• I kontrolrummet overvåger vores medarbejdere forbrændingsprocessen.

  • Vores specialuddannede personale foretager flere daglige runderinger for at tjekke anlæggets tilstand.

Næstved Forbrændingsanlæg

Åbningstider

Mandag - torsdag: 7.00 - 15.30
Fredag: 7.00 - 14.30

Find vej

Ved Fjorden 20
4700 Næstved

Telefon: 

5575 0800

E-mail: 

Næstved Forbrændingsanlæg brænder dagrenovation og brændbart affald fra både private husstande, genbrugspladser og fra erhvervslivet.
 

Energien fra forbrændingen udnyttes til produktion af fjernvarme og elektricitet. I alt har anlægget en samlet produktionskapacitet på 13 MW el og 49 MW varme. Energien afsættes som fjernvarme i Næstved og som el til det sjællandske højspændingsnet.
 

Anlægget har 3 ovnlinjer og brænder ca. 105.000 ton affald om året: ca. 4,5 tons pr. time på ovnlinje 2 og 3 og ca. 9 tons på linje 4.  Anlægget blev taget i brug i 1983 og udbygget i 1994/96. Det blev senest udbygget i 2005 med en ny dampproducerende linje. I 2008 blev der opsat en neddeler til stort brændbart affald, og i 2014 tog vi vores nye røggaskondenseringsanlæg i brug.

Røggaskondenseringsanlægget gør, at vi kan producere mere energi ud af den samme mængde indfyrede affald, fordi vi bedre kan udnytte energien i den varme røg. Røgen nedkøles til 30 grader, før den ledes til skorstenen.
 

Det brændbare affald består dels af husholdningsaffald fra kommunale indsamlingsordninger, dels af træ, møbler, plastik mm. fra genbrugspladser og virksomheder. Vi har også miljøgodkendelse til at brænde imprægneret træ.
 

Forbrænding
Der er skrappe lovkrav til et anlæg som Næstved Forbrændingsanlæg. Derfor overvåges forbrændingsprocessen konstant ved hjælp af moderne elektronisk udstyr.
 

Ved forbrænding omdannes brændbart affald til kuldioxid og vanddamp. Men der opstår også affaldsstoffer efter forbrændingen - dels slagger, dels et restprodukt fra rensningen af røgen. 
 

Slaggerne kan efter sortering anvendes til vejbygningsformål. Ved sorteringen nyttiggøres også en væsentlig del af metallet i slaggen (herunder også metal, der ikke kunne have været frasorteret før forbrænding, fx lynlåse, kuglepennespidser mv.). Slaggerne afsættes til firmaet AFATEK, som sørger for, at de bliver genbrugt til anlæg af veje mv.

Røgen fra forbrændingsprocessen indeholder partikler og andre forurenende stoffer. Disse fjernes effektivt i anlæggets røgrensningsanlæg. Restproduktet bliver afsat til Dansk Restprodukthåndtering, som tager sig af den videre behandling.
 

Næstved Forbrændingsanlæg omfatter også en naturgasfyret kedel til dampproduktion – også kaldet Næstved Forbrænding Syd. Den naturgasfyrede kedel bruges kun, når fjernvarmebehovet er ekstra stort – fx i meget kolde vintre.

Energi
Damp fra både forbrændingsanlægget og den naturgasfyrede kedel omsættes til el og varme i en turbine og generator. 
 

Anlæggets varmeakkumulatortank, som rummer 6.000 m3 fjernvarmevand, udnyttes til at lagre energi, når behovet for fjernvarme er lavt. Denne mulighed giver øget fleksibilitet i varme- og elproduktionen samt en stabil forsyning til fjernvarmenettet.
 

Vi leverer 98 % af den fjernvarme, som Næstved Fjernvarmeværk forsyner sine forbrugere med.

Øvrige opgaver
Medarbejderne på Næstved Forbrændingsanlæg arbejder i 3-holdsskift 365 dage om året. Uden for normal arbejdstid fjernovervåger vores medarbejdere 3 kraftvarmeværker i hhv. Haslev, Slagelse og Ringsted.
 

Læs mere

Miljø og økonomi - om mængder, tal mm.
Pjecer om Næstved Forbrændingsanlæg - fx hvad må du aflevere på forbrændingsanlæggene, pjece til eksterne håndværkere mv.

 

 

 

 
 

Opdateret 30. september 2015