2015-11-20

Bestyrelsesmøde 20. november 2015 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
 
Opdateret: 22. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen,
Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand,
Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Villum Christensen 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.aaA10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. september 2015 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2014
Sagsnr.: 6660


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 17.760.

Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 905 medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 11.497.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse, beløbet er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede a contopriser.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode.
  
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 9,6 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget, afvigelsen kan primært henføres til energisalget samt reducerede affaldsgebyrer.

For energiafdelingen andrager gebyrnedgangen ca. 1,9 mio. kr. med tillæg af reducerede refusioner hidrørende for tilbageførte mellemdeponerede affaldsmængder på ca. 1,1 mio. kr., eller samlet ca. 3 mio. kr.

Gebyrindtægten for deponi og kompostering er ca. 0,3 mio. kr. over det budgetterede.

Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I perioden har den milde vinter og den implementerede røggaskondensering i Næstved fuldstændig fjernet brugen af gas og dermed reduceret varmeprisen yderligere. Varmeprisen i Næstved påvirkes desuden af reducerede el-indtægter, idet disse ligeledes deles med varmesiden.

Varmeprisen i Næstved svarer med udgangen af september til den budgetterede varmepris for hele 2015, hvilket med det nuværende meget milde efterår kan risikere at udfordre varmeprisloftet.

Sammenlignes energisalget med sidste år, skyldes det vigende energisalg, udover den fjernede gasomkostning, ligeledes den nedsatte affaldsvarmeafgift. Begge omkostninger er særomkostninger for varmesiden.

For Slagelse kan den reducerede varmepris stort set henføres til den reducerede affaldsvarmeafgift.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 23,9 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes ”besparelser” for samtlige omkostningsgrupper.
 
For personaleomkostningerne kan ca. 1,7 mio. kr. henføres til genbrugspladsområdet, hvoraf ca. 0,7 mio. kan henføres til reducerede lønninger som følge af udskudte ansættelser, og andre ca. 0,7 mio. kr. til øvrige personaleomkostninger som beklædning og uddannelse samt refusioner med ca. 0,3 mio. kr.

For personaleomkostningerne har deponi og kompostering ligeledes en budgetmæssig besparelse på ca. 0,6 mio. kr.
 
Af budgetbesparelsen for maskiner og materiel - som primært vedrører vedligeholdelse - på totalt ca. 0,3 mio. kr. har afvigelserne tidligere været henført til energiområdet. Omkostningerne vedrørende revision af forbrændingen er nu modtaget, hvorfor afdelingens omkostninger nu svarer til det budgetterede.
 
Besparelsen for affaldsbehandlingsomkostningerne på samlet set 9,5 mio. kr. kan for ca. 7,7 mio. kr. henføres til genbrugspladsernes affaldsbortskaffelse samt ca. 1,4 mio. kr. i energiafdelingen.
 
For øvrige produktionsomkostninger kan budgetafvigelsen på 9,0 mio. kr. henføres til energiafdelingen med ca. 8,2 mio. kr. De væsentligste besparelser vedrører gasindkøbet med ca. 1,3 mio. kr., el og vand med ca. 2,3 mio. kr., afgifter med ca. 3,0 mio. kr., biobrændsel med ca. 0,6 mio. kr. samt olie til op/nedkørsler med ca. 0,4 mio. kr.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 0,5 mio. kr. under periodebudgettet.

Der er ikke tale om enkelte større afvigelser, dog kan 0,2 mio. kr. henføres til endnu ikke afholdte omkostninger til udviklingsprojekter, møder og repræsentation på ca. 0,1 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i porto.
 
Finansielle poster:
Afkast af værdipapirbeholdning er medtaget med modtagne udbytter. Den budgetterede indtægt indeholder ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning, hvilken regulering dog udelukkende foretages i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet.
 
Ovennævnte budgetafvigelser kan for energiafdelingen og genbrugspladserne sammenfattes således:

 
For energiafdelingen
 • Affaldsgebyrer (primært småt brændbart)
 • Refusion statsafgifter (tilbageført affald)
 • Energisalg
 • Affaldsbehandling
 • Øvrige produktionsomkostninger
-1,9 mio. kr.
-1,1 mio. kr.
-3,7 mio. kr.
1,4 mio. kr.
8,2 mio. kr.
        Heraf:    
 
 • Afgifter
 • Gas inkl. afgifter
 • El og spildevand etc.
 • Biobrændsel
 • Olie til op-/nedkørsler
 • Total
3,0 mio. kr.
1,3 mio. kr.
2,3 mio. kr.
0,6 mio. kr.
0,4 mio. kr.
7,6 mio. kr.
 
   
 • Bygninger
 • Andel af fællesadministration
 • Andel af renter
 • Total
0,6 mio. kr.
0,7 mio. kr.
0,3 mio. kr.
4,5 mio. kr.
Afdelingens samlede budgetafvigelse andrager 4,7 mio. kr.  
 
For genbrugspladserne
 • Omsætning (vedr. betaling pr. husstand)
 • Personaleomkostninger
 • Affaldsbehandlingsomkostninger (bortskaffelse)
 • Andel af fællesadministration
 • Andel af renter
 • Total
-2,0 mio. kr.
1,7 mio. kr.
7,7 mio. kr.
0,4 mio. kr.
0,4 mio. kr.
8,2 mio. kr.
Afdelingens samlede budgetafvigelse andrager 9,0 mio. kr.  
 
For deponi og kompostering
 • Gebyrer
 • Personaleomkostninger
 • Bygninger
 • Afskrivninger
 • Total
0,3 mio. kr.
0,7 mio. kr.
0,3 mio. kr.
1,3 mio. kr.
2,6 mio. kr.
Afdelingens samlede budgetafvigelse andrager 3,0 mio. kr.  
  
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 30. september 2015

Præsentation: Perioderegnskab 30. september 2015

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Rapporten blev taget til efterretning.

 

Pkt. 4. Næstved Varmeværk - Status for kontraktforhandlinger (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


Der orienteres på mødet om sagens stade.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Status for sager i retssystemet og Energitilsynet/-klagenævnet (E)

J.nr.: 00.01.00A50-0001-2013
Sagsnr.: 6610


Punktet blev udsat på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2015.

Energitilsynet har den 1. oktober 2015 truffet afgørelse i dele af sagen vedrørende 2006/07.
 
Desværre har Energitilsynet til trods for mange års sagsbehandling fortsat ikke realitetsbehandlet spørgsmålet om indregning af renter af kommunernes tidligere indskudskapital.

Energitilsynet har orienteret om, at man i løbet af næste år vil påbegynde behandling af enkelte af de omkring 50 sager om renterne, men vores sag vil ikke være blandt de udvalgte.
 
Efter mere end 7 års sagsbehandling har Energitilsynet truffet følgende afgørelser:
 • AffaldPlus er berettiget til at opkræve underdækning, som skyldes, at den omkostningsbestemte varmepris er højere end den aftalte pris.
 • Substitutionsprisen hindrer ikke indregning af underdækningen.
 • Påstået manglende varsel er irrelevant.
 • Underdækningen må ikke indeholde ikke godkendt forrentning af indskudskapital. 
Vedrørende forrentning af indskudskapital er vejledende udtalt:
 • Ansøgning om forrentning er ansøgt rettidigt.
 • Indregning kan ikke foretages uden godkendelse.
Afgørelsen kan ankes til Energiklagenævnet, men da afgørelsen fuldt ud følger de af AffaldPlus fremførte synspunkter, vil vi ikke foretage yderligere.
 
Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Orientering om udledning af procesvand - Næstved Forbrændingsanlæg (E)

J.nr.: 09.02.00G02-0003/2014
Sagsnr.: 6704


Punktet blev udsat på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2015.

På bestyrelsesmødet orienteres om en utilsigtet udledning af urenset processpildevand til regnvandskloaksystem. Tiltag er iværksat, for at imødegå gentagelse.

Præsentation: Udledning af procesvand, okt. 2015.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Fællesmøde den 24. november 2015 med de kommunale fagudvalg - Gennemførelse af affaldsplaner (E)

J.nr.: 07.00.G01/2011-110
Sagsnr.: 4937


Den 24. november 2015 kl. 17.00-20.45 er kommunernes fagudvalg indbudt til fællesmøde med bestyrelsen. Emnet for mødet er den forestående udrulning af de kommunale affaldsplaner.
 
På mødet vil medlemmer af Kontaktgruppen fremlægge en mulig praktisk løsning for gennemførelsen af de kommunale affaldsplaner, således at kommunerne vil kunne levere samme - og nye - fraktioner til de behandlingsanlæg, som AffaldPlus enten selv skal etablere eller afsætte de nye fraktioner til. Det er hensigten, at kommunerne på baggrund af dette fælles oplæg, i løbet af 2016, skal tage endelig stilling til de nye ordninger (indsamling af nye materialer og fraktioner), som kommunerne skal indføre - for de fleste kommuners vedkommende formentlig i løbet af 1. halvår 2018 - for at leve op til Ressourcestrategiens mål og kommunernes affaldsplaner.
 
Programmet for mødet fremgår af bilaget, ”Fællesmøde mellem kommunernes fagudvalg og AffaldPlus’ bestyrelse den 24. november 2015 om udrulning af de kommunale affaldsplaner”.
 
På bestyrelsesmødet orienteres om status for tilmelding til mødet den 24. november 2015.

Bilag: "Fællesmøde mellem kommunernes fagudvalg og AffaldPlus' bestyrelse den 24. november 2015 om udrulning af de kommunale affaldsplaner"
 
Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Ændring af affaldsvarmeprisloftet (E)

J.nr.: 86.00.00S29-0001/2012
Sagsnr.: 6518


I medfør af bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, har Energitilsynet den 15. oktober 2015 udmeldt varmtvandsprisloftet gældende for 2016.

Prisloftet - for levering af varmt vand - andrager 75 kr./GJ., medens prisloftet for levering af damp fastsættes særskilt.

Prisloftet for damp fra vores affaldsforbrændingsanlæg i Slagelse er udmeldt til 98 kr./GJ.
 
Affaldsvarmeprisloftet baserer sig på den gennemsnitlige varmepris for de store centrale værker, idet de 2 højeste varmepriser dog er udeladt. De resterende 9 forbrændingsanlæg leverer kun i yderst begrænset omfang varme baseret på affald, idet de benytter kul og/eller flis. Samtidig kan netop de centrale værker afsætte den totale varmeproduktion hele året, hvilket ikke er tilfældet i eksempelvis Næstved.
 
Prisloftet i Slagelse vil ikke give økonomiske udfordringer, da det udmeldte prisloft er væsentligt over vores omkostningsbestemte varmepris, som i henhold til budgettet for 2016 andrager ca. 70 kr./GJ.
 
Anderledes er situationen i Næstved, hvor budgettet viser en tilsvarende omkostningsægte varmepris på ca. 92 kr./GJ.

Forskellen mellem den omkostningsbaserede varmepris på 92 kr./GJ og prisloftet på 75 kr./GJ vil, med en varmeleverance på ca. 774.000 GJ, umiddelbart medføre et indtægtstab på 13,2 mio. kr.
 
Bekendtgørelsen giver i § 8 stk. 5 Energistyrelsen mulighed for, efter ansøgning, at give dispensation for prisloftet, hvilket Energistyrelsen ligeledes bekræfter i høringsnotat af 12. december 2012. I høringsnotatet konkluderer Energistyrelsen, at formålet med lovændringen klart er at beskytte varmeforbrugerne, og at forbrændingsanlæggene blot kan lade forbrændingstaksterne stige for at dække indtægtstabet. I øvrigt er man opmærksom på, at de største udfordringer vil være for de forbrændingsanlæg, som hidtil har været omfattet af det særskilte prisloft for varme i de naturgasbaserede områder (altså Næstved).

Det noteres, at der udelukkende er indført nyt fælles prisloft baseret på affald, men at der ikke indføres prisloft for andre brændsler.

Vi vil naturligvis søge dispensation for affaldsvarmeprisloftet for 2016, idet dispensation i øvrigt gives for et år ad gangen.
 
Det er klart, at vi med et sådant indtægtstab ikke vil være i stand til at bibeholde tilfredsstillende økonomiske resultater for energiafdelingen, om end vi naturligvis vil tilstræbe at kompensere indtægtstabet ved en kombination af forskellige tiltag.

I budgettet for 2016 er budgetteret med et driftsoverskud for energiafdelingen på ca. 3,6 mio. kr., hvorfor vi for 2016 i udgangspunktet vil få et underskud på ca. 9,6 mio. kr.

Underskuddet skal indledningsvis søges dækket ved effektiviseringer, men besparelser svarende til underskuddet vil ikke være muligt.

En anden mulighed er affaldsimport og øget forbrænding (samt køling). Med det nuværende prisniveau på disse affaldsmængder vil der samlet blive tale om en overskudsgivende aktivitet.

Da en væsentlig del af omkostningerne er afskrivninger, kan det være en mulighed, at forlænge afskrivningsperioderne og samtidig forlænge løbetiden på det underliggende lån i Kommunekredit. Forlængelse af lånets løbetid kræver dog en godkendelse af ejerkommunerne.
Endelig kan det blive nødvendigt at øge affaldstaksterne.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Status for Ny Korsør Genbrugsplads (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0003/2015
Sagsnr.: 6795


Den 9. december 2011 vedtog AffaldPlus’ bestyrelse den fremtidige struktur for genbrugsplader. Forinden har der været et 1½ års forløb, hvor emnet er blevet behandlet på flere bestyrelsesmøder, workshops med Kontaktgruppen, borgermøde, høringer og mulighed for politisk behandling i alle ejerkommunerne, hvor AffaldPlus har deltaget ved flere udvalgsmøder mv.

En stor del af strukturtilpasningen er allerede på plads og der arbejdes videre med den restende del. Det betyder bl.a., at der skal ske en sammenlægning af genbrugspladserne i Vemmelev og Korsør.
 
AffaldPlus og Slagelse Kommune har i fællesskab undersøgt en række mulige placeringer som fremgår af bilag 1. AffaldPlus kan anvende alle 4 placeringer til drift af en moderne og fremtidssikret genbrugsplads. De beskrevne placeringer er følgende: 

1. Korsør Nord, ved Reskavej
2. Korsør syd, ved rensningsanlægget
3. Nuværende Vemmelev Genbrugsplads
4. Korsør Nord, ved Tårnborgvej

Valg af endelig placering sker ved en politisk behandling i Slagelse Kommune. Sagen har den 2. november 2015 været behandlet i EPM-udvalget, hvor der blev truffet beslutning om at genoptage sagen efter diverse supplerende oplysninger og følgehandlinger.
 
Tidshorisonten for gennemførelsen afhænger bl.a. af placeringen og dermed bl.a. om hensynet til evt. lokalplan og kommuneplantillæg, jordkøb samt evt. koordinering med andre aktører for opnåelse af mulige synergieffekter.
 
Der er i budget 2016 afsat 22,2 mio. kr. til projektets gennemførelse.

Bilag: Bilag 1 - Oversigt over 4 placeringer samt foreløbig arbejdsskitse

Præsentation: Ny Korsør Genbrugsplads, nov. 2015

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr. 4400


 

Mødet hævet

Kl. 12.10.

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen.