldsområdets mellemregningskonti i Sorø Kommune, vil fortsat blive i kommunen og afvikles løbende som planlagt (bl.a. til materielanskaffelser i forbindelse med de kommende nye ordninger). Desuden fastholder kommunen selv gebyropkrævningen hos private, hvilket betyder, at de halvårlige gebyrindtægter, som opkræves via ejendomsskattebilletten, fortsat vil indgå i kommunens likviditet. AffaldPlus forestår allerede i dag, på kontraktbasis, opkrævning af gebyrer for kommunen fra erhverv. Kommunens likviditet vil således ikke blive påvirket af en overdragelse af driftsopgaver til AffaldPlus. AffaldPlus vil løbende få overført likviditet til at dække de omkostninger, som driften medfører (indsamlings-, behandlings- og administrationsomkostninger m.m.). AffaldPlus’ likviditet bliver således ikke påvirket negativt af at overtage driftsopgaven.
 
Kommunens gebyrpolitik og kontrol med gebyrudviklingen på affaldsområdet forventes ikke at blive påvirket af overdragelsen af driftsopgaver, da færdiggørelse og godkendelse af budget, herunder beregning af affaldsgebyrer, fortsat vil være en kommunal opgave.
 
Med budget 2016 er der ikke forudsat væsentlige økonomiske ændringer som følge af overdragelsen af driftsopgaver til AffaldPlus.  AffaldPlus har således fået overdraget en budgetramme på 1.030.000 kr. til lønninger samt andel af øvrige administrative omkostninger (ledelse, økonomistyring, IT, husleje m.m.).
 
Både kommunens og AffaldPlus’ administration vurderer, at overdragelsen af driftsopgaverne vil ske således, at hovedparten af brugerne ikke mærker ændringen.
 
Information:
Borgerne i Sorø vil blive informeret om overdragelsen af det daglige driftsansvar via annoncering i lokalaviser, opslag på kommunens og AffaldPlus’ hjemmeside samt ved et husstandsomdelt postkort, hvor de nye kontaktoplysninger (primært telefon) er anført. Samtidig benyttes lejligheden til at minde borgerne om, hvordan affaldet skal sorteres, samt hvor der kan findes yderligere oplysninger.

Bilag 1: Varetagelse af opgaver på affaldsområdet
Bilag 2: Bilag 1-7 til aftale
 
Indstilling:
Bestyrelsen godkender aftalen, således at overdragelsen af driftsopgaverne finder sted 1. januar 2016.
  
Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 7. Næstved Varmeværk - Status (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


Der vil på mødet blive orienteret om sagens stade.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Træ til genanvendelse - Status (E)

J.nr.: 07.03.52Ø22-0001/2015
Sagsnr.: 6714


For at øge genanvendelsen udsorteres træ til genanvendelse på genbrugspladserne. Træet neddeles og mellemlagres på Faxe og Forlev miljøanlæg. Efter afholdelse af udbud indgik AffaldPlus i februar 2015 aftale med RagnSells om afsætning af træet til genanvendelse. Aftalen gælder til 31.12.16 med mulighed for forlængelse. Aftalen giver en positiv afregningspris til AffaldPlus.

RagnSells havde ved aftalens indgåelse aftale med genanvendelsesanlæg i Polen om modtagelse af træet. Eksport af træet kræver notifikation både i Miljøstyrelsen og i Polen. Notification til afsætning i Polen er et krav i udbudsmaterialet, men forelå ikke ved aftalens indgåelse. Notifikationen mangler stadig og RagnSells har meldt ud, at de ikke forventer at få en notifikation fra Polen på træet foreløbigt. Grunden til Polens vægring er ikke kendt.

Da intet tyder på at RagnSells vil kunne få en notifikation for afsætning af træet til Polen – og RagnSells ikke ønsker at afsætte træet til andre anlæg under den gældende aftale, da det vil være væsentligt dyrere – er der enighed om, at opsige aftalen senest 31.12.2015.

Vi har p.t. et lager på ca. 6.000 tons træ på FAM og ca. 2.000 tons på FOM. Derudover er der afsat ca. 7.500 tons træ til RagnSells.

Det er vigtigt, at få afsætning af træet i gang nu, da materialets kvalitet forringes ved længere tids lagring, hvilket i sidste ende vil betyde, at træet kun kan afsættes til forbrænding og ikke til genanvendelse.

Vi har igangsat arbejdet med nyt udbud, men indtil resultatet af udbuddet foreligger, vil AffaldPlus afsætte det mellemlagrede materiale gennem flere entreprenører enten indenlands eller til udlandet via p.t. ikke udnyttede notifikationer.  Det vil under alle omstændigheder betyde øgede omkostninger i forhold til den indgåede aftale.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Nyt udspil fra Europa-kommissionen om cirkulær økonomi (E)

J.nr.: 07.00.00G00-0001/2015
Sagsnr.: 6810

 
Kommissionen har den 2. december 2015 vedtaget en ny pakke om cirkulær økonomi. Pakken skal medvirke til, at EU omstilles til en cirkulær økonomi. Kommissionen forventer, at pakken vil styrke den globale konkurrenceevne, fremme en bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye arbejdspladser for unionen.
 
I december 2014 besluttede Kommissionen at trække et verserende lovgivningsforslag om affald tilbage som følge af princippet om en ny politisk tilgang i Juncker-Kommissionens første arbejdsprogram. Kommissionen forpligtede sig dog på daværende tidspunkt til at lægge sine nye horisontale arbejdsmetoder til grund for en ny pakke, som skulle fremlægges inden udgangen af 2015, og som ville omfatte den samlede økonomiske cyklus og ikke kun affaldsreduktionsmål. Dette er nu sket med kommissionens offentliggørelse af pakken om cirkulær økonomi.
 
Pakken indeholder initiativer på følgende områder:
 • Produktion (design og fremstilling)
 • Forbrug
 • Affaldshåndtering
 • Marked for sekundære råvarer (herunder genanvendelse af vand)
 • Specifikke materialer/produkter og sektorer
  • Plast
  • Madaffald
  • Kritiske råvarer
  • Byggeri og nedrivning
  • Biomasse og bio-baserede materialer
  • Innovation og investeringer
  • Overvågning/monitering
Som elementer i pakken indgår også ændringer af følgende direktiver:
 • Affaldsdirektivet
 • Emballagedirektivet
 • Deponeringsdirektivet
 • Elektrodirektivet
 Af særlig interesse for AffaldPlus og ejerkredsen er, at det nye affaldsdirektiv lægger op til 60 % genanvendelse af ”municipal waste” i 2025, voksende til 65 % i 2030. Målene er 5 %-point lavere end i udspillet fra den forrige kommission, men alligevel ambitiøse i forhold til 50 % kravet for de 7 fokusfraktioner, som Ressourcestrategien lægger op til skal opfyldes i 2022. ”Municipal waste” kan ikke oversættes med husholdningsaffald, da EU’s definition er bredere og også omfatter erhvervsaffald, der kan sidestilles med husholdningsaffald, herunder ikke mindst affald fra servicesektoren (handels-, hotel- og kontorvirksomheder).
 
Kommissionens forslag skal nu behandles af EU-parlamentet og Ministerrådet – nye direktiver kan derfor ikke forventes vedtaget før tidligst ved årsskiftet 2016/17, og pakken vil derfor næppe blive implementeret i dansk lovgivning før omkring 2020.
 
Administrationen vil på bestyrelsesmødet give en orientering om de vigtigste elementer i kommissionens udspil.
 
Yderligere information om kommissionens pakke om cirkulær økonomi på
 
http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/miljo/2015/151202_circular-economy_da.htm 
 
Bilag: Dansk Affaldsforenings pressemeddelelse "Cirkulær økonomi-pakke er et skrift i den rigtige retning"

Indstilling:
Til efterretning:

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Status for sager i retssystemet og Energitilsynet/-klagenævnet (E)

J.nr.: 00.01.00A50-0001/2013
Sagsnr.: 6610


Energitilsynet har den 20. november 2015 truffet afgørelse i sagen vedrørende 2012.
 
Afgørelsen vedrører følgende delelementer:
 • AffaldPlus er berettiget til at indregne omkostninger til konsulenter og advokater i varmeregnskabet som fællesomkostning.
 • AffaldPlus er berettiget til at indregne krav for SKAT om afgifter til bortkøling som fællesomkostning.
 • AffaldPlus er berettiget til at indregne krav fra SKAT om ændrede afgifter som særomkostning for varmesiden.
  • Opgørelsen af det indregnede krav følger dog ikke vores opfattelse af lovgivningen og gældende praksis, idet Energitilsynet korrigerer de indregnede omkostninger for 2012 med over-/underdækning for tidligere år (afgørelsen vedrørende mellemdeponi, hvor AffaldPlus og Næstved Varmeværk er enige om, at indregning skal foretages i 2012). Hermed afskæres AffaldPlus for indregning af kr. 1.646.919.
  • Ifølge afgørelsen kan indregning dog først foretages i 2015 eller 2016 efter kravet er indarbejdet i nyt anmeldt budget.
  • Det af Energitilsynet opgjorte indregningsberettigede krav på kr. 4.524.763 forudsættes betalt af Næstved Varmeværk.
 • AffaldPlus og Næstved Varmeværk er enige om den fremadrettede beregning af el-indtægten på gas.
  • Til trods herfor mener Energitilsynet ikke, at den ændrede opgørelse skal have effekt for 2012, idet Energitilsynet ikke mener, at de tidligere beregninger var fejlbehæftet, samt i øvrigt angiver, at vi ikke har ønsket priseftervisningen rettet. Energitilsynet anfører ydermere i afgørelsen, at Energitilsynet tolker korrespondancen således, at ”der ønskes en afklaring af, om ændring af principperne … kun kan ske fremadrettet”.
  • Energitilsynets holdning kan ikke basere sig på faktuelle oplysninger. Energitilsynet konkluderer, at det blot er et udtryk for, at varmesiden var begunstiget. At det så netop er Næstved Varmeværk, som klager over principperne og derfor ønskede dem ændret for 2012 (indtil varmeværket konstaterede det var til ugunst for varmeværket) medfører blot Energitilsynets holdning endnu mere mærkværdig.
  • Energitilsynets opfattelse – når det er til ugunst for varmesiden – er ikke helt identisk med den omvendte situation, hvor ændringer er til varmesidens fordel.
 • Ændring af fordelingen af el-udgifter til drift af gaskedel kan (efter anmeldelse af ændret fordelingsnøgle) indregnes som særomkostning for varmesiden.
  • Da anmeldelsen ikke er foretaget for 2012, kan omkostningerne kun indregnes som fællesomkostning.
 • Hvilket prisloft er gældende? Undervejs i sagsforløbet har vi anført, at vi mener, vi faktisk er omfattet af et dampprisloft, da den nye bekendtgørelse klart angiver, at leveringspunktet er i skel, hvor der leveres damp. Vi vil derfor fremadrettet ansøge om dampprisloft.
  • Som en af begrundelser for at Energitilsynet ikke mener et dampprisloft er relevant, anfører Energitilsynet, at AffaldPlus ”får indtægterne for el-produktion”.
 • Mulighed for at fremføre underdækninger der opstår som følge af prisloftet. Energitilsynet konkluderer, at ”det er sekretariatets vurdering, at varmeforsyningsloven giver mulighed for at begrænse affaldsforbrændingsanlæg muligheden for at fremføre underdækning”. Da holdningen ikke har været prøvet i Energiklagenævnet, bør retstilstanden søges afklaret.
 • Energitilsynet vurderer, at efter de tidligere regler var den samlede varmeleverance omfattet af prisloftbestemmelserne, uanset en del af leverancen skete på gas. Da regelgrundlaget efterfølgende er ændret er det næppe relevant at indbringe spørgsmålet for Energiklagenævnet.
Afgørelsen kan ankes til Energiklagenævnet senest den 18. december, og da afgørelsen indeholder faktuelle fejl, vil dele heraf blive anket.
 
Omfanget af klagen vil dog afhænge af, hvorvidt det fremsendte tilbud til Næstved Varmeværk om forligsmæssig løsning af mellemværender bliver accepteret i sin helhed. I givet fald vil klagepunkterne blive væsentligt reduceret, da kravet fra SKAT om ændrede afgifter bortfalder.
Opnås et tilfredsstillende forligsresultat med Næstved Varmeværk udestår udelukkende muligheden for (fremadrettet) at fremføre underdækninger som et emne for Energiklagenævnet.
 
Administrationen vil orientere om de økonomiske konsekvenser af afgørelsen.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


 

Mødet hævet

Kl. 17.45.

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Elmer Jacobsen, Klaus Hansen, Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen.