2015-10-30

Bestyrelsesmøde 30. oktober 2015 kl. 9.00, Ved Fjorden 20 "Nederste etage"
 
Opdateret: 16. november 2015

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels P. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen,
Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand,
Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud:

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.
 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Behandles med pkt. rækkefølge 5, 9, 4, 6. Hermed godkendt.
 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. august 2015 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2014
Sagsnr.: 6660


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 19.736.

Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 1.260, mens den tilsvarende periode sidste år viste et overskud på t.kr. 14.036.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrænding, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden, samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode.
  
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 12,4 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget. Afvigelsen kan primært henføres til energisalget samt reducerede affaldsgebyrer.

Gebyrnedgangen for energiafdelingen på ca. 3,0 mio. kr. opvejes delvist af øgede refusioner for tilbageførte mellemdeponerede affaldsmængder. Den samlede nettoeffekt for energiafdelingen andrager ca. 2,1 mio. kr.

Gebyrindtægten for deponi og kompostering svarer til det budgetterede.

Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I perioden har den milde vinter og den implementerede røggaskondensering i Næstved fuldstændig fjernet brugen af gas og dermed reduceret varmeprisen yderligere. Varmeprisen i Næstved påvirkes desuden af reducerede el-indtægter, idet disse ligeledes deles med varmesiden.

Sammenlignes energisalget med sidste år, skyldes det vigende energisalg, udover den fjernede gasomkostning, ligeledes den nedsatte affaldsvarmeafgift. Begge omkostninger er særomkostninger for varmesiden.

For Slagelse kan den reducerede varmepris stort set henføres til den reducerede affaldsvarmeafgift.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 28,4 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes ”besparelser” for samtlige omkostningsgrupper.
 
For personaleomkostningerne kan ca. 1,8 mio. kr. henføres til genbrugspladsområdet, hvoraf ca. 0,9 mio. kr. kan henføres til reducerede lønninger som følge af udskudte ansættelser, og andre ca. 0,9 mio. kr. til øvrige personaleomkostninger som beklædning og uddannelse samt ikke mindst refusioner med ca. 0,5 mio. kr.
 
Af budgetbesparelsen for maskiner og materiel - som primært vedrører vedligeholdelse - på totalt ca. 3,6 mio. kr. kan ca. 3,4 mio. kr. henføres til energiområdet. Den budgetmæssige besparelse, eller udskydelse af omkostningerne til senere på året, vedrører revision af forbrændingen, hvor de tilhørende fakturaer først er modtaget i september/oktober. Budgetafvigelsen er ligeledes medvirkende til, at varmeprisen (primært i Næstved) kan reduceres.
 
Besparelsen for affaldsbehandlingsomkostningerne på samlet set 9,3 mio. kr. kan for ca. 7,3 mio. kr. henføres til genbrugspladsernes affaldsbortskaffelse.
 
For øvrige produktionsomkostninger kan budgetafvigelsen på 10,5 mio. kr. henføres til energiafdelingen med ca. 9,3 mio. kr. De væsentligste besparelser vedrører gasindkøbet med ca. 1,6 mio. kr., el og vand med ca. 1,9 mio. kr., afgifter med ca. 3,9 mio. kr., biobrændsel med ca. 0,5 mio. kr. samt olie til op-/nedkørsler med ca. 0,4 mio. kr.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 1,0 mio. kr. under periodebudgettet.

Der er ikke tale om enkelte større afvigelser, dog kan 0,3 mio. kr. henføres til endnu ikke afholdte omkostninger til udviklingsprojekter, 0,3 mio. kr. vedrørende it-omkostninger samt 0,1 mio. kr. i porto.
 
Finansielle poster:
Afkast af værdipapirbeholdning er medtaget med modtagne udbytter. Den budgetterede indtægt indeholder ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning. Denne regulering foretages dog udelukkende i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet.

Ovennævnte budgetafvigelser kan for Energiafdelingen og genbrugspladserne sammenfattes således:

For energiafdelingen
    Affaldsgebyrer (primært småt brændbart)     - 3,0 mio. kr.
     Refusion statsafgifter (tilbageført affald)     0,9 mio. kr.
     Energisalg     -7,0 mio. kr.
     Maskiner og materiel (vedligeholdelse)     3,4 mio. kr.
     Øvrige produktionsomkostninger     9,3 mio. kr.
  Heraf:    
  Afgifter 3,9 mio. kr.  
  Gas inkl. afgifter 1,6 mio. kr.  
  El og spildevand etc. 1,9 mio. kr.  
  Biobrændsel 0,5 mio. kr.  
  Olie til op-/nedkørsler 0,4 mio. kr.  
  Total 8,3 mio. kr.  
     Total     3,6 mio. kr.
Afdelingens samlede budgetafvigelse andrager 7,2 mio. kr.      
For genbrugspladserne      
     Omsætning (vedrører betaling pr. husstand)     -1,9 mio. kr.
     Personaleomkostninger     3,4 mio. kr.
     Affaldsbehandlingsomkostninger (bortskaffelse)     7,3 mio. kr.
     Total     8,8 mio. kr.
Afdelingens samlede budgetafvigelse andrager 8,6 mio. kr.      
  
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 31. august 2015

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Punktet blev udsat.
 

Pkt. 4. Standsningspåbud mod at modtage genanvendeligt erhvervsaffald fra 1. januar 2016 - Alternativer (B)

J.nr.: 07.01.00.G01/2010-082
Sagsnr.: 4482


Miljøstyrelsen har i afgørelsen dateret 23. juni 2015 fastlagt, at AffaldPlus efter 1. januar 2016 ikke længere lovligt kan modtage genanvendeligt erhvervsaffald på sine behandlingsanlæg. Afgørelsen har primært konsekvenser for Næstved Genbrugsterminal (NGT), da administrationen vurderer, at der ikke vil være væsentlige konsekvenser for komposteringsanlæggene (små mængder – andre behandlingsmuligheder).
 
Bestyrelsen besluttede den 25. september (sag 3), at AffaldPlus ikke skal lægge sag an mod Miljøstyrelsen om den manglende hjemmel for afgørelsen. Umiddelbart betyder det, at AffaldPlus tager Miljøstyrelsens afgørelse til efterretning og dermed ophører med at modtage genanvendeligt erhvervsaffald på NGT med de deraf afledte økonomiske konsekvenser for kommunerne.
 
Bestyrelsen besluttede dog samtidig på bestyrelsesmødet den 25. september, at administrationen på oktobermødet skulle forelægge alternativer for fortsat at udnytte NGT’s produktionskapacitet til genanvendeligt erhvervsaffald.
 
Administrationen har beskrevet 3 alternativer i notat dateret 18. september 2015 ”Næstved Genbrugsterminal – Miljøstyrelsens standsningspåbud i forhold til modtagelse af genanvendeligt erhvervsaffald. Alternative løsninger” (bilag 1):
 1. Genbrugspladsmodellen
 2. Udlejningsmodellen
 3. Udbudsmodellen  
Ad 1:
Modellen bygger på, at man fortsat afregner værdien af de genanvendelige materialer, som det er tilfældet i dag, hvor kunderne leverer direkte til NGT. Genbrugspladsmodellen kan realiseres og er umiddelbar lovlig. Modellen kan også administreres (hvis man nøjes med at tilbyde ordningen på få udvalgte genbrugspladser, hvor der i umiddelbar nærhed er indvejningsfaciliteter). Modellen kan imidlertid kun bruges af kunder, der benytter køretøjer, som lovligt må komme på en genbrugsplads, dvs. kunder, der benytter køretøjer med højst tilladelig totalvægt på 3.500 kg (+ trailer). Ligeledes må kunderne ikke samtidig komme med andet affald. Kunderne vil ikke få den samme betaling for deres genanvendelige materialer som hidtil, idet kunderne skal betale gebyr for at benytte genbrugspladsen. Kunderne må således regne med at skulle betale i størrelsesordenen 100 kr. for et besøg, som er omkostningerne ved et besøg (159 kr. pr. besøg ekskl. moms) fratrukket omkostningerne til affaldsbehandling (som denne kundekategori netop ikke skal bidrage til). Modellen bryder med det hidtidige princip om ikke at differentiere erhvervskundernes betaling for benyttelse af genbrugspladserne, men vil sikre, at de mindre erhvervskunder fortsat med fordel kan benytte AffaldPlus.  
 
Ad 2:
Modellen bygger på, at NGT udlejes til en eller flere private entreprenører, når AffaldPlus ikke selv skal benytte NGT. Det kan diskuteres, om udlejning af produktionsapparatet vil blive betragtet, som at det er AffaldPlus, der stiller kapacitet til rådighed for håndtering af genanvendeligt erhvervsaffald. Da AffaldPlus ved en udlejning ikke har nogen direkte kundekontakt, vil man kunne argumentere for, at det ikke er AffaldPlus, der stiller kapaciteten til rådighed. I sidste ende vil det være domstolene, der skal afgøre dette spørgsmål. Omfanget af AffaldPlus’ involvering i den praktiske drift vil have betydning for vurderingen af spørgsmålet, og det kan derfor være hensigtsmæssigt, at AffaldPlus ikke formelt bemander anlægget, når det er udlejet. For at understrege, at AffaldPlus ikke er involveret i entreprenørens drift, bør de pågældende entreprenører have særskilte p-numre på NGT’s adresse (gælder også udbudsmodellen).
 
Ad 3:
Modellen bygger på, at Affaldplus bevarer ejerskabet til NGT, men udbyder driften af anlægget inkl. håndteringen af materialerne fra husholdningerne i ejerkommunerne til en eller flere private entreprenører. Entreprenøren kan frit benytte anlægget til genanvendeligt erhvervsaffald.  Som for udlejningsmodellen vil man – i teorien – kunne hævde, at AffaldPlus stiller kapacitet til rådighed for genanvendeligt erhvervsaffald, da AffaldPlus fortsat ejer anlægget. Da AffaldPlus reelt ikke har noget med driften at gøre, vil påstanden kunne afvises.
 
Sagen forelægges til bestyrelsens drøftelse med henblik på, at bestyrelsen
 1. tager stilling til, om man skal tage Miljøstyrelsens afgørelse til efterretning og ophøre med at modtage genanvendeligt erhvervsaffald på NGT efter 1. januar 2016.
 2. beslutter hvilke af de 3 modeller, der evt. skal arbejdes videre med, hvis bestyrelsen ønsker at udnytte NGT’s kapacitet optimalt efter 1. januar 2016.  
Det er de kunder, der ikke kan benytte genbrugspladserne, som leverer de store mængder genanvendeligt erhvervsaffald, herunder de 3 virksomheder, som AffaldPlus har lønarbejdsaftaler med. Genbrugspladsmodellen vil således mængdemæssigt ikke få stor betydning, hvis den gennemføres. Såvel udlejningsmodellen som udbudsmodellen vil give de største mængder, hvis det lykkes at få alle 3 lønarbejdsvirksomheder med i det fremtidige samarbejde. Vil kun 1 eller 2 af virksomhederne medvirke i modellerne, vil NGT miste mængder. 

Bilag 1: Notat dateret 18. september 2015 - ”Næstved Genbrugsterminal – Miljøstyrelsens standsningspåbud ift. modtagelse af genanvendeligt erhvervsaffald. Alternative løsninger”

Indstilling:
Til drøftelse.
 
Beslutning:
Miljøstyrelsens afgørelse tages til efterretning og der arbejdes videre med model 1.
 

Pkt. 5. Krav fra Næstved Varmeværk (behandles som lukket punkt) (B)

J.nr.: 86.00.S08/2005-107
Sagsnr.: 5902


Sagen behandles som lukket punkt.

Indstilling:

Beslutning:
 

Pkt. 6. Det årlige borgmestermøde (E)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


Det årlige møde med borgmesterkredsen holdes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Mødet med borgmesterkredsen er en del af opfølgningen på kommunernes godkendte ejerstrategi for AffaldPlus (bilag 1).
 
Dagsordenen for mødet er udsendt til borgmesterkredsen den 13. oktober 2015 (bilag 2).
 
Yderligere baggrundsmateriale er notat udarbejdet af Kontaktgruppen om status ult. 2015 for de sektorplaner, hvor kommunerne og AffaldPlus har fælles berøringsflader (bilag 3).
 
Dagsordenen med bilag forelægges bestyrelsen med henblik på at drøfte, om der er yderligere punkter, der skal berøres på borgmestermødet, eller punkter der skal have en særlig opmærksomhed.
  Bilag 2: Dagsorden til borgmestermødet 30. oktober 2015
Bilag 3: Notat om sektorplaner - status 2015
 
Indstilling:
Til drøftelse.
 
Beslutning:
Punktet blev drøftet.
 

Pkt. 7. Orientering om udledning af procesvand - Næstved Forbrændingsanlæg (E)

J.nr.: 09.02.00.G02-0003/2014
Sagsnr.: 6704


På bestyrelsesmødet orienteres om en utilsigtet udledning af urenset processpildevand til regnvandskloaksystem. Tiltag er iværksat, for at imødegå gentagelse.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Udsat.
 

Pkt. 8. Status for sager i retssystemet og Energitilsynet/-klagenævnet (E)

J.nr.: 00.01.00A50-0001-2013
Sagsnr.: 6610


Energitilsynet har den 1. oktober 2015 truffet afgørelse i dele af sagen vedrørende 2006/07.
 
Desværre har Energitilsynet til trods for mange års sagsbehandling fortsat ikke realitetsbehandlet spørgsmålet om indregning af renter af kommunernes tidligere indskudskapital.

Energitilsynet har orienteret om, at man i løbet af næste år vil påbegynde behandling af enkelte af de omkring 50 sager om renterne, men vores sag vil ikke være blandt de udvalgte.
 
Efter mere end 7 års sagsbehandling har Energitilsynet truffet følgende afgørelser:
 • AffaldPlus er berettiget til at opkræve underdækning, som skyldes, at den omkostningsbestemte varmepris er højere end den aftalte pris.
 • Substitutionsprisen hindrer ikke indregning af underdækningen.
 • Påstået manglende varsel er irrelevant.
 • Underdækningen må ikke indeholde ikke godkendt forrentning af indskudskapital. 
Vedrørende forrentning af indskudskapital er vejledende udtalt:
 • Ansøgning om forrentning er ansøgt rettidigt.
 • Indregning kan ikke foretages uden godkendelse.
Afgørelsen kan ankes til Energiklagenævnet, men da afgørelsen fuldt ud følger de af AffaldPlus fremførte synspunkter, vil vi ikke foretage yderligere.
 
Administrationen vil orientere om de økonomiske konsekvenser af afgørelsen.
 
Næstved Varmeværk har efterfølgende fremsendt krav om betaling, med henvisning til afgørelsen. Kravet vil blive behandlet under det lukkede dagsordenspunkt.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Udsat.
 

Pkt. 9. Næstved Varmeværk - Status for kontraktforhandlinger (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


Der vil på mødet blive orienteret om sagens stade.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Der blev givet en status.
 

Pkt. 10. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


 

Mødet hævet

Kl. 13.00.

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen